ຕາຕະລາງປະເພດເອກະສານໃນການຈໍລະຈອນການບໍລິການໄປສະນີ

ລຳດັບ ລະຫັດໝວດ ຊືປະເພດເອກະສານພາສາລາວ ຊືປະເພດເອກະສານພາສາອັງກິດ
1 CN22 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການຮັບຝາກປ້າຍພາສີ
2 CN23 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການຮັບຝາກໃບແຈ້ງພາສີ
3 CN07 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການຮັບຝາກໃບຕອບຮັບ
4 CN 37 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງໃບນຳສົ່ງຖ້ຽວເມທາງພາກພື້ນໄປຕ່າງປະເທດ
5 CN 38 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງໃບນຳສ່ົງຖ້ຽວເມທາງອາກາດໄປຕ່າງປະເທດ
6 CN 47 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງໃບນຳສ່ົງຖ້ຽວເມ
7 CN 18 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍໃບຢັ້ງຢືນການບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຫໍ່ເຄື່ອງ
8 CN 24 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍໃບບັນທຶກສືບສວນ
9 CN 08 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍໃບທວງຖາມ
10 CN 15 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍປ້າຍສົ່ງຄືນເຫດຜົນຕ່າງໆເວລາແຈກຢາຍບໍ່ໄດ້
11 CN37 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການປິດຖົງໄປສະນີພັນໃບມອບຖ້ຽວເມພາກພື້ນ
12 CN 38 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການປິດຖົງໄປສະນີພັນໃບມອບຖ້ຽວເມທາງອາກາດ
13 CN 31 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການປິດຖົງໄປສະນີພັນໃບແຈ້ງຖ້ຽວເມ
14 CN 34 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການປິດຖົງໄປສະນີພັນປ້າຍເມທາງພາກພື້ນ
15 CN 35 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການປິດຖົງໄປສະນີພັນປ້າຍເມທາງອາກາດ
16 CN 33 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການໄປສະນີພັນກ່ຽວກັບການປິດຖົງໄປສະນີພັນບັນຊີນຳສົ່ງໄປສະນີພັນຂື້ນທະບຽນ
17 CP 72 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຮັບຝາກໃບນຳສົ່ງ/ໃບແຈ້ງພາສີ
18 CP 73 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຮັບຝາກປ້າຍຕິດຫໍ່ພັດສະດຸ
19 CP 30 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຮັບຝາກປື້ມບັນຊີຮັບຝາກພັດສະດຸ
20 CP 81 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຮັບຝາກຕາຕະລາງຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມພັດສະດຸພາກພື້ນໄປຕ່າງປະເທດ
21 CP 82 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຮັບຝາກຕາຕະລາງຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມພັດສະດຸທາງອາກາດໄປຕ່າງປະເທດ
22 CP 31 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຮັບຝາກປື້ມບັນຊີຮັບຝາກພັດສະດຸປະຈຳເດືອນ
23 CP 42 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຮັບຝາກໃບສະຫຼຸບລາຍຮັບດ້ານພັດສະດຸໄປສະນີ
24 CP 83 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງປ້າຍເມພັດສະດຸທາງພາກພື້ນ
25 CP 84 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງປ້າຍເມພັດສະດຸທາງອາກາດ
26 CP 76 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງໃບຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມສົ່ງຫໍ່ພັດສະດຸສົ່ງກັບຄືນຕົ້ນທາງ
27 CP 77 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງບັນຊີຄ່າສ່ົງຕໍ່ ຫຼື ສົ່ງກັບຄືນ
28 CP 78 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງໃບແຈ້ງເຫດ
29 CP 86 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງໃບນຳສົ່ງຫໍ່ພັດສະດຸທາງພາກພື້ນ ຫຼື ເມ SAL ໄປຕ່າງປະເທດ
30 CP 87 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງໃບນຳສົ່ງຫໍ່ພັດສະດຸທາງອາກາດໄປຕ່າງປະເທດ
31 CP88 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງບັນຊີພິເສດຈ່າຍຄ່າສ່ວນແບ່ງສົ່ງຜ່ານຫໍ່ພັດສະດຸ
32 CP 32 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງປື້ມຂາເຂົ້າຫໍ່ພັດສະດຸ
33 CP 33-34 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍປື້ມແຈກຢາຍຫໍ່ພັດສະດຸ
34 CP 44 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍໃບແຈ້ງການຫໍ່ພັດສະດຸ
35 CP 93 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຊຳລະຄ່າສ່ວນແບ່ງບັນຊີສ່ວນແບ່ງທາງພາກພື້ນ
36 CP 94 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຊຳລະຄ່າສ່ວນແບ່ງບັນຊີຄ່າສ່ວນແບ່ງທາງອາກາດ
37 CP 75 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຊຳລະຄ່າສ່ວນແບ່ງບັນຊີລວມ ດຸ່ນດ່ຽງຄ່າສ່ວນແບ່ງ
38 CP 48 ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນການບໍລິການພັດສະດຸກ່ຽວກັບການຊຳລະຄ່າສ່ວນແບ່ງບັນຊີທົດແທນເງິນການເສຍຫາຍ