ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ລະບົບ ປະຕູຖານຂໍ້ມູນ ບໍລິການໄປສະນີຢູ່ ສປປລາວ "ຫັນວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂົ້ມແຂງ ຍືນຍົງ, ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ"ປີ:
ບໍລິມາດພາຍໃນ
ທັງໝົດ

ໄປສະນີພັນ
ພັດສະດຸໄປສະນີ
ຈົດໝາຍ
ສິ່ງຂອງຫໍ່ນ້ອຍ
ສິ່ງພິມວາລະສານ
ໜັງສືພິມ
ເມດ່ວນ EMS
ສະແຕມສະສົມ

ຊື່ແຂວງ        
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ຜົ້ງສາລີ
ຫລວງນ້ຳທາ
ອຸດົມໄຊ
ບໍ່ແກ້ວ
ໄຊຍະບູລີ
ຫລວງພະບາງ
ຊຽງຂວາງ
ຫົວພັນ
ວຽງຈັນ
ບໍລິຄຳໄຊ
ຄຳມ່ວນ
ສະຫວັນນະເຂດ
ສາລະວັນ
ຈຳປາສັກ
ເຊກອງ
ອັດຕະປື
ໄຊສົມບູນ