ປະເພດຫ້ອງການບໍລິການໄປສະນີ

ລ/ດ ລະຫັດປະເພດຫ້ອງການໄປສະນີ ຊື່ປະເພດຫ້ອງການບໍລິການໄປສະນີ ຄຸນລັກສະນະ
1 001 ຫ້ອງການສຳນັກງານໃຫຍ່
2 002 ຫ້ອງການສາຂາ
3 003 ຫ້ອງການເຄື່ອນທີ່
4 004 ຫ້ອງການຊົ່ວຄາວ
5 005 ຫ້ອງການຕົວແທນ