ລະຫັດປະເພດເອກະສານ ການອອກອະນຸຍາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄປສະນີ

ລຳດັບ ລະຫັດລະຫັດເອກະສານ ຊື່ ເອກະສານ (ລາວ) ຊື່ ເອກະສານ (ອັງກິດ) ຜູ້ອອກເອກະສານ