ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ລະບົບ ປະຕູຖານຂໍ້ມູນ ບໍລິການໄປສະນີຢູ່ ສປປລາວ ຫັນວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂົ້ມແຂງ ຢືນຢັງ, ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ລະຫັດປະເພດເອກະສານ ການອອກອະນຸຍາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄປສະນີ

ລຳດັບ ລະຫັດລະຫັດເອກະສານ ຊື່ ເອກະສານ (ລາວ) ຊື່ ເອກະສານ (ອັງກິດ) ຜູ້ອອກເອກະສານ