ປະເພດບໍລິການ

ລຳດັບ ລະຫັດປະເພດບໍລິການ ຊື່ປະເພດບໍລິການ
1 SP ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ.
2 IP ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄປສະນີ
3 FP ການບໍລິການການເງິນທາງໄປສະນີ
4 PP ການບໍລິການຜະລິດຕະພັນໄປສະນີ
5 SPP ບໍລິການສົ່ງພັດສະດຸ