ລາຍການ ຍ່ອຍຂອງໝວດປະເພດການບໍລິການ

ລຳດັບ ລະຫັດໝວດ ລະຫັດລາຍການ ຊື່ລາຍການ
1 Asv1 Asv11 ການບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໄປສະນີລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ທຸກປະເທດ, ທຸກເສັ້ນທາງ ແລະ ທຸກຮູບແບບການຂົນສົ່ງ
2 Asv1 Asv12 ການບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ທຸກປະເທດ, ດ້ວຍທາງບົກແລະທາງນໍ້າ
3 Asv1 Asv13 ການບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໄປສະນີລະຫວ່າງປະເທດກັບປະເທດໃດໜຶ່ງໂດຍບໍ່ຈຳກັດຮູບແບບການຂົນສົ່ງ
4 Asv1 Asv14 ການບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໄປສະນີລະຫວ່າງປະເທດດ້ວຍທາງບົກແລະທາງນໍ້າກັບປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບແຂວງຂອງຕົນ
5 Asv1 Asv15 ການບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໄປສະນີເປັນຕົວແທນຢູ່
6 Asv2 Asv21 ການບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໄປສະນີທົ່ວທຸກແຂວງ
7 Asv2 Asv22 ການບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໄປສະນີພາຍໃນແຂວງ
8 Bsv1 Bsv11 ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງໄປສະນີ
9 Bsv2 Bsv21 ການບໍລິການສະເພາະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງໄປສະນີ
10 Bsv3 Bsv31 ການບໍລິການສະເພາະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງໄປສະນີ
11 Csv1 Csv11 ການບໍລິການການເງິນແບບຄົບຊຸດ
12 Csv2 Csv21 ແມ່ນການບໍລິການການເງິນໄປສະນີເປັນຕົວແທນ
13 Dsv1 Dsv11 ການບໍລິການໄປສະນີແບບຄົບຊຸດ
14 Dsv2 Dsv21 ການບໍລິການໄປສະນີໄປສະນີເປັນຕົວແທນ