ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ລຳດັບ ລະຫັດປະເພດຜະລິດຕະພັນ ຊື່ຜະລິດຕະພັນ (ລາວ) ຊື່ຜະລິດຕະພັນ (ອັງກິດ) ຄຸນລັກສະນະ
1 1 ເຄື່ອງນຸ່ງ
2 2 ຂອງທີ່ລະລຶກ
3 3 ຊອງຈົດໝາຍ
4 4 ສະແຕມ
5 5 ເຄື່ອງສຳອາງ
6 6 ເຄື່ອງໃຊ້ທົ່ວໄປ
7 7 ອື່ນໆ