ຕາຕະລາງໝວດຂອງປະເພດຜະລິດຕະພັນໄປສະນີ

ລຳດັບ ລະຫັດປະເພດຜະລິດຕະພັນ ຊື່ປະເພດຜະລິດຕະພັນໄປສະນີ (ລາວ) ຊື່ປະເພດຜະລິດຕະພັນໄປສະນີ(ອັງກິດ) ຄຸນລັກສະນະ
1 UA ໄປສະນີພັນທໍາມະດາ LETTERS – AO (autres objets)
2 UH ໄປສະນີພັນລົງທະບຽນທໍາມະດາ LETTERS - LC/AO
3 UR ໄປສະນີພັນລົງທະບຽນ LETTERS - REGISTERED
4 UX ໄປສະນີພັນດ່ວນ LETTERS - EXPRESS
5 UZ ໄປສະນີພັນທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ທີ່ເຮັດສັນຍາສອງຝ່າຍນໍາກັນ LETTERS - RESERVED FOR BILATERALLY AGREED USAGE
6 CA ພັດສະດຸ PARCELS - A DECOUVERT
7 CC ພັດສະດຸ E-COMMERCE PARCELS - E-COMMERCE
8 CN ພັດສະດຸທໍາມະດາ PARCELS - ORDINARY
9 CV ພັດສະດຸຄໍ້າປະກັນ PARCELS - INSURED
10 EA ໄປສະນີດ່ວນພິເສດ EMS - A DECOUVERT
11 ED ໄປສະນີດ່ວນພິເສດປະເພດເອກະສານ EMS - DOCUMENTS
12 EM ໄປສະນີດ່ວນພິເສດປະເພດສິນຄ້າ EMS - MERCHANDISE
13 EY ໄປສະນີດ່ວນພິເສດທີ່ນໍາໃຊ້ສະເພາະພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືໃດໜຶ່ງ EMS - RESERVED FOR MULTILATERAL USAGE WITHIN DESIGNATED PROJECTS
14 LC ໂລຊິດສະຕິກ E-COMMERCE Logistics - E-COMMERCE
15 LF ໂລຊິດສະຕິກທີ່ຂົນສົ່ງໃນບໍລິມາດຈໍານວນຫຼາຍ Logistics - CONSIGNMENT SERVICE
16 LN ໂລຊິດສະຕິກແບບທຳມະດາ Logistics - ORDINARY
17 LY ໂໍລຊີດສະຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ສະເພາະພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືໃດໜຶ່ງ Logistics - RESERVED FOR MULTILATERAL USAGE WITHIN DESIGNATED PROJECTS
18 LZ ໂລຊິດສະຕິກທີ່ນໍາໃຊ້ສະເພາະຜູ້ປະກອບການທີ່ເຮັດສັນຍາສອງຝ່າຍນໍາກັນ Logistics - RESERVED FOR BILATERALLY AGREED USAGE