ລະບົບຊອກຫາຫ້ອງການບໍລິການໄປສະນີ
ລ/ດ ຊື່ບໍລິສັດ ຊື່ຫ້ອງການ ແຂວງ ເມືອງ ບ້ານ ຕິດຕໍ່ ຈຸດທີຕັ້ງ
1 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ຫລວງນ້ຳທາ ນ້ຳທາ ຫນອງບົວວຽງ 020 55538202 ແຜນທີ່
2 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ຫົວພັນ ຫົວພັນ ຊຳເໜືອ 020 55565729 ແຜນທີ່
3 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ປ່າອ້ອຍ 020 55538204 ແຜນທີ່
4 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ວັງໄຣ 020 55538203 ແຜນທີ່
5 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຽງຂວາງ ແປກ ໂພນງາມ 020 55538207 ແຜນທີ່
6 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ ພະບາດ 020 55538205 ແຜນທີ່
7 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ສີມຸງຄຸນ 020 55538206 ແຜນທີ່
8 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ສົມສະນຸກ 020 55538216 ແຜນທີ່
9 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ສະຫວັນນະເຂດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ສຸນັນທາ 020 55538217 ແຜນທີ່
10 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ສາລະວັນ ສາລະວັນ ສາລະວັນ ນາເຫຼັກ 020 55538219 ແຜນທີ່
11 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ໂພນສະຫວັນ 020 55538218 ແຜນທີ່
12 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ເຊກອງ ເຊກອງ ລະມາມ ວັດຫຼວງ 020 55538220 ແຜນທີ່
13 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ແຂວງ ອັດຕະປື ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ຫຼັກສາມ 020 22238201 ແຜນທີ່
14 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ເຊໂນ ສະຫວັນນະເຂດ ອຸທຸມພອນ ໄຊອຸດົມ 030 5938351
15 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ຮ່ອງຄ້າ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈັນທະບູລີ ຮ່ອງຄ້າໃຕ້ 020 55538201 ແຜນທີ່
16 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ໂພນພະເນົາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ໂພນພະເນົາ 020 55538212 ແຜນທີ່
17 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ຊັ່ງຈ່ຽງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ວັດໄຕນ້ອຍທົ່ງ 030 5234590 ແຜນທີ່
18 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ສີໄຄ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສີໂຄດຕະບອງ ສີໃຄທົ່ງໃຕ້ 030 5835054 ແຜນທີ່
19 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ໂພນທັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ 030 5385079 ແຜນທີ່
20 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ໂລຊິດສະຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ຈີ່ນາຍໂມ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ຈອມເພັດເໜືອ 030 5719680 ແຜນທີ່

ໜ້າ 1 / ທັງໝົດ 9 ໜ້າ