ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ລະບົບ ປະຕູຖານຂໍ້ມູນ ບໍລິການໄປສະນີຢູ່ ສປປລາວ "ຫັນວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂົ້ມແຂງ ຍືນຍົງ, ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ"

ລະບົບຊອກຫາຫ້ອງການບໍລິການໄປສະນີ
ລ/ດ ຊື່ບໍລິສັດ ຊື່ຫ້ອງການ ແຂວງ ເມືອງ ບ້ານ ຕິດຕໍ່ ຈຸດທີຕັ້ງ
ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ

ໜ້າ 1 / ທັງໝົດ 0 ໜ້າ