ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01000
ບ້ານ ຊຽງຍືນບ້ານ ວັດຈັນທົ່ງບ້ານ ຫັດສະດີບ້ານ ຫາຍໂສກ
ບ້ານ ມີໄຊບ້ານ ສີຫອມບ້ານ ອານຸບ້ານ ວັດຈັນທ່າ
ບ້ານ ສາຍລົມບ້ານ ຫັດສະດີເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01001
ບ້ານ ສີຖານເໜືອບ້ານ ຂຸນຕາທ່າບ້ານ ໜອງສະໂນຄໍາບ້ານ ຊຽງແວ່
ບ້ານ ອຸບມຸງບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍທ່າບ້ານ ອາກາດບ້ານ ຫົວເມືອງ
ບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍທົ່ງບ້ານ ຫນອງປາໃນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01002
ບ້ານ ຂົວຫລວງໃຕ້ບ້ານ ໜອງດ້ວງທົ່ງບ້ານ ໂພນສະຫວາດໃຕ້ບ້ານ ໜອງປີງ
ບ້ານ ຂົວຫລວງເໜືອບ້ານ ຮ່ອງຄ້າເໜືອບ້ານ ໜອງບົວທອງເໜືອບ້ານ ດົງນາໂຊກເໜືອ
ບ້ານ ໜອງດ້ວງໃຕ້ບ້ານ ຮ່ອງຄ້າໃຕ້ບ້ານ ໜອງບົວທອງໃຕ້ບ້ານ ດົງນາໂຊກໃຕ້
ບ້ານ ໜອງດ້ວງເໜືອບ້ານ ທົ່ງຕູມບ້ານ ຫົວດົງບ້ານ ປາກທ້າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01003
ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳບ້ານ ສີດຳດວນບ້ານ ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີບ້ານ ໜອງທາໃຕ້
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດບ້ານ ຫ້ວຍຫົງບ້ານ ສີສະຫວາດໃຕ້
ບ້ານ ທົ່ງສ້າງນາງບ້ານ ດອນແດງບ້ານ ປ່າຍາງບ້ານ ດົງໝ້ຽງ
ບ້ານ ສະຫວ່າງບ້ານ ໜອງທາເໜືອບ້ານ ສີສະຫວາດເຫນືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01004
ບ້ານ ໜອງຈັນບ້ານ ສີສັງວອນບ້ານ ໜອງສ້າງທໍ່ບ້ານ ຮ່ອງແຊງ
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ໜອງບອນບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວບ້ານ ນາໄຊ
ບ້ານ ໂພນສະອາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01005
ບ້ານ ຝາຍບ້ານ ສະພານທອງກາງບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າທົ່ງບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້
ບ້ານ ດົງປ່າລານທ່າບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້ບ້ານ ດອນນົກຂຸ້ມບ້ານ ໂພນສີນວນ
ບ້ານ ທົ່ງພານທອງບ້ານ ໂສກປ່າຫຼວງບ້ານ ສະພານທອງເໜືອບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01006
ບ້ານ ເກົ້າຍອດບ້ານ ທາດຂາວບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງເໜືອບ້ານ ເພຍວັດ
ບ້ານ ພະໄຊບ້ານ ບຶງຂະຫຍອງໃຕ້ບ້ານ ທົ່ງກາງບ້ານ ສີເມືອງ
ບ້ານ ພະໂພບ້ານ ທ່າພະລານໄຊບ້ານ ວັດນາກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01010
ກົມການບິນພົນລະເຮືອນກົມເຊື້ອໄຟສາງການບິນລາວຕ່າງປະເທດບ/ສ ການບິນລາວ
ກົມຄຸ້ມຄອງການບິນລາວກອງດັບເພີງຕຶກສະໜາມບິນສາກົນບ/ສ ລາວສະກາຍເວ
ກົມຈາລະຈອນອາກາດສາງການບິນລາວພາຍໃນຕຶກສະໜາມບິນພາຍໃນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01020
ບ້ານ ເມືອງວາທ່າບ້ານ ສີບຸນເຮືອງທົ່ງບ້ານ ໜອງດາບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ
ບ້ານ ເມືອງວາທົ່ງບ້ານ ໂພສີບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ນາແຮ
ບ້ານ ສີໄຄທ່າບ້ານ ສີຊົມຊື່ນບ້ານ ອ່າງໃຫຍ່ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ
ບ້ານ ສີໄຄທົ່ງບ້ານ ໂນນແກ້ວບ້ານ ຕາດທອງບ້ານ ຍາພະ
ບ້ານ ເກົ້າລ້ຽວບ້ານ ໂພນສົມບູນບ້ານ ສີບຸນເຮືອງທ່າບ້ານ ດ້ານຄຳ
ບ້ານ ໂພນສະຫວາດເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01021
ບ້ານ ທົ່ງປົ່ງບ້ານ ໜອງແຕ່ງເໜືອບ້ານ ໜອງບຶກໃຕ້ບ້ານ ຫຼັກຫີນ
ບ້ານ ນາເລົ່າບ້ານ ຈັນສະຫວ່າງບ້ານ ໜອງບຶກເໜືອບ້ານ ດົງນາທອງ
ບ້ານ ໜອງໜ່ຽວບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານ ດົງກະເລົາບ້ານ ໜອງແຕ່ງໃຕ້
ບ້ານ ຈຳປາບ້ານ ຊຳເກດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ນາຊາຍທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01030
ບ້ານ ດົງຫລວງບ້ານ ນາຊາຍກາງບ້ານ ນາຄູນໃຕ້ບ້ານ ດົງປອງ
ບ້ານ ນາຊາຍໃຕ້ບ້ານ ນາຊາຍເໜືອບ້ານ ນາຄູນເໜືອບ້ານ ໜອງຍາວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ນາຊາຍທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01031
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ນາຊ່ຽວບ້ານ ສີເກີດບ້ານ ນາລຽນ
ບ້ານ ໂພນແກ້ວບ້ານ ໄຊມຸງຄຸນບ້ານ ຜາງແຫ້ງບ້ານ ປາກແຮດ
ບ້ານ ດົງຊຽງດີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ນາຊາຍທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01032
ບ້ານ ຫົວຊ້າງບ້ານ ນາຊອນບ້ານ ໜອງຄັນຄູບ້ານ ນ້ຳກ້ຽງເໜືອ
ບ້ານ ດ່ານຊີບ້ານ ນາຍາງບ້ານ ນ້ຳກ້ຽງໃຕ້ບ້ານ ນາຊັບ
ບ້ານ ຫົວຂົວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ນາຊາຍທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01033
ບ້ານ ອີ່ໄລໃຕ້ບ້ານ ນ້ຳເຢັນບ້ານ ນາທອນບ້ານ ນ້ຳຫຸມ
ບ້ານ ອີ່ໄລເໜືອບ້ານ ອ່າງນ້ຳຫຸມບ້ານ ສົງເປືອຍໃຕ້ບ້ານ ຫຸມແບ່ງ
ບ້ານ ກາງແສນບ້ານ ສີສະຫວາດບ້ານ ສົງເປືອຍເໜືອບ້ານ ເປີກ
ບ້ານ ແຈ້ງສະຫວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ນາຊາຍທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01034
ບ້ານ ໂພນມ່ວງບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ນານາດບ້ານ ຖ້ຳ
ບ້ານ ນາຂ່າບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ຮ່ອງງົວບ້ານ ແສນດິນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ນາຊາຍທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01035
ບ້ານ ບົວບ້ານ ພັດທະນາບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ໂພນທອງ
ບ້ານ ນາດີບ້ານ ນາງ່າບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ໂພສີ
ບ້ານ ໜອງສະ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ນາຊາຍທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01040
ບ້ານ ດົງໂດກບ້ານ ໜອງພະຍາບ້ານ ຄຳຮຸ່ງບ້ານ ຈອມມະນີ
ບ້ານ ຕານມີໄຊບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ຊ້າງຄູ່ບ້ານ ສະພັງມຶກ
ບ້ານ ພະຂາວບ້ານ ສາຍນ້ຳເງິນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ນາຊາຍທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01041
ບ້ານ ວຽງແກ້ວບ້ານ ຫ້ວຍເຕີຍບ້ານ ຫ້ວຍດອນເມືອງບ້ານ ສະພັງມຶກ
ບ້ານ ໂນນແສງຈັນບ້ານ ນາທົ່ມບ້ານ ໜອງວຽງຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊທານີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01050
ສູນຫ້ວຍຍາງ ຫຼັກ18ບ້ານ ດອນໜູນບ້ານ ໄຊບ້ານ ດົງສ້າງຫີນ
ບ້ານ ດົງໝາກຄາຍບ້ານ ດອນຕິ້ວບ້ານ ນາແຄບ້ານ ດ່ານຊ້າງ
ບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງບ້ານ ຫ້ວຍແດນເມືອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊທານີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01051
ບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ໂຄກໃຫຍ່ບ້ານ ນາລ້ອມບ້ານ ໂຄກສະອາດ
ບ້ານ ໂຄກນ້ອຍບ້ານ ສະພັງຄະນົງບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ທ່ານາກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊທານີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01052
ບ້ານ ຫົວຊຽງບ້ານ ໂນນທອງບ້ານ ສົມສະຫວັນບ້ານ ດອນລຸ່ມ
ບ້ານ ດົງຄວາຍບ້ານ ໄຜ່ລ້ອມບ້ານ ໂຄກສະຫວ່າງບ້ານ ນາຜາສຸກ
ບ້ານ ສ້າງຫົວບໍ່ບ້ານ ສ້າງຄອນບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ບໍ່ເຫລັກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊທານີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01053
ບ້ານ ນາມົນບ້ານ ໂພນຕ້ອງບ້ານ ນາແຖ່ບ້ານ ທາດິນແດງເໜືອ
ບ້ານ ດົງບັງບ້ານ ທ່າດອກຄຳບ້ານ ໂພນງາມ 1ບ້ານ ທ່າດິນແດງໃຕ້
ບ້ານ ໂນນແຕ້ບ້ານ ດວງບຸດດີບ້ານ ໂພນງາມ 2

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊທານີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01054
ບ້ານ ນາພອກບ້ານ ເວີນແທ່ນບ້ານ ນາຕານບ້ານ ຫົວນາ
ບ້ານ ປາກຊາບເກົ່າບ້ານ ປາໄລ່ບ້ານ ນາໂງ່ນໃໝ່ບ້ານ ຫົວຂົວ
ບ້ານ ປາກຊາບໃໝ່ບ້ານ ດຸນອ່ຽນບ້ານ ນາໂງ່ນເກົ່າບ້ານ ໂພນແພງ
ບ້ານ ແສນອຸດົມບ້ານ ນາຂາວບ້ານ ນາຄວາຍບ້ານ ສົມສະໃໝ
ບ້ານ ທ່າຈຳປາບ້ານ ນາຄັນທຸງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01055
ບ້ານ ເພຍລາດບ້ານ ທ່ານາຂາມບ້ານ ປາກແຖບບ້ານ ຫ້ວຍຫາງ
ບ້ານ ຫີນລັບບ້ານ ຫີນສິ່ວບ້ານ ນາຕານບ້ານ ຫ້ວຍຕົມ
ບ້ານ ຫ້ວຍຄຳບ້ານ ໄຮ່ໃຕ້ບ້ານ ໃໝ່ປາກສັງບ້ານ ນາຫອຍ
ບ້ານ ນາສາວນາງບ້ານ ຫ້ວຍລ້າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01056
ບ້ານ ໃຫຍ່ນາຈະເລີນບ້ານ ນາປໍບ້ານ ກົ້ວບ້ານ ໄຮ່ເໜືອ
ບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ເຕົາໄຫບ້ານ ນາຫອຍປັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01057
ບ້ານ ສຳພັນນາບ້ານ ດອນກາງຂອງບ້ານ ສະໄກບ້ານ ສະນ໋ອດ
ບ້ານ ແກງໝໍ້ບ້ານ ປາກຕອນບ້ານ ອ່າງນ້ອຍບ້ານ ທ່ານາສາ
ບ້ານ ທ່ານາສ້າງຫີນບ້ານ ໂຄກເພີງບ້ານ ໂຄກແຫ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊທານີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01060
ບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ນາບ້ານ ແກ້ງໄຄ້ບ້ານ ສາມສະອາດ
ບ້ານ ອຸດົມຜົນບ້ານ ໂນນບໍ່ແກ້ວບ້ານ ທ່າສົມມໍບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ລາດຄວາຍບ້ານ ທ່າງອນບ້ານ ທ່າສະຫວ່າງບ້ານ ໂພນງາມ
ບ້ານ ໂພນຄໍ້ບ້ານ ພູຄຳບ້ານ ເວີນຄຳບ້ານ ໜອງເຂັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01061
ບ້ານ ໜອງໂນບ້ານ ໂພນໂຮງບ້ານ ຊຳບອນບ້ານ ນາຕານ
ບ້ານ ໄຮ່ບ້ານ ນາງາມ (ໃໝ່)ບ້ານ ທົ່ງມັ່ງບ້ານ ຫົວຂົວ
ບ້ານ ໂພນໄຮ່ຄຳບ້ານ ໂພນຄໍ້ບ້ານ ທ່າພະອິນບ້ານ ຫົວນາ
ບ້ານ ຫາດກ້ຽງບ້ານ ນາກຸງບ້ານ ນາງາມ (ເກົ່າ)

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01070
ບ້ານ ທາດຫລວງເໜືອບ້ານ ທາດຫລວງໃຕ້ບ້ານ ໂພນເຄັງບ້ານ ໂພນພະເນົາ
ບ້ານ ທາດຫລວງກາງບ້ານ ວຽງຈະເລີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01071
ບ້ານ ຮ່ອງແກບ້ານ ໂພນທັນໃຕ້ບ້ານ ສະພັງໝໍ້ເຂດພິເສດບຶງທາດຫລວງ
ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01072
ບ້ານ ຄຳສະຫວາດບ້ານ ຫົວຂົວບ້ານ ໂນນຄໍ້ເໜືອບ້ານ ນາຄວາຍເໜືອ
ບ້ານ ໂນນຫວາຍບ້ານ ໂນນຄໍ້ໃຕ້ບ້ານ ສົມສະຫງ່າບ້ານ ນາຄວາຍໃຕ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01073
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ວັງຊາຍບ້ານ ໂນນສະຫວັນບ້ານ ຮ່ອງສຸພາບ
ບ້ານ ໂຊກຄຳບ້ານ ໂນນສະຫງ່າບ້ານ ອາມອນບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01074
ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງບ້ານ ຊຳເຄ້ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່ບ້ານ ນາບຽນ
ບ້ານ ຂາມງອຍບ້ານ ໂຊກນ້ອຍບ້ານ ດຸງບ້ານ ໂພນທອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01080
ບ້ານ ພັນໝັ້ນບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່ບ້ານ ຈອມແຈ້ງບ້ານ ຈອມເພັດເໜືອ
ບ້ານ ວັດສົບບ້ານ ສ້າງເຫວີຍບ້ານ ໂຄກນິນບ້ານ ຈອມເພັດໃຕ້
ບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ດົງສະຫວາດບ້ານ ໂຊສະຖານບ້ານ ສວນມອນ
ບ້ານ ຫາຍໂສກບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01081
ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວບ້ານ ສົມສະໜຸກບ້ານ ສາລະຄຳເໜືອບ້ານ ດອນຝ້າຍ
ບ້ານ ສົມຫວັງເໜືອບ້ານ ໜອງໄຮບ້ານ ສາລະຄຳໃຕ້ບ້ານ ດົງ
ບ້ານ ສົມຫວັງໃຕ້ບ້ານ ໜອງແວງບ້ານ ດົງໂພນເລົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01082
ບ້ານ ທ່ານາບ້ານ ພ້າວບ້ານ ຫາດດອກແກ້ວບ້ານ ແກ້ງປາຢ້າງ
ບ້ານ ບໍ່ໂອບ້ານ ແກ້ງຍາງບ້ານ ດອນຂາຊາຍບ້ານ ດອນດູ່
ບ້ານ ກາງທົ່ງ-ກາງທ່າບ້ານ ສົມໂຮງບ້ານ ນາທາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຫາດຊາຍຟອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01090
ບ້ານ ສີຖານໃຕ້ບ້ານ ທ່າແຂກບ້ານ ຫົວຫ້າບ້ານ ຫ້ອມໃຕ້
ບ້ານ ໂຄກຊາຍບ້ານ ສະຫວ່າງບ້ານ ຫາດກັນຊາບ້ານ ຈຽມປາງ
ບ້ານ ຊາຍຟອງໃຕ້ບ້ານ ໂພສີບ້ານ ປ່າຝາງບ້ານ ຖິ່ນເພຍ
ບ້ານ ຊາຍຟອງເໜືອບ້ານ ໂພເງິນບ້ານ ຈອມທອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຫາດຊາຍຟອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01100
ດ່ານພາສີສູນດາວທຽມບໍລິສັດ ໄຕລອນດ່ານກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ
ນ້ຳມັນລາວບໍລິສັດ ເອັກພີເອັກ XPXສູນແມ່ຍິງພິການບໍລິສັດ ດາວເຮືອງ
ບໍລິສັດ ພີເອັສບີ PSB

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຫາດຊາຍຟອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01110
ບ້ານ ປ່າຫວ້າບ້ານ ໜອງແປນໃຕ້ບ້ານ ທ່າພະບ້ານ ຄວາຍແດງ
ບ້ານ ທ່າເດື່ອບ້ານ ໜອງແປນເໜືອບ້ານ ປາກເປັ່ງບ້ານ ນາລ້ອງ
ບ້ານ ຖິ່ນຕົມບ້ານ ນ້ອຍຈະເລີນຄຳບ້ານ ຖິ່ນແທ່ນບ້ານ ໜອງພົງ
ບ້ານ ທ່າມ່ວງບ້ານ ດົງໂພສີບ້ານ ນາໄຮ່ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ
ບ້ານ ທ່ານາແລ້ງບ້ານ ໜອງແຫ້ວບ້ານ ນາໄຫບ້ານ ດົງໂພນແຮ
ບ້ານ ຊຽງຄວນບ້ານ ໂພນບົກບ້ານ ສິມມະໂນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01120
ບ້ານ ເພຍລາດບ້ານ ນາຫອຍບ້ານ ຫີນສິ່ວບ້ານ ນາສາວນາງ
ບ້ານ ຫີນລັບບ້ານ ທ່ານາຂາມບ້ານ ໄຮ່ໃຕ້ບ້ານ ປາກແຖບ
ບ້ານ ຫ້ວຍຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01121
ບ້ານ ສຳພັນນາບ້ານ ປາກຕອນບ້ານ ໂຄກແທ້ບ້ານ ຫ້ວຍລາ
ບ້ານ ແກ້ງໝໍ້ບ້ານ ໂຄກເຜິ້ງບ້ານ ສະນ໋ອດບ້ານ ຫ້ວຍຫາງ
ບ້ານ ທ່ານາສ້າງຫີນບ້ານ ສະໄກບ້ານ ທ່ານາສາບ້ານ ຫ້ວຍຕົມ
ບ້ານ ດອນກາງຂອງບ້ານ ອ່າງນ້ອຍບ້ານ ໃໝ່ປາກສັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ສັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01122
ບ້ານ ໃຫຍ່ນາຈະເລີນບ້ານ ນາປໍບ້ານ ກົ້ວບ້ານ ໄຮ່ເໜືອ
ບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ເຕົາໄຫບ້ານ ນາຫອຍປັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ປາກງື່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01130
ບ້ານ ສົມສະຫວາດບ້ານ ສົມປະເສີດບ້ານ ປາກງື່ມບ້ານ ຝັງແດງ
ບ້ານ ໄຮ່ບ້ານ ເວີນແຄນບ້ານ ໜອງຂຽດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ປາກງື່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01131
ບ້ານ ນາທາມບ້ານ ໂນນສູງບ້ານ ໜອງພູວຽງບ້ານ ປາກກວາງ
ບ້ານ ນາຊອນບ້ານ ນາເລີດບ້ານ ພ້າວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ປາກງື່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01132
ບ້ານ ໂດນເໜືອບ້ານ ນາກຸງບ້ານ ທ່າກອກບ້ານ ດອນແຍງ
ບ້ານ ໂດນໃຕ້ບ້ານ ທຸນລົວບ້ານ ໂນນຊາຍບ້ານ ດອນສັງຄີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ປາກງື່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01133
ບ້ານ ໝາກນາວດົງບ້ານ ໜາກຮຽວບ້ານ ດົງສານບ້ານ ໜອງວັງເຜິ້ງ
ບ້ານ ໝາກນາວເໜືອບ້ານ ດອນວັງໂພບ້ານ ທ່າເດື່ອສິງຫອມບ້ານ ໝາກນາວໃຕ້
ບ້ານ ດົງກະລືມບ້ານ ຖິ່ນທ່ຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ປາກງື່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01134
ບ້ານ ນາຝາຍບ້ານ ໂຄກສາບ້ານ ໂນນສົມບູນບ້ານ ໜອງແຄນ
ບ້ານ ສາງໃສບ້ານ ດອນໄຮ່ບ້ານ ດອນສ້າງໄພບ້ານ ຫ້ວຍນ້ຳຍຸນ
ບ້ານ ໜອງບົວທອງບ້ານ ນາຊາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເມືອງ: ປາກງື່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 01135
ບ້ານ ທ່າກົກໄຮບ້ານ ຊຽງແລທ່າບ້ານ ນາບົງບ້ານ ໜອງດົງ
ບ້ານ ທ່າຊ້າງບ້ານ ຊຽງແລນາບ້ານ ໂພນຂາມບ້ານ ໂນນ
ບ້ານ ເວີນກະເບົາບ້ານ ຫົວນາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຜົ້ງສາລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02000
ບ້ານ ຜົ້ງສາລີບ້ານ ພູຟ້າບ້ານ ໂພນແກ້ວບ້ານ ຈັນຕານ
ບ້ານ ຈອມເມືອງບ້ານ ສາຍລົມບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ຂຸນໜຸ່ມນ້ອຍ
ບ້ານ ຕະຫຼາດວິໄລບ້ານ ໜອງກີນນະລີບ້ານ ຮົ່ມສະຫວ່າງບ້ານ ຂຸນໜຸ່ມຫຼວງ
ບ້ານ ວັດແກ້ວບ້ານ ແສນສະລີບ້ານ ມົງເຈົາບ້ານ ບໍກົ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຜົ້ງສາລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02001
ບ້ານ ຢາປຸງບ້ານ ສາລາເອເບບ້ານ ຫາດສາບ້ານ ສົມບຸນ
ບ້ານ ນ້ຳປຸງບ້ານ ບາການ້ອຍບ້ານ ປາງຊໍ່ບ້ານ ໂພນໂຮມ
ບ້ານ ຈີ໋ໂຈະບ້ານ ຜ່າປຸ່ນບ້ານ ວັງໄຊບ້ານ ພູຊຸມໃຕ້
ບ້ານ ບາກາຫຼວງບ້ານ ສາມັກຄີໄຊບ້ານ ນ້ຳສາບ້ານ ນ້ຳແລ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຜົ້ງສາລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02002
ບ້ານ ຈ່າພູບ້ານ ຜົ້ງແຊັກບ້ານ ຫ້ວຍລູບ້ານ ເລົ່າຟູຈ້າຍ
ບ້ານ ກໍແດງບ້ານ ຫ້ວຍຊືນບ້ານ ນ້ຳອົ້ງບ້ານ ໂຮມສ້າງ
ບ້ານ ລຸ່ງຈີ້ງບ້ານ ພູດອກຈຳບ້ານ ອຸດົມບ້ານ ພູຍອດ
ບ້ານ ພະຍາສີບ້ານ ກີ້ວບ້ານ ຮວງຕ້າເຢບ້ານ ແຊວຈ້າຍໃໝ່+ເກົ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຜົ້ງສາລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02003
ບ້ານ ຕ້າແສນຜົ້ງບ້ານ ສົບກັ້ງບ້ານ ຢາວຟາງບ້ານ ນາໂປຊ່າງເກົ່າ
ບ້ານ ຈະເລີນບ້ານ ສົບງາມບ້ານ ເປີເຢັນຊ່າງໃໝ່ບ້ານ ສຳເມືອງຫຼວງ
ບ້ານ ຈາຄຳປາບ້ານ ເລົ້າແທນບ້ານ ປາຍໂຈບ້ານ ເລົ້າຕ່ຽວ
ບ້ານ ຈັງເຕີນ+ນ້ຳປືນບ້ານ ເປີເຢັນຊ່າງເກົ່າບ້ານ ຫາດຫີນບ້ານ ງາຍໃຕ້
ບ້ານ ຕາຕຸງບ້ານ ໂລ່ງຊ່າງບ້ານ ສິ້ນຈ້າຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຂວາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02010
ບ້ານ ເມືອງຂວາບ້ານ ສະຫຼອງໄຊບ້ານ ໂພໄຊເໜືອ + ຫາດອາຍບ້ານ ບວມພັນ
ບ້ານ ສົບອັດບ້ານ ຫາດເດືອບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ກົກພ້າວ
ບ້ານ ຫ້ວຍຍ່າງບ້ານ ໂພໄຊໃຕ້ບ້ານ ຫ້ອຍກຸດບ້ານ ຮອງເລີກ
ບ້ານ ນາຕຸ່ນ + ຈະລີບ້ານ ທ່າບັກບ້ານ ພິເຈີໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຂວາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02011
ບ້ານ ແສນຄຳເໜືອບ້ານ ນ້ຳມາເໜືອບ້ານ ຫາດນາງບ້ານ ດົງຂາມ
ບ້ານ ກົກງີ້ວບ້ານ ປູລຸບ້ານ ສີນໄຊບ້ານ ຫ້ວຍພອດ
ບ້ານ ຫ້ວຍຫຼາບ້ານ ມົກກວາງບ້ານ ລາວວີບ້ານ ສັນຫຼວງ
ບ້ານ ນ້ຳມາໃຕ້ບ້ານ ພູສະຖີບ້ານ ແສນຄຳໃຕ້ບ້ານ ຫ້ວຍແພກໍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຂວາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02012
ບ້ານ ລີສຸບ້ານ ຫ້ວຍຫຼິກບ້ານ ຫ້ວຍສະແລງບ້ານ ໂພນສະອາດ
ບ້ານ ຫ້ວຍແພອູບ້ານ ຫ້ວຍສອຍບ້ານ ແສນລາດບ້ານ ຢ່າງເຕີຍ
ບ້ານ ປາກບານບ້ານ ຫ້ວຍພຸກບ້ານ ກຸງເກື່ອຍບ້ານ ອົມທັບ
ບ້ານ ຕ່າງກົກບ້ານ ອົມລຸງບ້ານ ອົມເພຍບ້ານ ນາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຂວາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02013
ບ້ານ ນ້ຳບຸດບ້ານ ຫ້ວຍຄ້າງບ້ານ ລາດຊ້າງບ້ານ ຫ້ວຍປາ
ບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ມອນສະຫວັນບ້ານ ສົບກ່າຍ
ບ້ານ ອົມພຣຸບ້ານ ກິວບ້ານ ຫາດເຊີຍບ້ານ ຫ້ວຍມວນ
ບ້ານ ຈັນໄໝ່ບ້ານ ສ້າງຫ້ວຍ+ບ. ເພຍບ້ານ ຈຸກກຸດບ້ານ ລະຮ່າງໃຫຍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຂວາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02014
ບ້ານ ນ້ຳບອນໃຕ້ບ້ານ ຈະລະໄໝບ້ານ ຍະໂລະບ້ານ ກີ່ວກໍ່ຳ
ບ້ານ ນ້ຳບອນເໜືອບ້ານ ຕ່າງກະລະບ້ານ ຫ້ວຍອ່ອນບ້ານ ກີ່ວທາກ
ບ້ານ ສະໝຳແຈບບ້ານ ຈະລະເກົ່າບ້ານ ກົກງີ້ວ+ລະຮາງນ້ອຍບ້ານ ອົມຕະລາ
ບ້ານ ສະບໍບ້ານ ຕອນຈົງບ້ານ ແສນຍ່າງບ້ານ ກອງວັດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຂວາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02015
ບ້ານ ດັບກະຈອກບ້ານ ມົກແພກບ້ານ ຫາດໂປນບ້ານ ກະດຼືງ
ບ້ານ ພູວຽງບ້ານ ກຸງລີດບ້ານ ວັງກອງບ້ານ ວຽງໄຊ
ບ້ານ ແກ້ວຫຼວງບ້ານ ຕັນຫະບ້ານ ອົມຕຼືນບ້ານ ກອງບຼາງ
ບ້ານ ຫ້ວຍທອງບ້ານ ຫາດແດນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ສຳພັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02020
ບ້ານ ນາໄຊບ້ານ ພູໄຊບ້ານ ຂາໜ້າບ້ານ ມົກກົກນ້ອຍ
ບ້ານ ນາ+ຫາດລານບ້ານ ອົມຖ້ຳບ້ານ ນ້ຳລີບ້ານ ພຽງ
ບ້ານ ນາເຕີຍບ້ານ ຫ້ວຍທອງບ້ານ ມົກກົກຫຼວງບ້ານ ລາຊາເກົ່າ
ບ້ານ ຍ່າງເໜືອບ້ານ ທ້າວວົງບ້ານ ພູວຽງບ້ານ ດອນຈັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ສຳພັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02021
ບ້ານ ມົກພະບ້ານ ແສນຫຼວງໃໝ່ບ້ານ ນ້ຳຮ່າງບ້ານ ນ້ຳຮຸນ
ບ້ານ ອີເລັກບ້ານ ສະໜຳຮະບ້ານ ນ້ຳອ່ອນ+ມົກລົມບ້ານ ແສງດາວເຮືອງ
ບ້ານ ອາເຊີບ້ານ ລີຫວາຍບ້ານ ນ້ຳຍວນ+ສັນຕານບ້ານ ສີລາເທີງ
ບ້ານ ເພຍຫຼວງບ້ານ ນາອູບ້ານ ໜອງຄຳບ້ານ ສົບຄີກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ສຳພັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02022
ບ້ານ ນ້ຳຖ່ວງບ້ານ ຜົ້ງກູ້ບ້ານ ມູຈີເກົ່າບ້ານ ມົກຍົນ
ບ້ານ ລາວປານ 2ບ້ານ ມູຈີກາງບ້ານ ລາວແສນບ້ານ ນ້ຳລອຍ
ບ້ານ ກ້ອງສະວິບ້ານ ພູຊ່າງເກົ່າບ້ານ ສົມບູນບ້ານ ກ້ອງຂູມ
ບ້ານ ລາວປານ 1ບ້ານ ພູຊ່າງໃໝ່ບ້ານ ຊາແກ້ວບ້ານ ລາວເລວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ສຳພັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02023
ບ້ານ ນ້ຳງາບ້ານ ໜອງຫູມບ້ານ ເອີປາບ້ານ ໜອງແກ້ວ
ບ້ານ ຕາງຈາກບ້ານ ຈາພິວນ້ອຍບ້ານ ກົກມ່ວງບ້ານ ແສນຄຳ
ບ້ານ ຫາດງາເໜືອບ້ານ ລີຊີໂຊບ້ານ ຈາຊື່ບ້ານ ຊຽງເໜືອ
ບ້ານ ຫາດງາໃຕ້ບ້ານ ຈາພິວຫຼວງບ້ານ ເຄີຈ່າງເກົ່າບ້ານ ນ້ຳກີ
ບ້ານ ຢ່າງປາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02030
ບ້ານ ນາຊອງບ້ານ ຫ້ວຍຊອງເໜືອ+ຊາງແຄນບ້ານ ອົມປະໂລງບ້ານ ສົບນ້າວ
ບ້ານ ນ້ຳງາບ້ານ ຫ້ວຍວັງເກົ່າບ້ານ ປຸງເຂົ້າບ້ານ ຫ້ວຍພຸກ
ບ້ານ ນາກາງບ້ານ ມົກຈະລະ-ໂຮມໄຊບ້ານ ອົມກະເນງບ້ານ ຫ້ວຍຈ້າ
ບ້ານ ແສນອາດ+ຫ້ວຍຊອງໃຕ້ບ້ານ ຫ້ວຍວາງໃໝ່ບ້ານ ຫ້ວຍລອດ+ປຸງນົກບ້ານ ປາງຫົກ+ຫ້ວຍຈຸງ
ບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ຫ້ວຍວາງສຸດບ້ານ ນ້ອຍບ້ານ ຫ້ວຍຈິກ
ບ້ານ ຫ້ວຍອຸນບ້ານ ສົບຮຸນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02031
ບ້ານ ຫ້ວຍດ້ອຍບ້ານ ຫຍ້າຄາບ້ານ ປາກແລ້ງ-ລະຮ່າງບ້ານ ຫາດດີ
ບ້ານ ນາຫຼວງ-ອົມຕຸບ້ານ ເພຍບ້ານ ແສນເງິນ-ກຸງຮະບ້ານ ປຸງ
ບ້ານ ບວມພັນບ້ານ ແສນອິນບ້ານ ປຸງຍາງບ້ານ ປາກແພ
ບ້ານ ຫ້ວຍກາງບ້ານ ອົມພະລຸບ້ານ ຕະໂມະບ້ານ ປາກຍວນ-ກົກສົ້ມ
ບ້ານ ກຸງລຸງ-ກົກງີ້ວບ້ານ ແສນຫຼວງບ້ານ ສີດາ-ຫ້ວຍຍາມບ້ານ ກິວກະຈຳ-ມົກກະອາກ
ບ້ານ ຫຍ້າຍຸງບ້ານ ຫາດຈາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02032
ບ້ານ ຍາງໃຕ້ບ້ານ ຕ່າງໂຊຍບ້ານ ຕີນຕົກ+ປອງສີເກົ່າບ້ານ ຫ້ວຍທອງ
ບ້ານ ສູງລຸງບ້ານ ເພຍລໍເກົ່າບ້ານ ກິວກະແຫຼະບ້ານ ພຽງຫຼວງ+ໜອງລົມ
ບ້ານ ປາງໄຮໃຕ້ບ້ານ ຊາວຢາງບ້ານ ປ່າລັນບ້ານ ຫ້ວຍຮອງ+ຫ້ວຍແດງ
ບ້ານ ປາງໄຮເໜືອ+ປາກວຽງບ້ານ ເພຍລໍໃໝ່ບ້ານ ນ້ຳໂຂງບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ຈະບືບ້ານ ມູເຕີນບ້ານ ຫ້ວຍເງີຍບ້ານ ຈະເມີຍ
ບ້ານ ປ່ອງສີໃໝ່ບ້ານ ລາວມາກາງ+ເກົ່າຫ້ວຍພຸກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02033
ບ້ານ ແສນຕາ,ພູຢາງ,ຫົວງໍບ້ານ ຫ້ວຍມຶນ-ບວມຍາວບ້ານ ນາບົວ-ກາງສັນບ້ານ ຈອມແຈວເກົ່າ (ແຊງ)
ບ້ານ ຂ້າຈີ່ບ້ານ ນາແລບ້ານ ສົມປ໋ອຍບ້ານ ສະຫຼວງ-ໜອງແຮ້ວ
ບ້ານ ນາຂວາບ້ານ ກາງ(ຫົວນາ)ບ້ານ ນາລຳບ້ານ ຫ້ວຍຫຼ້າ
ບ້ານ ຫ້ວຍລາຍ-ປາກປາບ້ານ ພື້ນຕີ+ຫ້ວຍພຸກບ້ານ ຈອມແຈວໃໝ່ບ້ານ ຫ້ວຍອັນ-ແທງຫຼວງ
ບ້ານ ໄຫມ່ເດືອບ້ານ ນຳ້ແນນບ້ານ ຫ້ວຍກົບບ້ານ ຫ້ວຍເຮັ້ຍ
ບ້ານ ຝິ່ນຫໍ່ບ້ານ ໃໝ່ກໍລິວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ບຸນເຫນືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02040
ບ້ານ ພຽງດອກຄຳບ້ານ ກອງບ້ານ ບໍ່ມາງບ້ານ ບຸນພຽງ
ບ້ານ ບຸນເໜືອບ້ານ ຫ້ວຍເຫຼັກບ້ານ ຜ່າປູ່ນເກົ່າບ້ານ ນ້ຳບຸນເກົ່າ
ບ້ານ ບຸນເຟືອງບ້ານ ບໍ່ໃໝ່ບ້ານ ແສນທຳບ້ານ ແສນໄຊ
ບ້ານ ນາແລບ້ານ ນ້ຳຢ່ອງໃໝ່ບ້ານ ສິນໄຊບ້ານ ໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ບຸນເຫນືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02041
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ນາເປາະບ້ານ ຊຽງຟ້າບ້ານ ຫ້ວຍໂລ
ບ້ານ ທົ່ງເຮືອບິນບ້ານ ໂພນໂຮມບ້ານ ພຽງໄຊບ້ານ ຍອດບຸນ
ບ້ານ ເດີນກິລາບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ນ້ອຍ-ພູມັ່ງບ້ານ ຫ້ວຍຊາງ
ບ້ານ ຫ້ວຍດົງບ້ານ ຫົ່ມບ້ານ ດົງເໜືອບ້ານ ມໍຊໍສານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ບຸນເຫນືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02042
ບ້ານ ແຂມກໍບ້ານ ປາງຫົກ-ສົບຂິງບ້ານ ນ້ຳກັ່ງ-ນ້ຳຮືບ້ານ ວັງດອຍ
ບ້ານ ໃໝ່ລົງທົ່ງບ້ານ ແສນດາວໃຕ້ບ້ານ ຜ່າແດງ-ແສນດາວເໜືອບ້ານ ນ້ຳແພ
ບ້ານ ງາຍເໜືອບ້ານ ອະແປຄໍບ້ານ ພູຊ່າບ້ານ ຫ້ວຍກັດ
ບ້ານ ຫ້ວຍຍິ່ງບ້ານ ນ້ຳຢ່ອງເກົ່າບ້ານ ດອນຊາຍບ້ານ ຫ້ວຍໂປ່ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ບຸນເຫນືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02043
ບ້ານ ຫ້ວຍແລບ້ານ ສົມບຸນບ້ານ ຫ້ວຍຕູ້ບ້ານ ຫົວຂົວ 73
ບ້ານ ບຸນຊາງບ້ານ ຫ້ວຍສູງບ້ານ ນ້ຳລູ 69ບ້ານ ບໍ່ຂຸ່ນ
ບ້ານ ຢໍ້ບ້ານ ນ້ຳຮອຍບ້ານ ເພຍເຈັນ 70ບ້ານ ຫ້ວຍຕັດ 78
ບ້ານ ເດືອບ້ານ ຫ້ວຍຂ່າ 66ບ້ານ ປ່າຄາໃໝ່ 68ບ້ານ ປ່າຄາເກົ່າ 79
ບ້ານ ຊຽງປີ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ບຸນໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02050
ບ້ານ ໂພທອງບ້ານ ນາຫວາຍບ້ານ ຊິງໄຊບ້ານ ອາຢາ
ບ້ານ ບຸນໃຕ້ບ້ານ ບຸນຍອງບ້ານ ນ້ຳລານນ້ອຍບ້ານ ຈູລາວແສນເກົ່າ
ບ້ານ ໂນນບຸນກາງບ້ານ ນາໄຊບ້ານ ຫ້ວຍຄ່ອງບ້ານ ຈູລາວແສນໃໝ່
ບ້ານ ແສນອີນໃໝ່ບ້ານ ເພຍເຫຼັກບ້ານ ສະໂນໃຫຍ່ບ້ານ ສະໜາມຢາງປາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ບຸນໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02051
ບ້ານ ນ້ຳກວ້າງເກົ່າບ້ານ ເພຍສຸ+ນ້ຳຂຸ່ນບ້ານ ຜົ້ງກູ້ນ້ຳກວ້າງບ້ານ ມູຈີ້ຫ້ວຍສານ
ບ້ານ ປູລີເກົ່າບ້ານ ຈາແມ້ບ້ານ ກົກຄໍ້ນ້ອຍ+ນ້ຳມາງບ້ານ ອາເນັ່ງ
ບ້ານ ສະໂນເກົ່າບ້ານ ຫາດງາມບ້ານ ນາມາກບ້ານ ຫ້ວຍຫວາຍ
ບ້ານ ຈ່າຫໍ່+ຫ້ວຍອໍ້ບ້ານ ຫາດເສັດບ້ານ ນ້ຳຂຸ່ນໃໝ່ບ້ານ ນ້ຳຮີ້ນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ບຸນໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02052
ບ້ານ ນ້ຳບານບ້ານ ບໍ່ຫາດ+ຈາຫວ່າງບ້ານ ພີວເຈີບ້ານ ຈາຄຳຊາວ
ບ້ານ ຈາຫຼວງໃໝ່ບ້ານ ບໍ່ນ້ອຍບ້ານ ປາງໄຄ້ບ້ານ ມູຕືນ
ບ້ານ ລ້ອງນາຍເກົ່າບ້ານ ລາວກູ້ເກົ່າບ້ານ ນາແຕ່ນບ້ານ ສະປາ
ບ້ານ ລ້ອງນາຍໃໝ່ບ້ານ ລາວກູ້ໃໝ່ບ້ານ ຈາຫຼວງລີບ້ານ ຈາຄຳແດງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ບຸນໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02053
ບ້ານ ທ້າວດວງບ້ານ ເຕີກາບ້ານ ແສນອີນຫຼວງບ້ານ ລົງທາງ+ພູມອນ
ບ້ານ ສະໂນນ້ຳລານບ້ານ ເຈີຢາບ້ານ ປູລີໃໝ່ບ້ານ ເຊັ່ງກາງເກົ່າ+ໃໝ່
ບ້ານ ສຳພັນໄຊບ້ານ ອີເປີຈິງບ້ານ ໄອໂຈນ້ຳປ໋ອກບ້ານ ນານ້ຳ
ບ້ານ ກ່າວສານບ້ານ ຈາຄຳລື+ໄອໂຈບ້ານ ມູຈີ້ນ້ຳປ໋ອກບ້ານ ພູຄໍ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຍອດອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02060
ບ້ານ ​ເທີ​ງບ້ານ ໃຕ້ບ້ານ ເຄື້ອເໜືອບ້ານ ປາງຫົກ
ບ້ານ ລຸ່ມບ້ານ ພານທອງບ້ານ ສຸ່ມຄຳບ້ານ ວູເປົາກາງ
ບ້ານ ກາດບ້ານ ຈອມພໍ້ບ້ານ ຕ້າງບ້ານ ຕ່າເປີສູ່
ບ້ານ ພູ​ຊ້າງບ້ານ ສົມໄຊບ້ານ ຫ້ວຍອູບ້ານ ສະຫວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຍອດອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02061
ບ້ານ ໂຈກາໃໝ່ບ້ານ ນາກົງບ້ານ ພຽງແສງບ້ານ ສວຍງາມ
ບ້ານ ໂຈກາເກົ່າບ້ານ ພໍ້ບ້ານ ບໍ່ຊາວບ້ານ ແຊວຈ້າຍ
ບ້ານ ນາຍາວບ້ານ ສີນຈ້າຍບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍບ້ານ ສົມເຮືອງ
ບ້ານ ບໍ່ໃຕ້ບ້ານ ຕ່າກູຊ່າງບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ຊຽງສ້ຽວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຍອດອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02062
ບ້ານ ນ້ຳມ່າບ້ານ ລີສານມໍ່ບ້ານ ຕ່າລິສູ່ບ້ານ ນາຫຼວງ
ບ້ານ ລົງທາງບ້ານ ລານຕຸ່ຍບ້ານ ແຊວລິສູ່ບ້ານ ຕຸ່ງກວ່າລີນນ້ອຍ
ບ້ານ ຍອດນ້ຳອູບ້ານ ກຸງຈີ່ບ້ານ ພີນຈາງບ້ານ ກາງ
ບ້ານ ຫ້ວຍແປເໜືອບ້ານ ວູເປົາເໜືອບ້ານ ເລົາແມວບ້ານ ຕຸ່ງກວ່າລີນໃຫຍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຍອດອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02063
ບ້ານ ຜັງສານບ້ານ ຜາແດງບ້ານ ຫ້ວຍກາບ້ານ ເປີຢີນຊ່າງ
ບ້ານ ຫ້ວຍວາບ້ານ ມີໄຊບ້ານ ເຢນີວຕຸ່ງບ້ານ ເປີຮວ່າສູ່
ບ້ານ ປາຈ່າບ້ານ ຈັນສານບ້ານ ມາລິເທົ່າບ້ານ ຊີທົ່ງປ່າເກົ່າ
ບ້ານ ພູເໜື່ອສານບ້ານ ຢາເຄີບ້ານ ນາຫົກບ້ານ ຊີທົ່ງປ່າໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຜົ້ງສາລີ, ເມືອງ: ຍອດອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 02064
ບ້ານ ທູຈັງຟາງບ້ານ ຊີເກົ່າໂຮບ້ານ ຫວຍຍູມບ້ານ ແຊວໂຮແປນ
ບ້ານ ແມັງກວ່າຜົ້ງບ້ານ ລ່າບ້ານ ນ້ຳມ່ານ້ອຍບ້ານ ເປີລາວວູ
ບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ແກ່ງບ້ານ ສຸລີນບ້ານ ອູເໜືອ
ບ້ານ ຊີເປີຈ້າຍບ້ານ ງ້ອງບ້ານ ນ້ຳມ່າໃຫຍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ນ້ຳທາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03000
ບ້ານ ອຸດົມສິນບ້ານ ທົ່ງໄຈ້ໄຕ້ບ້ານ ຫົວຂົວບ້ານ ວຽງເງິນ
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ທົ່ງໄຈ້ເໜືອບ້ານ ວຽງຄໍາບ້ານ ນໍ້າຈ້າງ
ບ້ານ ນາຫ້ອມບ້ານ ທົ່ງອົ້ມບ້ານ ດອນສໍາພັນບ້ານ ໜອງບົວວຽງ
ບ້ານ ວຽງທອງບ້ານ ຫາດຍາວບ້ານ ທົ່ງດີບ້ານ ປ່າປົວະ
ບ້ານ ວຽງເງິິນບ້ານ ໜອງບົວວຽງບ້ານ ອຸດົມສິນບ້ານ ນາຫ້ອມ
ບ້ານ ທົ່ງໄຈ້ໄຕ້ບ້ານ ທົ່ງອົ້ມບ້ານ ຫາດຍາວບ້ານຫົວຂົວ
ບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານດອນສຳພັນບ້ານ ທົ່ງດີບ້ານ ນ້ຳຈ້າງ
ບ້ານປ່າປົວະບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ວຽງທອງບ້ານ ທົ່ງໄຈ້ເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ນ້ຳທາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03001
ບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ທົ່ງຂົວບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ທ່າອໍ້
ບ້ານ ນໍ້າດີບ້ານ ນໍ້າແງ້ນບ້ານ ດອນແລບ້ານ ນາລື
ບ້ານ ນໍ້າທຸງບ້ານ ໂພນໄຊສະຫວ່າງບ້ານ ດອນມູນບ້ານ ນານ້ອຍ
ບ້ານ ວຽງໄຕ້ບ້ານ ປຸ່ງບ້ານ ດອນຄຸນບ້ານ ນໍ້າສ່າ
ບ້ານ ວຽງເໜືອບ້ານ ປ່າສັກບ້ານ ຫຼວງບ້ານ ນໍ້າຫ້າ
ບ້ານ ຂອນບ້ານ ຂົວສູງບ້ານ ນໍ້າລືບ້ານ ປະລາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ນ້ຳທາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03002
ບ້ານ ສວນຢາບ້ານ ນຳ້ແດງໃຕ້ບ້ານ ນຳ້ແດງເໜືອບ້ານ ກົກມີ້
ບ້ານ ບົມພຽງບ້ານ ຕາຫວານບ້ານ ບໍ່ເຕັນບ້ານ ຕີນຕົກ
ບ້ານ ນາເຕີຍບ້ານ ປາງສາບ້ານ ບໍ່ເກືອບ້ານ ນຳ້ລຸງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ສິງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03010
ບ້ານ ຊຽງຢືນບ້ານ ດອນປ່ອຍບ້ານ ສິງຈະເລີນບ້ານ ທົ່ງຍົນ
ບ້ານ ຊຽງໄຈບ້ານ ດອນໃໝ່ບ້ານ ສີລິເຮືອງບ້ານ ກາງໃໝ່
ບ້ານ ຊຽງແລບ້ານ ດອນໄຈບ້ານ ຕາປ້າວບ້ານ ນາຄໍາ
ບ້ານ ຊຽງອິນບ້ານ ໜອງຄໍາບ້ານ ນໍ້າແກ້ວຫຼວງບ້ານ ສໍ
ບ້ານ ຊຽງມູນບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ທົ່ງໃໝ່ບ້ານ ສີລິມົນ
ບ້ານ ຫົວຂົວບ້ານ ກົກມ່ວງບ້ານ ອຸດົມສິນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ສິງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03011
ບ້ານ ພະບາດບ້ານ ດອນທັນບ້ານ ຫົວນາກາງບ້ານ ກຸ່ມ
ບ້ານ ຈອມບ້ານ ປ່າຄາບ້ານ ນໍ້າເຫຼັກບ້ານ ປ່າປ່ອຍ
ບ້ານ ພະຍາຫຼວງບ້ານ ນໍ້າດາຍບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ຫົວຂົວ
ບ້ານ ປ່າຊ່າງບ້ານ ສິງພັດທະນາບ້ານ ຕີນທາດບ້ານ ໃໝ່
ບ້ານ ນໍ້າມາຍບ້ານ ຫົວນາເໜືອບ້ານ ນໍ້າແກ້ວນ້ອຍບ້ານ ຢາງຫຼວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ສິງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03012
ບ້ານ ຈົງກາບ້ານ ນໍ້າແດດສົມບູນບ້ານ ສີ່ວບ້ານ ເມາະນະ
ບ້ານ ຫ້ວຍກົດບ້ານ ຫ້ວຍແຂ່ມບ້ານ ເສື້ອແດງບ້ານ ສົບອີ່ໃໝ່
ບ້ານ ເຫຼົ້າເຂົ້າບ້ານ ປ່າຂາວາຍບ້ານ ນາໄຊບ້ານ ຫ້ວຍລະ
ບ້ານ ຕາໜີ້ບ້ານ ພີເຢີບ້ານ ຫ້ວຍຫອຍບ້ານ ເອີວ້າ
ບ້ານ ລາວຊີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ນາແລ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03020
ບ້ານ ວັງມີໄຊບ້ານ ວຽງໃໝ່ບ້ານ ນາແຍງບ້ານ ໜອງຄໍາ
ບ້ານ ອ້ອມບ້ານ ພູໂທນບ້ານ ພູປາດບ້ານ ສະແກນ
ບ້ນ ພູລາບ້ານ ນາແລບ້ານ ຫາດເຕາະບ້ານ ຮຸ່ນ
ບ້ານ ໜອງປາແສດບ້ານ ຄອນຄໍາບ້ານ ຫາດລອຍບ້ານ ພູຄາງ
ບ້ານ ເລົາບ້ານ ງວນບ້ານ ຕົງຖອນບ້ານ ຄອນທິບ
ບ້ານ ພູຈະແລບ້ານ ກະເບະບ້ານ ແວນບ້ານ ຕະເຄິງ
ບ້ານ ເຜີ້ງບ້ານ ຕະລຸຍບ້ານ ຜາງບົກບ້ານ ຈອມສີ
ບ້ານ ພູຄາບ້ານ ພູຕັນບ້ານ ຫາດແຕະບ້ານ ກິ່ວຫີນຊ້າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ນາແລ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03021
ບ້ານ ຄອນຈັນບ້ານ ວາດບ້ານ ດອນຊາຍບ້ານ ມົກກູດ
ບ້ານ ຫາດນາແລ້ງບ້ານ ມົກພາດບ້ານ ສາງອາກບ້ານ ມົກຈອດ
ບ້ານ ພູລວງບ້ານ ກອນລາງບ້ານ ຫາດຈະລະບ້ານ ກັນຫະ
ບ້ານ ສະໂລຍບ້ານ ເປື້ອນບ້ານ ຫາດລົມບ້ານ ຫາດຮັບ
ບ້ານ ນໍ້າແຫ່ງບ້ານ ສະກັບບ້ານ ພູວຽງບ້ານ ພູລົມ
ບ້ານ ພູກາງບ້ານ ສະເລືອງບ້ານ ຜາຮູບ້ານ ມົງໂຄະ
ບ້ານ ຫາດຈອນບ້ານ ສະພິມບ້ານ ຜາລີບ້ານ ຕະກຸ
ບ້ານ ລອງມູນມີໄຊບ້ານ ລອງມູນຈອມແກ້ວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ວຽງພູຄາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03030
ບ້ານ ວຽງສະຫ່ວາງບ້ານ ດົງວຽງບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ທ້ຽວ
ບ້ານ ໜອງຄໍາບ້ານ ນໍ້າໂອບ້ານ ກ້າປອນບ້ານ ລະມອນ
ບ້ານ ຜ້າແດງບ້ານ ນໍ້າແອງບ້ານ ພູລັນບ້ານ ນໍ້າສິງ
ບ້ານ ປະລາງບ້ານ ນໍ້າມາງບ້ານ ດົງໃໝ່ບ້ານ ນໍ້າກ້ຽງ
ບ້ານ ນໍ້າເສືອບ້ານ ກອນທຸບ້ານ ທາຫຼວງບ້ານ ພູເລັດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ວຽງພູຄາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03031
ບ້ານ ທົ່ງໄຮບ້ານ ທົ່ງນາແປນບ້ານ ນໍ້າຟ້າບ້ານ ໂພນທອງ
ບ້ານ ນໍ້າເງິນບ້ານ ສະໂກນບ້ານ ໄລລອດບ້ານ ປະລາງຊາຍ
ບ້ານ ນໍ້າສິງບ້ານ ພູລັນໃຕ້ບ້ານ ນໍ້າແພບ້ານ ດອນໃໝ່
ບ້ານ ເມືອງອູບ້ານ ນໍ້ານ້ອຍບ້ານ ນໍ້າປາມັນບ້ານ ປາກຄານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ວຽງພູຄາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03032
ບ້ານ ຕາຊຸມບ້ານ ນໍ້າກາບເໜືອບ້ານ ຫວຍຫົກບ້ານ ນໍ້າກາບໄຕ
ບ້ານ ທົ່ງລາດບ້ານ ນໍ້າມາຍບ້ານ ນໍ້າຕາແລ່ງບ້ານ ນໍ້າວຽງ
ບ້ານ ພູແຍ່ບ້ານ ນໍ້າລຸງບ້ານ ຕາລອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ລອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03040
ບ້ານ ຈອມແຈ້ງບ້ານ ຫວຍຖຸໃຫຍ່ບ້ານ ຫົວຂົວບ້ານ ຫຼວງຜາຄໍາ
ບ້ານ ຫຼັກຜາໃໝ່ບ້ານ ດອນແຍງບ້ານ ພໍທໍາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ລອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03041
ບ້ານ ດອນສະຫ່ວາງບ້ານ ຢ່າງອານບ້ານ ໜອງຄໍາບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງ
ບ້ານ ປ່າຄໍາບ້ານ ເຕົ້າໂຮມບ້ານ ໂພນສໍາພັນບ້ານ ຈະເລີນໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ລອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03042
ບ້ານ ຊຽງກົກໃໝ່ບ້ານ ຕາສຸມໃໝ່ບ້ານ ສົມປານຍາວບ້ານ ສາລາ
ບ້ານ ສົມປານໃໝ່ບ້ານ ສົມປານໃຕ້ບ້ານ ເມືອງຂັນບ້ານ ຈ່າຍື
ບ້ານ ຂາຫລັງບ້ານ ຫ້ວຍກຸ່ມບ້ານ ຫ້ວຍອໍບ້ານ ຊຽງກົກເກົາ
ບ້ານ ຊຽງຮຸງບ້ານ ກົກມ່ວງບ້ານ ຢຸ່ງຊາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ລອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03043
ບ້ານ ຈາວາດບ້ານ ດອນໄຈບ້ານ ສົບປານເກົ່າບ້ານ ຈໍາຄໍາຕັນ
ບ້ານ ສົມປານໃໝ່ບ້ານ ແມ່ຂິງບ້ານ ພະຍາຫຼວງຄໍາປີງບ້ານ ນໍ້າໂຫຼຍ
ບ້ານ ຈາຄໍາລີບ້ານ ສາມສົບບ້ານ ຜາງົວບ້ານ ອ້າຍແສງ
ບ້ານ ນາຄໍາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ລອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03044
ບ້ານ ຜາແຄບ້ານ ພໍຈົນບ້ານ ຈາຄໍາປົງບ້ານ ສີວິໄລ
ບ້ານ ກາງເກົ່າບ້ານ ນາມົນບ້ານ ແດນກາງບ້ານ ຫ້ວຍໝໍ້
ບ້ານ ຈ່າຄໍາຕັນກາງບ້ານ ຫ້ວຍຫຼວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ລອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03045
ບ້ານ ນໍ້າໂຍບ້ານ ພົນຕໍ້ບ້ານ ຈົງກາບ້ານ ປ່າກ້ວຍໃໝ່
ບ້ານ ສະເກົາບ້ານ ສະໃໝ່ບ້ານ ຫ້ວຍຄະບ້ານ ຕີນດອຍ
ບ້ານ ຕາຍໄຮ່ໃໝ່ບ້ານ ດັນໄຮ່ເກົ່າບ້ານ ປາງຫົກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ລອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03046
ບ້ານ ທາດບ້ານ ສີລິມູນບ້ານ ຫົວປຸງບ້ານ ສົບອີໃໝ່
ບ້ານ ແພວແຍະບ້ານ ສົບມະບ້ານ ພະຍາຫຼວງບ້ານ ນໍ້າມະ
ບ້ານ ຫຼວງໂພຄໍາບ້ານ ຄົກຫີນບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ຫົວນໍ້າບັກ
ບ້ານ ນໍາບັກບ້ານ ແສນເຖົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ລອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03047
ບ້ານ ແສນຈົມປູບ້ານ ຈໍາປີບ້ານ ທົ່ງໝໍຕໍ່າບ້ານ ຜາເປາະ
ບ້ານ ສົບຄາບ້ານ ຫ້ວຍຖູເກົ່າບ້ານ ຜາແຕະເກົ່າບ້ານ ຈ່າໃໝ່
ບ້ານ ປ່າຊອດບ້ານ ຫ້ວຍທອນບ້ານ ສາມເມືອງໃໝ່ບ້ານ ເຈຕະ
ບ້ານ ບໍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງ: ລອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 03048
ບ້ານ ຈອມມອກບ້ານ ຈ່າແກ້ວເໜືອບ້ານ ຈ່າແກ້ວໃຕ້ບ້ານ ຈ່າຈະນາມ
ບ້ານ ແສນຂັນຄໍາເກົ່າບ້ານ ແສນຂັນຄໍາໃໝ່ບ້ານ ປ່າອໍ້ບ້ານ ຈ່າຄໍາຕັນ
ບ້ານ ອ້າຍຢ່າງບ້ານ ຕ໋ອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04000
ບ້ານ ວັງໄຮບ້ານ ວຽງສາບ້ານ ນາເລົາບ້ານ ແສນຄຳ
ບ້ານ ພູຂຽວບ້ານ ນາຫວານນ້ອຍບ້ານ ນາໜີບ້ານ ໂຮມສຸກ
ບ້ານ ຖີ່ນບ້ານ ເຈງບ້ານ ນາສ້າວບ້ານ ຫຼັກ 4
ບ້ານ ມອນໄຕ້ບ້ານ ໜອງແມງດາບ້ານ ຫ້ວຍຂຸມບ້ານ ປາສັກ
ບ້ານ ດອນແກ້ວບ້ານ ທ້ຽວບ້ານ ລ້ອງກໍເດື່ອບ້ານ ດອນໄຊ
ບ້ານ ນາເລ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04001
ບ້ານ ກອນແກນບ້ານ ນາຮວ້າງບ້ານ ປາງແມງບ້ານ ຫ້ວຍມອກ
ບ້ານ ວັງມົນບ້ານ ຫ້ວຍຮຸມບ້ານ ວາງຢານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04002
ບ້ານ ບໍບ້ານ ກັດບ້ານ ລ້ອງຢາບ້ານ ຫົວນ້ຳບາກ
ບ້ານ ແຟນບ້ານ ປຸງຫຽງບ້ານ ຫ້ວຍຊາງບ້ານ ແສນລາດ
ບ້ານ ໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04003
ບ້ານ ນາງີວບ້ານ ຫຼັກ 20ບ້ານ ຢ້າວໃຫຍ່ບ້ານ ຫຼັກ 44
ບ້ານ ມົກກົກ ຫຼັກ 16ບ້ານ ຫຼັກ 28ບ້ານ ຫຼັກ 37ບ້ານ ລາວວາ
ບ້ານ ນາຊາຍທອງບ້ານ ຫຼັກ 32

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04004
ບ້ານ ຫ້ວຍຍຳບ້ານ ໂຮມໄຊບ້ານ ຫຼັກ 10ບ້ານ ຫ້ວຍຍ້າງ
ບ້ານ ມູນເມືອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04005
ບ້ານ ກໍນ້ອຍບ້ານ ຫ້ວຍຕຳບ້ານ ຫ້ວຍປໍບ້ານ ຫຼັກ22
ບ້ານ ຫ້ວຍຕອງບ້ານ ຫ້ວຍຄ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04006
ບ້ານ ໂພນໂຮມບ້ານ ນ້ຳວືນບ້ານ ຫ້ວຍເຮ້ຍບ້ານ ຫ້ວຍລ້ຽງ
ບ້ານ ວັງມົນບ້ານ ຫ້ວຍລະອົງບ້ານ ນາຈາງບ້ານ ສະນາງປິ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04007
ບ້ານ ຫ້ວຍອຸ່ນບ້ານ ນາງາມບ້ານ ມົກຈາກບ້ານ ລາງ
ບ້ານ ທ່າສະເຫຼຶອງບ້ານ ນາອ່ອມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04008
ບ້ານ ນ້ຳແຫງບ້ານ ຕົງປຼາງບ້ານ ນ້ຳປລະບ້ານ ຕະອຶງ
ບ້ານ ສະລວງບ້ານ ມົກຄະບ້ານ ກີ່ວຈະລຸບ້ານ ຈອມກາ
ບ້ານ ແປນບ້ານ ນ້ຳຈອງບ້ານ ຈອງອອງບ້ານ ຕາງກົກ
ບ້ານ ແກ່ບ້ານ ນ້ຳປຸງບ້ານ ກະລວະ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຫລາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04010
ບ້ານ ດອນສະອາດບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ວັງວັນບ້ານ ນາຄອຍ
ບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານ ບວມສົມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຫລາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04011
ບ້ານ ຕາດມ່ວນບ້ານ ນ້ຳແລ້ງບ້ານ ມົກໂຮງບ້ານ ຕ່າງເງີຍ
ບ້ານ ຫ້ວຍທອງບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ຜາວີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຫລາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04012
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ຫ້ວຍຊູບ້ານ ຫ້ວຍຫຼາບ້ານ ຕະນອງປໍ
ບ້ານ ສະມັກຄີໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຫລາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04013
ບ້ານ ປາກກໍບ້ານ ຫ້ວຍແພບ້ານ ຫົວແກ້ງບ້ານ ຫ້ວຍອໍ້
ບ້ານ ຫາດນິດບ້ານ ຫ້ວຍຈາຍບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ມົກຕົນ
ບ້ານ ຫາດແອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຫລາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04014
ບ້ານ ພູແທ່ນບ້ານ ລາງລີງບ້ານ ປາງສະບັດບ້ານ ພູສະຖິ
ບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ໂພນສະຫວັດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຫລາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04015
ບ້ານ ຈາກແປຼະບ້ານ ປາງປໍ+ຕົງເຊີບ້ານ ກົກໄມ້ໃຫຍ່ບ້ານ ຫ້ວຍຊັງ
ບ້ານ ຫ້ວຍໂຕນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຫລາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04016
ບ້ານ ອາໂນບ້ານ ລາວຫວ່າງບ້ານ ມົກລະຫາງບ້ານ ປາກປຸຍ
ບ້ານ ແສນຫຼວງບ້ານ ອາຄັງບ້ານ ຕະໂລະລົມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ນາຫມໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04020
ບ້ານ ໂຮມໄຊບ້ານ ຫ້ວຍອ່ອນບ້ານ ນ້ຳເຊບ້ານ ນາຕອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ນາຫມໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04021
ບ້ານ ນາໝໍ້ເໜືອບ້ານ ນາໝໍ້ໃຕ້ບ້ານ ກີວລານບ້ານ ໄຊສຳພັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ນາຫມໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04022
ບ້ານ ນາໂຮມບ້ານ ຫ້ວຍຊາງບ້ານ ປາງດູບ້ານ ຫົວນ້ຳຂາມ+ນ້ຳມຸດ
ບ້ານ ນ້ຳແພງບ້ານ ປາງທອງບ້ານ ນາຂາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ນາຫມໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04023
ບ້ານ ປາງສາບ້ານ ຫ້ວຍຫົກ+ແສນໄຊບ້ານ ພູຕູມບ້ານ ພູລີ
ບ້ານ ປາກນ້ຳຕອງບ້ານ ຈອມແສນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ນາຫມໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04024
ບ້ານ ນາຖົວບ້ານ ນາທົງບ້ານ ກີວແຈບບ້ານ ບໍຕາໄກ
ບ້ານ ນ້ຳວືນບ້ານ ນ້ຳວືນເໜືອບ້ານ ກູລົງບ້ານ ໜາກຈຸກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ນາຫມໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04025
ບ້ານ ເລົາບ້ານ ແພງບ້ານ ພູເອືອດບ້ານ ຫ້ວຍປອດ
ບ້ານ ພູທອງບ້ານ ພູເຄືອບ້ານ ຫ້ວຍຫູບ້ານ ຫ້ວຍຊອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ນາຫມໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04026
ບ້ານ ຫ້ວຍແຮບ້ານ ຫ້ວຍຫາບ້ານ ນ້ຳຕອງບ້ານ ພູອົມ
ບ້ານ ວັງອາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ນາຫມໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04027
ບ້ານ ສະແງບ້ານ ເຕົ່າບ້ານ ມົກຄະບ້ານ ສະກົວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ນາຫມໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04028
ບ້ານ ຂວາງຄຳບ້ານ ໃໝນາເຕົ່າບ້ານ ນ້ຳກໍ້ບ້ານ ມູ່ຕືມ
ບ້ານ ນາສະຫວາງບ້ານ ນ້ຳໂມງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ງາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04030
ບ້ານ ດອນແອນບ້ານ ເມືອງງາບ້ານ ຫ້ວຍຄານບ້ານ ຖີ່ນ
ບ້ານ ດອນງີ້ວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ງາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04031
ບ້ານ ຫ້ວຍເຊີຍບ້ານ ຫ້ວຍລຽງບ້ານ ໜອງເຕົ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ງາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04032
ບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ຫ້ວຍປລອງບ້ານ ຫ້ວຍເລີມບ້ານ ນາຄົກ
ບ້ານ ໂພນຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ງາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04033
ບ້ານ ຕົງຕຸ່ນ້ອຍ+ຫ້ວຍລັນບ້ານ ແສນໄຊ+ຫ້ວຍເຕືອງບ້ານ ຫົງຖູໃຫຍ່+ນ້ອຍບ້ານ ຫ້ວຍໄລ+ພູສີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ງາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04034
ບ້ານ ຫ້ວຍລະເປີບ້ານ ກີວລາຄຳບ້ານ ປາກຫ້ວຍງ້ວນບ້ານ ພູຫວດໃຫຍ່
ບ້ານ ຫ້ວຍເລີມບ້ານ ປາກຫ້ວຍລາວບ້ານ ມົກຈະແລງບ້ານ ແສນຈອດ+ຫ້ວຍຫົກ
ບ້ານ ຫ້ວຍສະຫຼາກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ງາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04035
ບ້ານ ຫ້ວຍຂະຫຍາຍໃຫຍ່ບ້ານ ມົກລະວານບ້ານ ຫ້ວຍລ້ອມບ້ານ ຄົກພູ
ບ້ານ ຫ້ວຍຂະຫຍາຍນ້ອຍບ້ານ ຫ້ວຍປອມບ້ານ ຫ້ວຍພາງບ້ານ ຍອຍໄຮ
ບ້ານ ທ່າກວ້າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ງາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04036
ບ້ານ ຫ້ວຍຈັນ+ຫ້ວຍມ່ວງບ້ານ ຫ້ວຍໂອບ້ານ ຫ້ວຍຍື່ງບ້ານ ພູຈີ
ບ້ານ ພູສູງນ້ອຍບ້ານ ຫ້ວຍຜັ່ງບ້ານ ນາເໜື້ອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ງາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04037
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ລາດແອນບ້ານ ລາດຄະມູນບ້ານ ລາດຫານ
ບ້ານ ຫາດຂາມບ້ານ ຫ້ວຍຫິງບ້ານ ຫ້ວຍຫີນບ້ານ ຫາດເຕີ
ບ້ານ ລາດກຶມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ງາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04038
ບ້ານ ຫ້ວຍເຍືອງບ້ານ ຫ້ວຍ​ຊານ+ກີວ​ວິ​ງບ້ານ ຫ້ວຍ​ເຢັນ+ແທນຄູນບ້ານ ຫ້ວຍຈິ
ບ້ານ ນາຊານ+ຫ້ວຍ​​ໂມບ້ານ ຫ້ວຍ​ຄະ+ບໍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04040
ບ້ານ ແບງຫຼວງບ້ານ ໂພແກ້ວບ້ານ ນາງີ້ວບ້ານ ພູຄຳ
ບ້ານ ແບງຄຳບ້ານ ປາງເດືອບ້ານ ນາໄລບ້ານ ຫ້ວຍຫຸກ
ບ້ານ ຫ້ວຍລາບ້ານ ກອນຄຳບ້ານ ບໍ້ບ້ານ ນ້ຳດໍ້
ບ້ານ ທ່າກາດບ້ານ ນາບອນບ້ານ ຊຽງເລບ້ານ ໂພໄຊ
ບ້ານ ນາຫ້ວຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04041
ບ້ານ ຫ້ວຍລໍບ້ານ ມາງບ້ານ ທ່າມືນບ້ານ ກີວສັງວານ
ບ້ານ ນາງົວບ້ານ ປາງຍົມບ້ານ ນາແມດບ້ານ ເພຍຫົວນ້ຳ
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົກບ້ານ ປາງທອງບ້ານ ນາປາເໜືອ+ໃຕ້ບ້ານ ພູຍຸດ
ບ້ານ ນ້ຳຕຸ້ຍບ້ານ ໂພນສະອາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04042
ບ້ານ ໂຮມໄຊຄຳບ້ານ ປາງສົມບ້ານ ນ້ຳປໍ້ບ້ານ ວັງວະ
ບ້ານ ໂພນສີບ້ານ ສາມກາງບ້ານ ນາມອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04043
ບ້ານ ນ້ຳຂອງບ້ານ ຕົງຖູນບ້ານ ຈັນໃໝ່ບ້ານ ມົກວຽງ
ບ້ານ ຂ້ອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04044
ບ້ານ ຜາແກ້ວບ້ານ ນາໂຮມ+ຫຼັກບ້ານ ​ແສນ​ສີບ້ານ ຮາ​ມົວ
ບ້ານ ພູລຸ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04045
ບ້ານ ພູ​ໂຮບ້ານ ​ໄລ​ໃຫຍ່ບ້ານ ​ໄລ​ນ້ອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04046
ບ້ານ ປ້ອມບ້ານ ປົງບ້ານ ຕາງ​ຈອງບ້ານ ກັນ​ວາງ
ບ້ານ ຕ່າງ​ຖູ່ບ້ານ ກຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04050
ບ້ານ ​ໂພນ​ສະຫວາດບ້ານ ດອນ​ຄຳບ້ານ ສົມ​ໄຊບ້ານ ນາ​ເງິນ
ບ້ານ ​ໂພນ​ສະຫວັນບ້ານ ດອນ​ແກ້ວບ້ານ ຫ້ວຍ​ພະບ້ານ ວັງ​ຕັງ
ບ້ານ ນາ​ຝາງບ້ານ ວັງ​ລຳບ້ານ ​ແຟນບ້ານ ລັງ​ຈິງ
ບ້ານ ໜອງບົວ​ແດງບ້ານ ນາ​ໂຮມບ້ານ ນາບ້ານ ນາ​ໂຄ້ງ
ບ້ານ ນ້ຳອຸ່ນບ້ານ ນາຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04051
ບ້ານ ຈັນໄຕບ້ານ ນ້ຳຄໍ້ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ນ້ຳນ້ອຍ
ບ້ານ ກອນຄຳບ້ານ ນາວາງບ້ານ ພຽງຫຍ້າບ້ານ ອຸດົມ
ບ້ານ ມົກປຼາຍ+ມົກສວນບ້ານ ນ້ຳຍ້ອນບ້ານ ຫົວນ້ຳມ້າວບ້ານ ນ້ຳໜ້ຽງ
ບ້ານ ຜາງ່າມບ້ານ ບວມເລົາບ້ານ ກິ່ວຜາບ້ານ ນາທອງ
ບ້ານ ລ່ອງອິ່ນບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04052
ບ້ານ ນ້ຳພູນບ້ານ ຈັນວາງບ້ານ ມົກຮັງບ້ານ ພູລາດ
ບ້ານ ພູສອນບ້ານ ກອນເທີຍບ້ານ ພູເລົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04053
ບ້ານ ພູວຽງໄຊບ້ານ ນ້ຳກວາງບ້ານ ພູຢວກບ້ານ ກອນໂຕຼງ
ບ້ານ ມົກກະຈອກບ້ານ ມົກຄະ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04054
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົກບ້ານ ພູທອງບ້ານ ຈອງນັ່ງບ້ານ ຜາຍຳ
ບ້ານ ແຈ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04055
ບ້ານ ດູ່ບ້ານ ພູຄອຍ(ຕາດຕະແລ)ບ້ານ ພູຕູມບ້ານ ກອງເໝືອງ
ບ້ານ ຕາງຢາບ້ານ ລ້ອງຄູນບ້ານ ຕາງໂລນບ້ານ ພູແຊ່
ບ້ານ ນ້ຳພັກບ້ານ ພູລອດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04056
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ງິ້ວບ້ານ ດອນນາບ້ານ ກະຕ່າງຍາ
ບ້ານ ພູໂພນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04057
ບ້ານ ນາຊຽງດີບ້ານ ຜຽງຫໍ້ບ້ານ ນ້ຳນອງບ້ານ ມົກຈາກ
ບ້ານ ກີ່ວຍາບບ້ານ ຈອມແລງບ້ານ ແກ້ວບ້ານ ນາໃໝ່
ບ້ານ ນ້ຳຍືງບ້ານ ແມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04058
ບ້ານ ນ້ຳພວນບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ມົກຫຼັກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ຮຸນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04059
ບ້ານ ນ້ຳຕຳບ້ານ ມົກພອດບ້ານ ຕະລຶບ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ປາກແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04060
ບ້ານ ປາກແບງບ້ານ ດອນສະອາດບ້ານ ຫ້ວຍກະບ້ານ ປາກເງີຍ
ບ້ານ ແກ້ງຊ້າງບ້ານ ຫ້ວຍແສງຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ປາກແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04061
ບ້ານ ດອນແຈ້ງບ້ານ ຫ້ວຍໂທນບ້ານ ຫ້ວຍເລົາບ້ານ ກີ່ວຄຸຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ປາກແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04062
ບ້ານ ໄຊຊະນະບ້ານ ຫົວນ້ຳປາບ້ານ ພູລວງບ້ານ ມົກພາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ປາກແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04063
ບ້ານ ຈອມແລ້ງໃຫຍ່ບ້ານ ມົກແຄະບ້ານ ພູຊາງບ້ານ ກອງວາງ
ບ້ານ ຈອມແລ້ງນ້ອຍບ້ານ ພູສູງບ້ານ ກອນລາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ປາກແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04064
ບ້ານ ມົກໂຄໃຫຍ່ບ້ານ ມົກສະຕອງບ້ານ ມົກຈົງໃຫຍ່ບ້ານ ລາງຈິງ
ບ້ານ ມົກຕຸບ້ານ ມົກກ່ານບ້ານ ມົກໂຄກາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ປາກແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04065
ບ້ານ ມົກແຫວນບ້ານ ແຕງສາບ້ານ ພູຫຼວງບ້ານ ມົກຫວັດ
ບ້ານ ພູຫຸ່ງບ້ານ ຜາລ້ອມບ້ານ ຈອມຊ່າງນ້ຳເຢັນບ້ານ ລອງຍອງ
ບ້ານ ແກ້ງແຫຼ້ບ້ານ ຕອງບ້ານ ກະຕາງຕອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ປາກແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04066
ບ້ານ ຕະງອນບ້ານ ຄົກກະບ້ານ ຈອມແສນບ້ານ ມົກໄປຼລຸ່ມ
ບ້ານ ນ້ຳເຢັນບ້ານ ໂຮມໄຊບ້ານ ຫ້ວຍໂມງບ້ານ ມົກໄປຼກາງ
ບ້ານ ກາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ເມືອງ: ປາກແບງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 04067
ບ້ານ ສຸກໄຊບ້ານ ງອນບ້ານ ປິງບ້ານ ກ່າ
ບ້ານ ຄຳບ້ານ ລົງໂຕ່ງບ້ານ ພຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຫ້ວຍຊາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05000
ບ້ານ ນ້ຳຢອນເກົ່າບ້ານ ປາກງາວບ້ານ ຫ້ວຍຕາບບ້ານ ໃຫຍ່ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້
ບ້ານ ນ້ຳປອນໃຫຍ່ບ້ານ ດອນຄຸນບ້ານ ຫ້ວຍມອນບ້ານ ໜອງຊາຍ
ບ້ານ ໃຫຍ່ຫ້ວຍຊາຍເໜືອບ້ານ ຂອນແກ້ວບ້ານ ຕີນທາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຫ້ວຍຊາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05001
ບ້ານ ປ່າອ້ອຍບ້ານ ມົກກະຈອກບ້ານ ນ້ຳຫໍ້ໃຕ້ບ້ານ ວຽງໃໝ່
ບ້ານ ດ່ານຖີ້ນບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ພິບູນທອງບ້ານ ດອນ
ບ້ານ ນ້ຳຄຳບ້ານ ປາກຮາວໃຕ້ບ້ານ ໃໝ່ພູຄາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຫ້ວຍຊາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05002
ບ້ານ ຈອມຈຸກບ້ານ ນ້ຳຕອຍບ້ານ ປາກຮາວເໜືອບ້ານ ດອນພ້າວ
ບ້ານ ທົ່ງແສງຈັນບ້ານ ນ້ຳປູບ້ານ ນ້ຳຈ້າງບ້ານ ໂພນຄຳ
ບ້ານ ໄຊຈະເລີນບ້ານ ນ້ຳມ້າບ້ານ ໂພຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຫ້ວຍຊາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05003
ບ້ານ ໂພນທອງບ້ານ ນ້ຳຕີນບ້ານ ພູຫວານໃຕ້ບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ບໍ່ເຫຼັກບ້ານ ພູຫວານເໜືອບ້ານ ຫ້ວຍທຸຍບ້ານ ຫ້ວຍຈອດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຫ້ວຍຊາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05004
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ອຸດົມບ້ານ ຝາຍບ້ານ ດອນສະຫວັນ
ບ້ານ ນ້ຳແພດບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍນ້ອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຫ້ວຍຊາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05005
ບ້ານ ໜອງຄຳບ້ານ ຊອດບ້ານ ນ້ຳປ່ອງບ້ານ ນ້ຳຈ້ວມ
ບ້ານ ພິມົນສິນບ້ານ ສີໂພໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຕົ້ນເຜິ້ງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05010
ບ້ານ ຫຼວງສິງໄຊບ້ານ ຫ້ວຍໄຄ້ບ້ານ ຕົ້ນເຜີ້ງບ້ານ ວຽງສະຫວັນ
ບ້ານ ຫ້ວຍຕ້າງບ້ານ ຍາງຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຕົ້ນເຜິ້ງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05011
ບ້ານ ມ່ວງຄຳບ້ານ ພຽງງາມບ້ານ ດອນສະຫວັນບ້ານ ເສດຖະກິດສາມຫຼຽມຄຳ
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ດອນມູນບ້ານ ດອນທາດບ້ານ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ
ບ້ານ ໂພນໂຮມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຕົ້ນເຜິ້ງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05012
ບ້ານ ໃຫຍ່ຕົ້ນເຜີ້ງບ້ານ ສີທາດບ້ານ ນໍ້າແກ້ງໃໝ່ບ້ານ ສີດອນແຍງ
ບ້ານ ແງ້ນບ້ານ ໃຫຍ່ສີເມືອງງາມບ້ານ ສີດອນໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຕົ້ນເຜິ້ງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05013
ບ້ານ ກໍ່ສ້າງບ້ານ ຍາງໃຕ້ບ້ານ ພອນສະຫວັນບ້ານ ບົວຈະເລີນ
ບ້ານ ນ້ຳເກິ່ງເກົ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ເມີງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05020
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ໄຊຈະເລີນບ້ານ ຫ້ວຍທາດບ້ານ ໄຊພັດທະນາ
ບ້ານ ນ້ຳເມິງບ້ານ ລາດຄູນເມືອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ເມີງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05021
ບ້ານ ຫົວນ້ຳຄາບ້ານ ຜາຂາວບ້ານ ຜາດຳບ້ານ ນ້ຳຄາລີ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ເມີງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05022
ບ້ານ ທ່າພະບາດບ້ານ ຈອມແຈ້ງບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງບ້ານ ລ້ອງພະບາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ປາກທາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05030
ບ້ານ ໃຫຍ່ປາກທ່າບ້ານ ໂພນທອງບ້ານ ຫາດສະບ້ານ ຫ້ວຍຊົວະ
ບ້ານ ຫ້ວຍທອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ປາກທາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05031
ບ້ານ ຫາດດອນແກ້ວບ້ານ ແກ້ງພາກບ້ານ ພູສະແຖນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ປາກທາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05032
ບ້ານ ກ້ອນຕືນບ້ານ ຫ້ວຍໂຄດບ້ານ ດົງບ້ານ ຈຽງຕອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຜາອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05040
ບ້ານ ຫາດລີບ້ານ ປາກຫາດບ້ານ ນາໂຮມບ້ານ ດອນແກ້ວ
ບ້ານ ປາງທອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຜາອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05041
ບ້ານ ສຸກຈະເລີນບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ແກ່ນຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຜາອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05042
ບ້ານ ພູສູງບ້ານ ພຽງຄຳບ້ານ ຫ້ວຍສັງບ້ານ ໃໝ່
ບ້ານ ກາງບ້ານ ພູວຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍ່ແກ້ວ, ເມືອງ: ຜາອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 05043
ບ້ານ ວຽງຄຳໃຫຍ່ບ້ານ ໃຫຍ່ຖິ່ນແກ້ວບ້ານ ໄຊສະຫວ່າງບ້ານ ຜາອຸດົມ
ບ້ານ ສົມສະຫວ່າງບ້ານ ໄຊອຸດົມບ້ານ ວຽງຄຳນ້ອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຫລວງພະບາງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06000
ບ້ານ ຫົວຊຽງບ້ານ ວຽງໄຊບ້ານ ປ່ອງຄຳບ້ານ ພະບາດ
ບ້ານ ທົ່ງຈະເລີນບ້ານ ວຽງແກ້ວບ້ານ ນາສຳພັນບ້ານ ສາຍລົມ
ບ້ານ ວັດທາດບ້ານ ມະໂນບ້ານ ໂພນແພງບ້ານ ໂພສີ
ບ້ານ ທາດຫລວງບ້ານ ນາວຽງຄຳບ້ານ ນາຫລວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຫລວງພະບາງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06001
ບ້ານ ປ່າຂາມບ້ານ ໂພນເຮືອງບ້ານ ຂາມຢ່ອງບ້ານ ໝື່ນນາ
ບ້ານ ຈູມຄ້ອງບ້ານ ວັດແສນບ້ານ ອາຮາມບ້ານ ວຽງໃໝ່
ບ້ານ ຊຽງມ່ວນບ້ານ ຄີລີບ້ານ ອາໄພບ້ານ ທາດໂບສົດ
ບ້ານ ວັດໜອງບ້ານ ຊຽງທອງບ້ານ ວີຊຸນບ້ານ ນາຊ້າງເຫວີຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຫລວງພະບາງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06002
ບ້ານ ເມືອງງາບ້ານ ຊ່າງຄ້ອງບ້ານ ໂຄມຂວາງບ້ານ ຜາສຸກ
ບ້ານ ພັນຫລວງບ້ານ ໜອງຊາຍບ້ານ ດອນເກົ່າບ້ານ ຜານົມ
ບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ຄົກວ່າບ້ານ ດອນໃໝ່ບ້ານ ດອນແກ້ວ
ບ້ານ ຊຽງເຫລັກບ້ານ ຜາໂຄມບ້ານ ຫາດຮ່ຽນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຫລວງພະບາງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06003
ບ້ານ ໜອງຄຳບ້ານ ຊຽງແກ້ວບ້ານ ດອນກາງບ້ານ ຫັລກ 8
ບ້ານ ຄອຍບ້ານ ປົ່ງຫວ້ານບ້ານ ຫລັກ 10ບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ນາຊາງບ້ານ ນາເດືອຍບ້ານ ຈອມງົວບ້ານ ພູໝອກ
ບ້ານ ມ້າບ້ານ ຫ້ວຍເອືອດບ້ານ ສັງຄະໂລກບ້ານ ຂົວທີ່ 1
ບ້ານ ຫ້ວຍພາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຫລວງພະບາງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06004
ບ້ານ ພອນໄຊບ້ານ ແສນສຸກບ້ານ ວຽງສະຫວັນບ້ານ ໂພນງາມ
ບ້ານ ຜາໂອບ້ານ ປາກເຊືອງຮ/ຮ ກະສິກຳພາກເໜືອບ້ານ ປາກປາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຫລວງພະບາງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06005
ບ້ານ ກອກຫວານບ້ານ ທ່າອຸ້ຍບ້ານ ຜາແດງບ້ານ ລ້ອງລັນ
ບ້ານ ບໍ່ແຫ້ບ້ານ ຫ້ວຍເລິກບ້ານ ຜາວຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຫລວງພະບາງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06006
ບ້ານ ນູນສະຫວາດບ້ານ ຊຽງລ້ອມບ້ານ ນາຕານບ້ານ ພິກນ້ອຍ
ບ້ານ ກົກງີ້ວບ້ານ ນາດອກຄູນບ້ານ ພິກໃຫຍ່ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ
ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຫລວງພະບາງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06007
ບ້ານ ຊຽງມວກບ້ານ ຫ້ວຍທອງບ້ານ ລ້ອງເລົ່າ 1ບ້ານ ຊາດ
ບ້ານ ໜອງໂຕນບ້ານ ລ້ອງເລົ່າ 2ບ້ານ ປ່າໜໍ່ບ້ານ ຕີນຜາ
ບ້ານ ນາໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຊຽງເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06010
ບ້ານ ປາກຂັນບ້ານ ນາຂ່າບ້ານ ລ້ອງສານບ້ານ ຊຽງເງິນ
ບ້ານ ປາກທໍ່ບ້ານ ມູດບ້ານ ດອນໂມບ້ານ ປາກແວດ
ບ້ານ ສາມັກຄີໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຊຽງເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06011
ບ້ານ ສວນຫລວງບ້ານ ລ້ອງອໍ້ບ້ານ ຫ້ວຍຫວາຍບ້ານ ບວມອໍ້
ບ້ານ ແອນບ້ານ ໂພນຊຽງບ້ານ ຫ້ວຍເຢັນບ້ານ ສວນດາລາ
ບ້ານ ຫ້ວຍເທົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຊຽງເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06012
ບ້ານ ຫ້ວຍໂຄດບ້ານ ຫນອງຄວາຍບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ຖິ່ນແກ້ວ
ບ້ານ ຫ້ວຍຄັ່ງບ້ານ ຫ້ວຍແພງບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ແສນກຸນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຊຽງເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06013
ບ້ານ ພູຊ້າງບ້ານ ປາກແຟນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຊຽງເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06014
ບ້ານ ເບີ 10ບ້ານ ເບີ 11ບ້ານ ສີລາເລກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຊຽງເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06015
ບ້ານ ກີ່ວຫຍ້າບ້ານ ຫ້ວຍກຸກບ້ານ ກິ່ວຈະລວງບ້ານ ກິ່ວໝາກນາວ 1
ບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ຫ້ວຍເຮັຍບ້ານ ພູຂວາບ້ານ ກິ່ວໝາກນາວ 2

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06020
ບ້ານ ນາຝາຍບ້ານ ສີມຸງຄຸນບ້ານ ດອນຕູມບ້ານ ທົ່ງພຽງວິໄລ
ບ້ານ ນາເລົາບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ປ່າເພືມບ້ານ ປາກຄອນ
ບ້ານ ປ່າໄຜບ້ານ ທາດບ້ານ ນາເຄີນບ້ານ ຫ້ວຍຫລາ
ບ້ານ ໂພນຫີນບ້ານ ໂພນບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ແກ້ວມະນີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06021
ບ້ານ ນາເມືອງໃຫຍ່ບ້ານ ຫ້ວຍລາດບ້ານ ຜາໜີບບ້ານ ຜາຢວກ
ບ້ານ ນາເມືອງກາງບ້ານ ປົ່ງດົງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06022
ບ້ານ ທ່າລີບ້ານ ຕູ້ຫໍ້ບ້ານ ຫ້ວຍອຸ່ນບ້ານ ຜາກວາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06023
ບ້ານ ຫ້ວຍສະລາ ບ້ານ ດ່ານບ້ານ ຫ້ວຍຫອມ ບ້ານ ຜາຕ້ອງລົມ
ບ້ານ ນ້ໍາພັກ ບ້ານ ຫ້ວຍແມະ ບ້ານ ທົົ່ງຄັ່ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06024
ບ້ານ ຄົກຕົມບ້ານ ຫ້ວຍຄົງບ້ານ ຄໍແລບ້ານ ຫາດຊາຍຄຳ
ບ້ານ ຫ້ວຍເຮັຍບ້ານ ນານວນບ້ານ ນາລີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06025
ບ້ານ ທົ່ງຈະເລີນບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ຫ້ວຍຜັກເນົ່າບ້ານ ໂພນສີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06026
ບ້ານ ເນີນສະຫວ່າງບ້ານ ກາງບ້ານ ປາກພີບ້ານ ປາກບໍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06030
ບ້ານ ສົມສະນຸກບ້ານ ຫາດຂາມບ້ານ ຫ້ວຍມາດບ້ານ ຜາແດງ
ບ້ານ ຫາດຍາບ້ານ ວັງແລ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06031
ບ້ານ ປາກອູບ້ານ ຄົກບ້ານ ຄົກຂ້າບ້ານ ຫ້ວຍຂາງ
ບ້ານ ຫາດມາດບ້ານ ຊ່າງໄຫ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06032
ບ້ານ ຫາດຄໍ້ບ້ານ ຜາທືງບ້ານ ຫ້ວຍໂລບ້ານ ລາດທ່າແຮ
ບ້ານ ຫ້ວຍຄໍ້ບ້ານ ຄອນຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06033
ບ້ານ ນາສະຫວ່າງບ້ານ ຫ້ວຍກຶນບ້ານ ຫ້ວຍຄຳບ້ານ ມົກຈົງ
ບ້ານ ຫ້ວຍກອກບ້ານ ນານ້ອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06034
ບ້ານ ປາກແຈກບ້ານ ຫາດຊວາບ້ານ ຫ້ວຍເຫລືອງບ້ານ ຝາຍ
ບ້ານ ລາດກອກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06035
ບ້ານ ຫາດປາງບ້ານ ຫ້ວຍແປນບ້ານ ຫ້ວຍໝາກບ້ານ ຄົກຫັນ
ບ້ານ ຫາດແຄບ້ານ ໂນນສະຫວັນບ້ານ ຫ້ວຍແລບ້ານ ຫ້ວຍກາງ
ບ້ານ ກຽດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06036
ບ້ານ ສ້ຽວບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ແລສີວິໄລບ້ານ ຫາກຄັ່ງ
ບ້ານ ຖິ່ນຈະເລີນບ້ານ ໂພນໂຮມບ້ານ ເຄຍລວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກອູ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06037
ບ້ານ ຜາປົ່ນບ້ານ ຫ້ວຍເຢັນບ້ານ ບວກຄວາຍບ້ານ ຢານາງ
ບ້ານ ຫ້ວຍໂອດບ້ານ ຫ້ວຍເລີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນ້ຳບາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06040
ບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ນໍ້າຂາມບ້ານ ນໍ້າລາ
ບ້ານ ຟ້າບ້ານ ທ່າລີ່ບ້ານ ໂຄ້ງບ້ານ ບົມ
ບ້ານ ໂພນໂຮມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນ້ຳບາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06041
ບ້ານ ນະຄອນບ້ານ ຫ້ວຍຍາງບ້ານ ລີ່ບ້ານ ດອນຄຳ
ບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານ ມົນຫລັກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນ້ຳບາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06042
ບ້ານ ນາຍາງເໜືອບ້ານ ຫ້ວຍກອງບ້ານ ຫ້ວຍຫ້າບ້ານ ຫ້ວຍເຢັນ
ບ້ານ ນາຍາງໃຕ້ບ້ານ ປຸງຈອງບ້ານ ຫ້ວຍຫີດບ້ານ ວຽງຫີນສູງ
ບ້ານ ນາໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນ້ຳບາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06043
ບ້ານ ຂັນເທີງບ້ານ ຜາທອງບ້ານ ຂີງກາງບ້ານ ດ່ວນໃຕ້
ບ້ານ ລານກາງບ້ານ ຫ້ວຍເສືອບ້ານ ປາກຂັນບ້ານ ຂັນລຸ່ມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນ້ຳບາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06044
ບ້ານ ປາກມອງບ້ານ ວັງຄຳບ້ານ ນໍ້າມອງບ້ານ ດອກເລົາ
ບ້ານ ນາກອກບ້ານ ວັງຫີນບ້ານ ກະເຈັດບ້ານ ກຣາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນ້ຳບາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06045
ບ້ານ ໜອງແກ້ວບ້ານ ຄົກນາງບ້ານ ລາວເຫລົ່າບ້ານ ທອງເທິິງ
ບ້ານ ຫ້ວຍຢີມບ້ານ ເມືອງແຕງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ນ້ຳບາກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06046
ບ້ານ ຊົ່ງຈາບ້ານ ຫລັກ 50ບ້ານ ລ້ອງຈົກບ້ານ ຍະໂລ
ບ້ານ ໝາກພຸກບ້ານ ພູເກີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06050
ບ້ານ ໜອງຂຽວບ້ານ ສົບຮູນບ້ານ ໜອງອ່ຽນບ້ານ ຫ້ວຍເຫັລກ
ບ້ານ ປາກບາກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06051
ບ້ານ ສົບຂີງບ້ານ ແຈ້ງກາງບ້ານ ມົກແລບບ້ານ ວັງງູ
ບ້ານ ປາກລວງບ້ານ ຫ້ວຍລໍເທີງບ້ານ ໂພນຊະນະບ້ານ ຫາດຂາມ
ບ້ານ ຫ້ວຍລໍສູງບ້ານ ຫາດສາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06052
ບ້ານ ສົບຄານບ້ານ ຫາດຈັ່ນບ້ານ ສົບກອງບ້ານ ຫ້ວຍຫອຍ
ບ້ານ ຜາຢ້ອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06053
ບ້ານ ພູຕິດເຜີ້ງບ້ານ ລ້ອງຄຳບ້ານ ພູວຽງບ້ານ ກະຕາງຊຽງ
ບ້ານ ຫ້ວຍແຊວບ້ານ ຫ້ວຍປຸ່ງບ້ານ ຫ້ວຍເຄີງບ້ານ ພູຫລວງ
ບ້ານ ຫີນແປນບ້ານ ລາວເລົ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06054
ບ້ານ ປາກງາບ້ານ ຫາດຄີບບ້ານ ຫາດພ່າງບ້ານ ຫ້ວຍພ່າງ
ບ້ານ ດອນເງິນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06055
ບ້ານ ເມືອງງອຍເກົ່າບ້ານ ຫາດສະເພີຍບ້ານ ນາກາງບ້ານ ຫ້ວຍແສນ
ບ້ານ ສົບແຈມບ້ານ ດອນລອມບ້ານ ຫ້ວຍບໍ່ບ້ານ ກີ່ວຂັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06056
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ຊາງບ້ານ ຫ້ວຍນາບ້ານ ໂພນ
ບ້ານ ໂດນບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ຫ້ວຍທອງ
ບ້ານ ຫ້ວຍໂງ່ນບ້ານ ຈອມຍີ່ງບ້ານ ກີວກ້ານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06057
ບ້ານ ຄອນເກີງບ້ານ ໜອງຄຳບ້ານ ແທ່ນແຄນບ້ານ ຫ້ວຍແຄນ
ບ້ານ ປາກຈີມບ້ານ ຫ້ວຍຈີມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06058
ບ້ານ ລາດແອ່ນບ້ານ ຫ້ວຍຮ່າງບ້ານ ຫາດຮວນບ້ານ ມົນເຫລັກ
ບ້ານ ຫ້ວຍກຸ້ງບ້ານ ດອນຄູນບ້ານ ຕູບໃນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06059
ບ້ານ ເມືອງຊື່ນບ້ານ ຫ້ວຍແລບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ພູສູງ
ບ້ານ ນາແລບ້ານ ຫລັງຜາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກແຊງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06060
ບ້ານ ປາກແຊງບ້ານ ຫາດພະອົດບ້ານ ນາໂພບ້ານ ຫາດຮວາຍ
ບ້ານ ຫາດງຳບ້ານ ຫາດຊຳບ້ານ ຫ້ວຍໂພບ້ານ ຫາດສາງ
ບ້ານ ບວມຜາແສງບ້ານ ດອນຄູນບ້ານ ຫາດຮີດບ້ານ ຫາດສະງອນ
ບ້ານ ຫ້ວຍໂທນບ້ານ ໜອງຟ້າແດດບ້ານ ຫົວສະຄີງບ້ານ ປາກເກງ
ບ້ານ ວັງເງິນບ້ານ ສົບແຈກບ້ານ ພູໜໍ່ຫວານບ້ານ ຫົວແກ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກແຊງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06061
ບ້ານ ວັງພົມບ້ານ ຫາດຕືນບ້ານ ຫາດແກ້ວບ້ານ ນາໃໝ່
ບ້ານ ສົບເຜືອກບ້ານ ຫາດແຄນບ້ານ ສົບໂຈະບ້ານ ຜາບັກ
ບ້ານ ຫາດເຢັນບ້ານ ມ່ວງຄຳບ້ານ ໂພນທອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກແຊງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06062
ບ້ານ ວັງອໍ້ບ້ານ ລ້ອງເອື້ອງບ້ານ ຫ້ວຍຫຍໍ້ບ້ານ ຫາດຈາງ
ບ້ານ ຫ້ວຍສະອູບ້ານ ສົບວັດບ້ານ ງີ້ວບ້ານ ວຽງທອງ
ບ້ານ ໂພບ້ານ ໜອງບ້ານ ສະແນນບ້ານ ຫາດຫວານ
ບ້ານ ຫາດພວນບ້ານ ທ່າທຽນບ້ານ ລັງກອນບ້ານ ກີ່ວເອືອດ
ບ້ານ ຕາດແສງບ້ານ ຫ້ວຍມົດບ້ານ ສະກວນບ້ານ ບວມຄູນ
ບ້ານ ຫ້ວຍເຢັນບ້ານ ຫ້ວຍໂຈຍບ້ານ ບວມກອກບ້ານ ຫ້ວຍທອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ປາກແຊງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06063
ບ້ານ ນາດຄຳບ້ານ ຫ້ວຍວັດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06070
ບ້ານ ປາກງາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06071
ບ້ານ ທ່າຂ້າມບ້ານ ຫ້ວຍລຸ້ງເທິງບ້ານ ສັນກາງບ້ານ ຜາຕູບໃຕ້
ບ້ານ ຫ້ວຍວາຫາບ້ານ ຫ້ວຍງາບ້ານ ຫ້ວຍປ່ຽນບ້ານ ຜາຕູບເໜືອ
ບ້ານ ປຸງເປົ້າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06072
ບ້ານ ນໍ້າບໍ່ບ້ານ ທ່າໂພບ້ານ ຫ້ວຍສະລາບ້ານ ໜອງຄຳ
ບ້ານ ຫ້ວຍມັນບ້ານ ຫ້ວຍໂນະບ້ານ ຫ້ວຍລອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06073
ບ້ານ ລັງກີ່ງຜາແຕ້ມບ້ານ ລ້ອງຢວກບ້ານ ລ້ອງແງດບ້ານ ລ້ອງຍົມໃຫຍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06074
ບ້ານ ກະຕາງສະເລື່ອງບ້ານ ປາກສີມບ້ານ ສັນພູຫລວງບ້ານ ກາງສັນ
ບ້ານ ປຸງລັດບ້ານ ຫີນຕັ້ງບ້ານ ຫ້ວຍຮ່າວບ້ານ ກົກງີ້ວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06075
ບ້ານ ຈອມຈຽງບ້ານ ເຮືອໂດຍບ້ານ ຫ້ວຍພາບ້ານ ນາພຽງ
ບ້ານ ຫ້ວຍລຸ້ງສູງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06076
ບ້ານ ສົບເຈັຍບ້ານ ຕາດທອງບ້ານ ຫ້ວຍລີຍົມບ້ານ ຫ້ວຍດອງ
ບ້ານ ດອນໄຊບ້ານ ຫົວເມືອງບ້ານ ຫ້ວຍເຈັຍບ້ານ ພັກຫົກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06077
ບ້ານ ຫ້ວຍຂີງບ້ານ ຫ້ວຍຮາບ້ານ ຫ້ວຍໂທບ້ານ ສະກວນ
ບ້ານ ຜັກບົ້ງບ້ານ ລ້ອງລາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06078
ບ້ານ ໂພນທອງບ້ານ ບວກຄຳບ້ານ ວຽງຈະເລີນບ້ານ ນາງອຍ
ບ້ານ ນາງີ້ວບ້ານ ວັງຂອນບ້ານ ກີ່ວໄລ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ໂພນໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06079
ບ້ານ ດອນຄຳບ້ານ ສົບຫູດບ້ານ ປາກວັງບ້ານ ຫາດຈອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຈອມເພັດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06080
ບ້ານ ນາຊ່າວບ້ານ ໂນນສະອາດບ້ານ ເມືອງຂາຍບ້ານ ຫ້ວຍສ້ຽວ
ບ້ານ ນາໂພບ້ານ ໜອງແຫ້ວບ້ານ ອູ້ບ້ານ ຄົກມັນ
ບ້ານ ນາອວນບ້ານ ຖິ່ນຊົມບ້ານ ທ່າແປ້ນບ້ານ ຢ່າງ
ບ້ານ ສີງບ້ານ ຖິ່ນແກ້ວບ້ານ ປາກຊີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຈອມເພັດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06081
ບ້ານ ແຊນຄະລົກບ້ານ ຫ້ວຍເຈັຍບ້ານ ໜອງຊາຍບ້ານ ຄົກຢາ
ບ້ານ ຫ້ອງລ້ອງບ້ານ ຫ້ວຍຫ່ານບ້ານ ປາກເພາະ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06090
ບ້ານ ແສ້ບ້ານ ວັງເຫີງບ້ານ ຫາດກໍບ້ານ ຫ້ວຍສອຍ
ບ້ານ ວັງໄບບ້ານ ຫາດຍາວບ້ານ ທ່າວ່ານບ້ານ ຈັກກາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06091
ບ້ານ ກີ່ວໄລໃຕ້ບ້ານ ຫ້ວຍກ້ວງບ້ານ ດອນຄູນບ້ານ ໃໝ່
ບ້ານ ກີ່ວໄລເໜືອບ້ານ ບວມຫວານບ້ານ ນໍ້າມີ້ບ້ານ ລ່ອງຫຍ້າ
ບ້ານ ຈ້ອງໃຕ້ບ້ານ ພູຜັກແພວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06092
ບ້ານ ສາມຕົ້ນບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ຫ້ວຍຊ່ວງ
ບ້ານ ຫ້ວຍຈັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06093
ບ້ານ ສາມສຸມບ້ານ ຫ້ວຍທອງບ້ານ ນານ້ອຍບ້ານ ພູແກ້ວ
ບ້ານ ຫ້ວຍເຈາະບ້ານ ຫ້ວຍກູ້ບ້ານ ຫ້ວຍມອນບ້ານ ພູກາງ
ບ້ານ ອົມບຼີງບ້ານ ພູຄອງບ້ານ ນໍ້າລາວບ້ານ ວຽງໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06094
ບ້ານ ເມືອງໜ້ອຍບ້ານ ວັງຄຳບ້ານ ປາກລາວບ້ານ ຫ້ວຍໂກນ
ບ້ານ ດອນແກ້ວບ້ານ ບວມມີ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06095
ບ້ານ ສົບເຮືອງບ້ານ ວຽງທອງບ້ານ ນາແວ່ນບ້ານ ໜອງຄຳ
ບ້ານ ຕຸ້ມມີງບ້ານ ນໍ້າຊອຍບ້ານ ທາດຮ່ຽນບ້ານ ຫ້ວຍພຽງ
ບ້ານ ປ່າໄພ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06096
ບ້ານ ພູສະໜາມບ້ານ ພູສະລີບ້ານ ສາບ້ານ ມົກຕະເນັດ
ບ້ານ ພູໂຕ່ງບ້ານ ມົກວັດບ້ານ ພູຄຳບ້ານ ມົກເສິກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06097
ບ້ານ ມົກຄະບ້ານ ປຸ່ງເກົົ້າບ້ານ ຫ້ວຍໄກ້ບ້ານ ໂພນໂຮມ
ບ້ານ ປາດຊ້າງບ້ານ ມົກຈະລີບ້ານ ໂພນແກ້ວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06098
ບ້ານ ວັງບົງບ້ານ ນາກາງບ້ານ ຫາດເລົາບ້ານ ຫາດຮຸ່ງ
ບ້ານ ສົບຊາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ພູຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06100
ບ້ານ ສາມແຍກບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານ ບັງກະໂລບ້ານ ຫລັກຫ້າ
ບ້ານ ພູຄູນນ້ອຍບ້ານ ແສນສີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ພູຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06101
ບ້ານ ບ້ານດົງ ບ້ານ ແຄນຢ່ອງບ້ານ ນາລ້ອງ ບ້ານ ຫົວນາ
ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ພູຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06102
ບ້ານ ຜາເກັ່ງນ້ອຍບ້ານ ຊາຍທອງບ້ານ ພູເລີຍບ້ານ ຫ້ວຍສະແຕບ
ບ້ານ ຜາເກັ່ງໃຫຍ່ບ້ານ ຕັ້ງອຸຍບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ນໍ້າສວນ
ບ້ານ ຈົງເອື່ອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ພູຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06103
ບ້ານ ຜາແກ້ວບ້ານ ລ້ອງໂປດບ້ານ ຈີມບ້ານ ນໍ້າມະດາວ
ບ້ານ ຜາຫວາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ພູຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06104
ບ້ານ ຜາລັງໝູບ້ານ ທົ່ງສະຕາບ້ານ ຫີນຕັ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ພູຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06105
ບ້ານ ພູວຽງໃຫຍ່ບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ສົມບູນບ້ານ ນໍ້າລາວ
ບ້ານ ພູວຽງນ້ອຍບ້ານ ນານ່ານບ້ານ ນໍ້າຕີ່ງບ້ານ ດອນເງິນ
ບ້ານ ວຽງສະໄໝບ້ານ ນາກືນບ້ານ ບວມພໍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຈອມເພັດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06110
ບ້ານ ຊຽງແມນບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ຈ່ານໃຕ້ບ້ານ ທ່າໂພ-ລາດໂຄກ
ບ້ານ ນາທ່າບ້ານ ຈ່ານເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຈອມເພັດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06111
ບ້ານ ນາບ້ານ ຊຳອໍ້ບ້ານ ຫ້ວຍໂປງບ້ານ ຫ້ວຍຕ່ານ
ບ້ານ ພູຫລວງໃຕ້ບ້ານ ມ່ວງຄຳບ້ານ ສະນົກ-ມຸງຄຸນບ້ານ ບ້ານໂສມ
ບ້ານ ຫ້ວຍແຊງບ້ານ ນາໄຊຈະເລີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ຈອມເພັດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06112
ບ້ານ ບວມເລົາບ້ານ ຫ້ວຍມາດບ້ານ ເກືອບບ້ານ ຫ້ວຍໝ້ຽງ
ບ້ານ ຫ້ວຍອອນບ້ານ ບວມຊຽງບ້ານ ຈົກບ້ານ ຫ້ວຍຖໍ້າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06113
ບ້ານ ສະເລື່ອນບ້ານ ໜອງພູ-ຈອງບ້ານ ດອນໄຊບ້ານ ຫ້ວຍທາກ
ບ້ານ ປາກຫລືງບ້ານ ປາກຫ້ວຍຄໍ້ບ້ານ ນາອ່າງບ້ານ ພູໝ້ຽງ-ກີ່ວປານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06114
ບ້ານ ຖິ່ນໂຮງບ້ານ ມ່ວງແກ້ວບ້ານ ຫ້ວຍຢໍ້ບ້ານ ຫ້ວຍແຂ້
ບ້ານ ຫ້ວຍກໍບ້ານ ນາສັງບ້ານ ໂພນໂຮມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06115
ບ້ານ ນາເກືອບ້ານ ນາງີ້ວບ້ານ ສຳພັນໄຊບ້ານ ກີ່ວແທ່ງ
ບ້ານ ນາແຄ້ງບ້ານ ນາໄຮ່ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍຂາວບ້ານ ຫ້ວຍແສ້
ບ້ານ ຫ້ວຍຄານບ້ານ ຕາດແລ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06116
ບ້ານ ປາກລືມບ້ານ ຊ້ອງໃຕ້ບ້ານ ຫ້ວຍກະຕອຍບ້ານ ພູຫລວງ-ກີ່ງອຸ່ງ
ບ້ານ ຊ້ອງເໜືອບ້ານ ຫ້ວຍຕາວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06117
ບ້ານ ແກ້ງແຄນບ້ານ ຄົກຫລວງບ້ານ ແລບ້ານ ນາກາງ
ບ້ານ ກົກງີ້ວ-ລ້ອງຊຽງບ້ານ ຕອນບ້ານ ປາກໂກນບ້ານ ແກ້ງຮາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06118
ບ້ານ ວັງສາບ້ານ ວັງມ່ວງບ້ານ ນໍ້າຮາງບ້ານ ພູປອດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06120
ບ້ານ ກີ່ວກະຈຳ ບ້ານ ພູທາດບ້ານ ໜອງອົນບ້ານ ກີ່ວຂາມປ້ອມ
ບ້ານ ພູດຳບ້ານ ກີ່ວຕະລຸນ 1ບ້ານ ຜາຂາວບ້ານ ຜາສະນິນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06121
ບ້ານ ນໍ້າມີ່ງບ້ານ ປາກສະນານບ້ານ ຫ້ວຍຫາວບ້ານ ບ້ານລ້ອງ
ບ້ານ ກີ່ວຕະລຸນ 2

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06130
ບ້ານ ໂພນຊຽງບ້ານ ນໍ້າຖ້ວມໃຕ້ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ຜາຫລວງ
ບ້ານ ທ່າບູ້ບ້ານ ນໍ້າຖ້ວມເໜືອບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ຫ້ວຍເຄືອ
ບ້ານ ນໍ້າຂານບ້ານ ໂພນມະນີບ້ານ ຊຽງດາບ້ານ ໂພນສະຫວັນ
ບ້ານ ຊາງບ້ານ ນໍ້າຄ້າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06131
ບ້ານ ກີ່ວຫາບ້ານ ປ່ອງໃຕ້ບ້ານ ແສນຫລວງບ້ານ ໜອງເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06132
ບ້ານ ນໍ້າງາບ້ານ ແນ່ບ້ານ ຫ້ວຍຮຽມບ້ານ ນາຊຽງດີ
ບ້ານ ສີມຸງຄຸນບ້ານ ຫ້ວຍຫົກບ້ານ ນາຮຳບ້ານ ພູກູ້
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06140
ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫລວງພະບາງ, ເມືອງ: ງອຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 06150
ບ້ານ ສົບວັນບ້ານ ຫາດຊາວບ້ານ ຫ້ວຍລານບ້ານ ມົກດູ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳເໜືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07000
ບ້ານ ພັນໄຊບ້ານ ຊໍາເໜືອບ້ານ ນາອ່າງບ້ານ ພູໂລນ
ບ້ານ ນາທົ່ງຈອງບ້ານ ນາທອງບ້ານ ຫາດກອກບ້ານ ພູຫຼວງ
ບ້ານ ນາວຽງບ້ານ ນາລິວບ້ານ ຄັງໂຄ້ບ້ານ ຫ້ວຍໂຄ່
ບ້ານ ນາສະກາງບ້ານ ມີສຸກບ້ານ ຄັງແຄກບ້ານ ນາໜອງບົວ
ບ້ານ ທາດເມືອງບ້ານ ຫົວຄັງບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ໂພໄຊ
ບ້ານ ນາເຢິງ+ຕະເອົ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳເໜືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07001
ບ້ານ ປຸ່ງບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ຫົວຊຽງບ້ານ ຫ້ວຍຮ່ອມ
ບ້ານ ກ້ານບ້ານ ຖ້ຳບ້ານ ມ່ວນບ້ານ ງິ້ວ
ບ້ານ ອົ້ງບ້ານ ຄັງທີບ້ານ ກໍ່ບ້ານ ກາງ
ບ້ານ ລູ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳເໜືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07002
ບ້ານ ຫຼັກ 12ບ້ານ ຊາງຄຳບ້ານ ເມືອງແວ່ນບ້ານ ນາຄ້າ
ບ້ານ ຫ້ວຍຫີນດຳບ້ານ ນາພຽງບ້ານ ພຽງດີບ້ານ ນາຕ້າງ
ບ້ານ ຫຼັກ 20ບ້ານ ເມືອງຢອງບ້ານ ພຽງບ້ານ ເຮົ້າໃຕ້
ບ້ານ ເມືອງຮາມ ເໜືອບ້ານ ນາຈອງບ້ານ ຫິມບ້ານ ເຮົ້າເໜືອ
ບ້ານ ເມືອງຮາມ ໃຕ້ບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ຄົດບ້ານ ນາດວງ
ບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ເຕືອມບ້ານ ນາຍຸງ
ບ້ານ ດອນບ້ານ ພຽງຄັງບ້ານ ໂຄ້ງບ້ານ ທັບເຜິງ
ບ້ານ ບັນບ້ານ ຫ້ວຍຄົງບ້ານ ຫ້ວຍຢອງບ້ານ ຫ້ວຍເບືອນ
ບ້ານ ຢາດບ້ານ ແກ່ວກວາງບ້ານ ນາຄູນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳເໜືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07003
ບ້ານ ຫ້ວຍຊ່ອນບ້ານ ຕະບົງບ້ານ ນາໜອງບ້ານ ນາສະມອງ
ບ້ານ ຫ້ວຍແປກບ້ານ ສະເຫຼີ້ຍບ້ານ ກາງນ້ຳບ້ານ ນາສະລາ
ບ້ານ ຫ້ວຍສານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳເໜືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07004
ບ້ານ ກໍໄຮບ້ານ ຫ້ວຍທຸ່ມບ້ານ ສົບກ່າບ້ານ ນ້ຳອີ
ບ້ານ ຫ້ວຍໄຄ້ບ້ານ ຫ້ວຍມ້າບ້ານ ເມືອງຍືດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳເໜືອ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07005
ບ້ານ ລ້ອງເອືອດບ້ານ ສະແນນບ້ານ ລ້ອງເມົ້າບ້ານ ຫ້ວຍອວງ
ບ້ານ ປ່າຈ່າໃຫຍ່ບ້ານ ນາເອົ່າບ້ານ ອໍ້ບ້ານ ຫົວພູ
ບ້ານ ນາເຊັງບ້ານ ໜອງແດງບ້ານ ປ່າຈ່າໃຫຍ່ບ້ານ ໜອງຄ້າງ
ບ້ານ ຂົ່ວດີນບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຽງຄໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07010
ບ້ານ ຮັບບ້ານ ຫ້ວຍບາວບ້ານ ໂພນນາບ້ານ ໜອງກ້ຽງ
ບ້ານ ຫ້ວຍລາງບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ງວມບ້ານ ສົບວັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຽງຄໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07011
ບ້ານ ຫ້ວຍມອນບ້ານ ໂພນທອງບ້ານ ຫ້ວຍປິດບ້ານ ກົກໄຊ
ບ້ານ ນາວຽງບ້ານ ຕະອ້ອນໃຕບ້ານ ພຽງຍຳບ້ານ ສົບມອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຽງຄໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07012
ບ້ານ ສົບໂກຍບ້ານ ວັງຕັ້ງບ້ານ ນາຂາມບ້ານ ສົບຊາຍ
ບ້ານ ສົບລ້ອງບ້ານ ຜົ້ງຊາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຽງຄໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07013
ບ້ານ ສົບດຸ້ງບ້ານ ນາເດື່ອບ້ານ ນາໜອງບ້ານ ພຸກ
ບ້ານ ຊຽງແດນບ້ານ ສົບປິ້ນບ້ານ ແທນສານບ້ານ ນາຕອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຽງຄໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07014
ບ້ານ ພຽງໂຮມ Aບ້ານ ຄູນຄຳບ້ານ ສົບສານບ້ານ ພຽງໂຮມ B
ບ້ານ ລູບບ້ານ ແສ້ບ້ານ ຊຽງຄໍ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຽງຄໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07015
ບ້ານ ຜາລ້ອງບ້ານ ແກ່ວ ແວ່ນບ້ານ ທະລາດບ້ານ ມ່ອງນ້ຳ
ບ້ານ ປຸງແສດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຽງຄໍ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07016
ບ້ານ ພຽງສາບ້ານ ນາຄ້າງບ້ານ ແຈຝາຍບ້ານ ຜາເອົ້າ
ບ້ານ ກໍໄຮ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07020
ບ້ານ ນາທວນບ້ານ ທາດຮ້ຽມບ້ານ ນາປວກບ້ານ ນ້ຳສາດ
ບ້ານ ນາວຽງບ້ານ ຫົວພູບ້ານ ສຳພັນທອງບ້ານ ແທມຮິ້ງ
ບ້ານ ນາໂພບ້ານ ເມືອງຮ້ຽມບ້ານ ພູວຽງບ້ານ ພຽງດີ
ບ້ານ ຫ້ວຍສາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07021
ບ້ານ ໂຄ້ງບ້ານ ປຸ່ງໄຮບ້ານ ພູຫຼວງບ້ານ ປຸ່ງປິນ
ບ້ານ ວຽງທອງບ້ານ ກໍ້ກ້ຽງບ້ານ ພູດ່ານບ້ານ ກາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07022
ບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ດອນຄູນບ້ານ ຫາດສາບ້ານ ສາກົກ
ບ້ານ ນ້ຳປຸ່ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07023
ບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ນາແລບ້ານ ຄອນງົວບ້ານ ພັນລໍ
ບ້ານ ພຽງດີບ້ານ ສົບມານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07024
ບ້ານ ນາກູດບ້ານ ຖ້ຳສາໃຕ້ບ້ານ ຖ້ຳສາເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07030
ບ້ານ ວຽງໄຊບ້ານ ພູໄຊບ້ານ ວັກບ້ານ ນາວີດ
ບ້ານ ລ້ອງກູ້ບ້ານ ນາໄກ່ບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ນາລວງບ້ານ ຊຽງລວງບ້ານ ຊຽງຊື້ບ້ານ ພູເໝືອດ
ບ້ານ ນາແຖນບ້ານ ຫ່າງລ້ອງບ້ານ ເມືອງລຽດບ້ານ ຈະຄຽບ
ບ້ານ ເມືອງງາບ້ານ ນາປຸງບ້ານ ສໍາພັນໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07031
ບ້ານ ປຸ່ງນາຄາວບ້ານ ນາເຮ້ຍບ້ານ ກ້າງທາດບ້ານ ກ້າງມົ້ງ
ບ້ານ ນາມອນບ້ານ ຄໍ້ບ້ານ ກ້າງເມືອງບ້ານ ບໍ່ຜາ
ບ້ານ ນາຄາວບ້ານ ພູນກາງບ້ານ ຊຽງແມນບ້ານ ນາສານ
ບ້ານ ພູນເໜືອບ້ານ ພ້ອງຊ້າງບ້ານ ແກ້ງປຸນບ້ານ ພູນເກົ່າ
ບ້ານ ພູນສານບ້ານ ພຽງໄຊບ້ານ ແຈຝາຍບ້ານ ພູນໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07032
ບ້ານ ອ່າງລັງບ້ານ ອ່າງສັງບ້ານ ພຽງເຈັຍບ້ານ ອ່າງຖ້ວນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07033
ບ້ານ ພຽງໄຄ້ບ້ານ ຫໍ້ບ້ານ ງິ້ວບ້ານ ດ່ານໄຊ
ບ້ານ ພຽງເກີນບ້ານ ກ້ຽນບ້ານ ໂສຍບ້ານ ນາຢາງ
ບ້ານ ແທ່ນບ້ານ ດ່ານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07034
ບ້ານ ດ່ານເພົ້າບ້ານ ລຸນບ້ານ ຝາດບ້ານ ເມືອງປານ
ບ້ານ ບໍ່ບ້ານ ນາຈອງບ້ານ ເໝືອດບ້ານ ວັງໄຮ
ບ້ານ ຫ້ວຍມ່ວງບ້ານ ຕະແອນບ້ານ ນາໂພ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07035
ບ້ານ ຈາດບ້ານ ສັ້ງບ້ານ ແຍ້ບ້ານ ນາງົວ
ບ້ານ ນາຕານບ້ານ ວຽງບ້ານ ແຮ້ວບ້ານ ນາຝຸງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07036
ບ້ານ ຊຽງບ້ານ ນາເຮືອບ້ານ ນາມັ້ນບ້ານ ຫີນດຳ
ບ້ານ ເດຍບ້ານ ນາຮາມບ້ານ ຄຳນາງບ້ານ ພັກງາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07037
ບ້ານ ເອິນບ້ານ ເປີມບ້ານ ປອກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ວຽງໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07038
ບ້ານ ເມືອງປົວບ້ານ ນາລຸ້ງບ້ານ ນາແຊງບ້ານ ໂພນທອງ
ບ້ານ ນາມ້າວບ້ານ ສາດບ້ານ ວັງແຊງບ້ານ ຕອງ
ບ້ານ ນາສາບ້ານ ກະລືນບ້ານ ຊຽງແກນບ້ານ ພຽງລຽງ
ບ້ານ ລ້ວງເລົາບ້ານ ໝັ້ນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຫົວເມືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07040
ບ້ານ ບວມງາມບ້ານ ເມືອງເປີນບ້ານ ນ້ຳປອງບ້ານ ຫົວຊຽງ
ບ້ານ ຄ້ອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຫົວເມືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07041
ບ້ານ ປ່າແປກບ້ານ ລ້ອງອັງບ້ານ ກໍຮິ້ງບ້ານ ສົບລາບ
ບ້ານ ສາມບ້ານ ຜານາງບ້ານ ສົ້ນຂົ້ວບ້ານ ໂຮມທອງ
ບ້ານ ກັງບ້ານ ຫ້ວຍໄຄບ້ານ ພຽງດີບ້ານ ນ້ຳຕີບ
ບ້ານ ແວກບ້ານ ຄັງຄາວບ້ານ ຫ້ວຍໝໍ້ບ້ານ ໂຮມພັນ
ບ້ານ ພາວບ້ານ ຫ້ວຍມູ້ນບ້ານ ເຕົ່າຫີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຫົວເມືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07042
ບ້ານ ແກ່ວຊີກບ້ານ ເມືອງອໍ້ບ້ານ ຫ້ວຍຮູ້ບ້ານ ໂຮງອ້ອຍ
ບ້ານ ກາງບ້ານ ພັກຫຍ້າບ້ານ ພຽງໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຫົວເມືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07043
ບ້ານ ອຸໄທບ້ານ ສົງຄາວບ້ານ ກໍ້ພຸກບ້ານ ນ້ຳແລມ
ບ້ານ ລ້ອງບ້ານ ສະນອດບ້ານ ນາໝູບ້ານ ປ່າຈ່າ
ບ້ານ ນາງິ້ວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຫົວເມືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07044
ບ້ານ ນາແລ້ງບ້ານ ໂຮມຊາຍບ້ານ ຍອດອາດບ້ານ ປ່າຈ່າ (ບໍ່)
ບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ດົງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຫົວເມືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07045
ບ້ານ ໂພນຄັງບ້ານ ບວກເໜືອບ້ານ ບວກໃຕ້ບ້ານ ພຽງຊ້າງ
ບ້ານ ກໍໄຮບ້ານ ປ່າຄ່າໃຕ້ບ້ານ ຫາດໄກບ້ານ ຖ້ຳລອດ
ບ້ານ ປ່າຄ່າເໜືອບ້ານ ຖ້ຳບ້ານ ບໍ່ບ້ານ ພຽງໂຮມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຫົວເມືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07046
ບ້ານ ທາດບ້ານ ຮົ່ມກວາງບ້ານ ສາມຫ້ວຍບ້ານ ປ່າສອດ
ບ້ານ ນຽດບ້ານ ສະເລີດບ້ານ ໂດນບ້ານ ສະລວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຫົວເມືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07047
ບ້ານ ສົບເລົ້າບ້ານ ຕາດໄກບ້ານ ນົກແອ່ນບ້ານ ສົບຫົງ
ບ້ານ ນ້ຳນາດບ້ານ ຫ້ວຍໃໝ່ບ້ານ ລານຊຽງບ້ານ ຫ້ວຍຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07050
ບ້ານ ພັນສະຫວັນບ້ານ ຫ້ວຍກິກບ້ານ ຖິ່ນບ້ານ ພັດໃຕ້
ບ້ານ ຊຳໃຕ້ບ້ານ ຊຳທອງບ້ານ ຄໍ້ບ້ານ ພັດເໜືອ
ບ້ານ ສ້ານບ້ານ ເລົາບ້ານ ພຽງໂຮມບ້ານ ພັດກາງ
ບ້ານ ຫ່າງລ້ອງບ້ານ ນາຊຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07051
ບ້ານ ເຕົ້າບ້ານ ສົບແປນບ້ານ ນ້ຳໃຕ້ບ້ານ ຜາງາມ
ບ້ານ ພຽງຄູນບ້ານ ນາເກືອບ້ານ ປ່າປຸກບ້ານ ນາໄຊ
ບ້ານ ນ້ຳບົ່ງບ້ານ ປ່າຂົ່ມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07052
ບ້ານ ພຽງຖິ່ນບ້ານ ພຽງຕັງບ້ານ ເມືອງຂັນບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ
ບ້ານ ສົບແກ້ມບ້ານ ພຽງໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07053
ບ້ານ ນາມາດບ້ານ ນາງິ້ວບ້ານ ນາຮືນບ້ານ ດ່ານ
ບ້ານ ສົບເປັງບ້ານ ຄາບ້ານ ປຸ່ງບານບ້ານ ຕີນພູ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07054
ບ້ານ ປາວໃຕ້ບ້ານ ພຽງເຜືອບ້ານ ດອກໄມ້ບ້ານ ຜາຫາດ
ບ້ານ ປາວເໜືອບ້ານ ນາແລບ້ານ ນາມົນບ້ານ ຕີນຜາ
ບ້ານ ເຜືອເໜືອບ້ານ ເມືອງກຽນບ້ານ ຫ້ວຍຄວກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07055
ບ້ານ ຫາງບ້ານ ເມືອງເກິນບ້ານ ກໍລູ້ບ້ານ ນາຮຽງ
ບ້ານ ນາຕອກບ້ານ ທ່າເຫຼົ້າບ້ານ ພູແລບ້ານ ຖ້ຳຈົກ
ບ້ານ ກາງບ້ານ ນາແຊວບ້ານ ນາສີຄຳໄຊບ້ານ ຜາລ້ອມ
ບ້ານ ຜາເຜິ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07056
ບ້ານ ຊຽງບານບ້ານ ຊຽງຄູນບ້ານ ຊຽງດີບ້ານ ຫ້ວຍລາດ
ບ້ານ ອີດບ້ານ ຫ້ວຍໄຄ້ບ້ານ ນາຫຼ້າບ້ານ ນ້ຳອິນ
ບ້ານ ບົກບ້ານ ຫີນຕັ້ງບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ປອມຄໍ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07057
NULLNULLNULLNULL
NULLNULLNULLNULL

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊຳໃຕ້ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07058
ບ້ານ ຫ້ວຍມີ້ບ້ານ ຖ້ຳໜູບ້ານ ຫ້ວຍສະແດບບ້ານ ຍອດເຢຶອງ
ບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ນ້ຳແຕບບ້ານ ຫ້ວຍກຸ່ມບ້ານ ນາເມືອງ
ບ້ານ ຫ້ວຍສາລາບ້ານ ຫ້ວຍປຸງບ້ານ ແກ້ງໃນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ສົບເບົາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07060
ບ້ານ ໂຊດບ້ານ ກາງບ້ານ ເມືອງແອດບ້ານ ນາຢາງ
ບ້ານ ນາສ້ານບ້ານ ນາຮ້າບ້ານ ລູ້ບ້ານ ພຽງລູ້
ບ້ານ ຫ້ວຍລົ່ມບ້ານ ເມືອງວັ້ນ ບ້ານ ນາແລງ ບ້ານ ນາຮີດ
ບ້ານ ຢອງບ້ານ ພຽງເງິນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ສົບເບົາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07061
ບ້ານ ແຈຝາຍບ້ານ ນາເກືອໃຕ້ບ້ານ ຜາເທີນບ້ານ ກະລັງ
ບ້ານ ນາມາດບ້ານ ຫີນຄູນບ້ານ ໜອງໄຊບ້ານ ນາເກືອເໜືອ
ບ້ານ ແກ່ວແຮບ້ານ ປ່າຄາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ສົບເບົາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07062
ບ້ານ ກາງນ້ຳແອດບ້ານ ສັບແວກບ້ານ ນາຂວາງບ້ານ ຂາມ
ບ້ານ ນາບ້ານ ກະຕັນບ້ານ ປ່າໜໍ່ບ້ານ ນາປຸ່ງ
ບ້ານ ຖ້ຳຊ່ອງບ້ານ ນາຈະປວງບ້ານ ຜາປູນບ້ານ ຫ້ວຍຝອກ
ບ້ານ ນາພຽງບ້ານ ຜາແດງບ້ານ ວັງໂປງບ້ານ ຕະໂມນ
ບ້ານ ລ້ອງແກ້ວບ້ານ ເມືອງຊືມບ້ານ ລ້ອງສິມບ້ານ ຫ້ວຍໝໍ້
ບ້ານ ຫ້ວຍແວກບ້ານ ຫ້ວຍປວກບ້ານ ນາໂຮງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ສົບເບົາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07063
ບ້ານ ນາຄ່າບ້ານ ນາໂຮມບ້ານ ຟັກແຟນບ້ານ ຜາແກ້ວ
ບ້ານ ດ້າຍ ບ້ານ ຫ້ວຍກອກບ້ານ ບວມໂພບ້ານ ນາງິ້ວ
ບ້ານ ລ້ອງຫ້ອຍບ້ານ ນາແມນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ສົບເບົາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07064
ບ້ານ ນາຮື້ບ້ານ ນາຫອຍບ້ານ ນາເຊົ້າບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ
ບ້ານ ນາຍົມບ້ານ ນາແງບ້ານ ຫ້ວຍເໝັ້ນບ້ານ ນາໄກ່
ບ້ານ ເໝັ້ນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ສົບເບົາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07065
ບ້ານ ແທ່ນລວງບ້ານ ເບ້ຍບ້ານ ແຜ້ບ້ານ ນາປາ
ບ້ານ ດ່ານ ບ້ານ ຊຽງຄູນບ້ານ ສໍບ້ານ ຫ້ວຍກູ້
ບ້ານ ກາງບ້ານ ຫາດກູ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ແອດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07070
ບ້ານ ສົບຮາວບ້ານ ນາຄຳຮາວບ້ານ ດ່ານຮັງບ້ານ ເມືອງຮົມ
ບ້ານ ກາງຮາວບ້ານ ສົບເບົາບ້ານ ນາຄູນບ້ານ ຫາດສ້ານ
ບ້ານ ນາໂພນສຸກບ້ານ ລ້ອງຮົມບ້ານ ນາຄຳຮັງບ້ານ ປຸ່ງຮົມ
ບ້ານ ນາຊາງບ້ານ ດ່ານຮົມບ້ານ ນາຊອນບ້ານ ຮາວແສນ
ບ້ານ ໂພນຊາຍບ້ານ ເມືອງຮັງບ້ານ ນາພຽງບ້ານ ຕາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ແອດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07071
ບ້ານ ໂບ້ບ້ານ ຫ້ວຍຕຸ່ງບ້ານ ເມືອງດິງບ້ານ ພຽງແງ
ບ້ານ ປຶງບ້ານ ນ້ຳແຫ້ງບ້ານ ນາງົວບ້ານ ນາເສື້ອ
ບ້ານ ນາພາມບ້ານ ວຽງຮັງບ້ານ ບອນບ້ານ ພຽງເຟືອງ
ບ້ານ ຕາລາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ແອດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07072
ບ້ານ ພຽງໄຊບ້ານ ນາປຶງບ້ານ ຜົ້ງເບົາບ້ານ ປ້ອງ
ບ້ານ ນາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ແອດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07073
ບ້ານ ນາປ່ານບ້ານ ກາງລ້ອງບ້ານ ກ້ອງຄູນບ້ານ ນ້ຳບົງ
ບ້ານ ນາສຸ້ນບ້ານ ຄອນສີບ້ານ ໂຮມບ້ານ ນາຍົມ
ບ້ານ ລ້ອງເງິນບ້ານ ເມືອງລ້ອງບ້ານ ນາໂງ່ນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ແອດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07074
ບ້ານ ປ່າຮ່າງບ້ານ ຜາລ້ອງບ້ານ ຫ້ວຍເງີ້ມບ້ານ ປ່າຂົມເປັດ
ບ້ານ ນ້ຳເຕີບບ້ານ ປ່າຂົມນ້ອຍບ້ານ ລ້ອງຕອງບ້ານ ມ່ວງ
ບ້ານ ປ່າຂົມໃຫຍ່ບ້ານ ຫ້ວຍປາບ້ານ ຫ້ວຍຮຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ແອດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07075
ບ້ານ ນາກາບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ນາອອນບ້ານ ສົມຫວັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ແອດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07076
ບ້ານ ຄັງກາດບ້ານ ໂພນຮັງບ້ານ ນາໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊ້ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07080
ບ້ານ ນ້ຳເນີນບ້ານ ລ້ອງງົວປ່າບ້ານ ຫ້ວຍຕືນບ້ານ ໂພນຊອງ
ບ້ານ ບວມຝາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊ້ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07081
ບ້ານ ນາໜົມບ້ານ ຫ້ວຍຫ້ອມບ້ານ ຫ້ວຍເໝືອຍບ້ານ ຈັກ
ບ້ານ ທາດບ້ານ ຊ່ອນເໜືອບ້ານ ທົ່ງນາປໍບ້ານ ນາໝໍ້
ບ້ານ ວັດບ້ານ ແລ້ງບ້ານ ນ້ຳງ້າວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊ້ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07082
ບ້ານ ຫ້ວຍສະຫງອນບ້ານ ໂງ່ນບ້ານ ໜອງໃສບ້ານ ຫ້ວຍເລົາ
ບ້ານ ມັ້ນບ້ານ ຊ່ອນໃຕ້ບ້ານ ຊາຍບ້ານ ບໍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊ້ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07083
ບ້ານ ສາມສຸມບ້ານ ຫ້ວຍສູ້ບ້ານ ເມືອງເກົ້າບ້ານ ວັງຄວ້າງ
ບ້ານ ຫ້ວຍຍາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ຊ້ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07084
ບ້ານ ວັງແຟນບ້ານ ເມືອງເປີ້ບ້ານ ສົບຕິວບ້ານ ບົງ
ບ້ານ ນາກຽນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07090
ບ້ານ ເມືອງກວັນບ້ານ ໜອງແຫວນບ້ານ ປຸ່ງສ້ຽງບ້ານ ນ້ຳຂວ້າງ
ບ້ານ ນາອໍ້ບ້ານ ໜອງເລົາບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07091
ບ້ານ ນາໜັງບ້ານ ຫີນຕັ້ງບ້ານ ຫ້ວຍໄຮບ້ານ ມ້າ
ບ້ານ ຜາແຫຼມບ້ານ ພັນທອງບ້ານ ແດນດິນບ້ານ ປຸ່ງຖາກ
ບ້ານ ກໍໄຮບ້ານ ດອນບ້ານ ຕົ່ງອູ່ບ້ານ ຫ້ວຍວານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07092
ບ້ານ ສົບກັງບ້ານ ພຽງໂພບ້ານ ແກ້ງກໍ້ບ້ານ ພຽງອອນ
ບ້ານ ສັນໂຮມບ້ານ ພຽງດີບ້ານ ສົບສານບ້ານ ພຽງຊ້າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07093
ບ້ານ ເມືອງເຢືອງບ້ານ ຖ້ຳເຂືອງບ້ານ ຫ້ວຍມາຍບ້ານ ຫ້ວຍແຮ້
ບ້ານ ນາໂຮມບ້ານ ພຽງທາດບ້ານ ຫ້ວຍຫົ່ງບ້ານ ຫ້ວຍທາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07094
ບ້ານ ທ່າຄອຍບ້ານ ຍອດປາວບ້ານ ສັນຄູນບ້ານ ສູມລວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07095
ບ້ານ ເມືອງນາບ້ານ ຫິນເງີບບ້ານ ປ່າກ້າບ້ານ ນາງອນ
ບ້ານ ນາທອງບ້ານ ຍອດບໍ່ບ້ານ ກໍຄາຍບ້ານ ຫ້ວຍມ່ວງ
ບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ລ້ອງກວາງບ້ານ ນາວີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07096
ບ້ານ ປ່າຂົ່ມບ້ານ ປຸ່ງຫວາຍບ້ານ ແກ່ວກູດບ້ານ ນາກໍມື
ບ້ານ ຫ້ວຍເບີ້ຍບ້ານ ຫ້ວຍປຸ່ງບ້ານ ປຸ່ງກ່າບ້ານ ຕັ້ງເສົ້າ
ບ້ານ ຫ້ວຍງົວບ້ານ ຜາແຫຼມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຫົວພັນ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 07097
ບ້ານ ບວກບ້ານ ນ້ຳປາດບ້ານ ຫ້ວຍເຮັງບ້ານ ວິດຊ້າຍ
ບ້ານ ກໍຝຸງບ້ານ ຫ້ວຍຈືນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08000
ບ້ານ ທ່ານາບ້ານ ແກ້ງບ້ານ ໜອງແຊງບ້ານ ນາຍາວໃຕ້
ບ້ານ ປົ່ງບ້ານ ບຸ່ງບ້ານ ນາຕໍນ້ອຍບ້ານ ນາຍາວເໜືອ
ບ້ານ ສີມຸງຄູນບ້ານ ດອນໃໝ່ບ້ານ ນາຕໍໃຫຍ່ບ້ານ ນາໄຮ
ບ້ານ ສີເມືອງບ້ານ ດອນເງີນບ້ານ ລ້ອງປໍບ້ານ ຖີ່ນ
ບ້ານ ໃຫຍ່ບ້ານ ໂນນສະຫວັນບ້ານ ຜາປູນບ້ານ ນາເລົາ
ບ້ານ ນາລາບ້ານ ສາມັກຄີໄຊບ້ານ ສະຖານບ້ານ ເສົາດ່ຽວ
ບ້ານ ປາກລອງບ້ານ ສີສາຍທອງບ້ານ ສະມະບ້ານ ພູຕຸ່ຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ໄຊຍະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08000
ບ້ານ ທ່ານາບ້ານ ແກ້ງບ້ານ ໜອງແຊງບ້ານ ນາຍາວໃຕ້
ບ້ານ ປົ່ງບ້ານ ບຸ່ງບ້ານ ນາຕໍນ້ອຍບ້ານ ນາຍາວເໜືອ
ບ້ານ ສີມຸງຄູນບ້ານ ດອນໃໝ່ບ້ານ ນາຕໍໃຫຍ່ບ້ານ ນາໄຮ
ບ້ານ ສີເມືອງບ້ານ ດອນເງີນບ້ານ ລ້ອງປໍບ້ານ ຖີ່ນ
ບ້ານ ໃຫຍ່ບ້ານ ໂນນສະຫວັນບ້ານ ຜາປູນບ້ານ ນາເລົາ
ບ້ານ ນາລາບ້ານ ສາມັກຄີໄຊບ້ານ ສະຖານບ້ານ ເສົາດ່ຽວ
ບ້ານ ປາກລອງບ້ານ ສີສາຍທອງບ້ານ ສະມະບ້ານ ພູຕຸ່ຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ໄຊຍະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08001
ບ້ານ ນາທັງບ້ານ ພຽງບົນບ້ານ ຫ້ວຍເລີກບ້ານ ນາແລ້ງນ້ອຍ
ບ້ານ ນໍ້າຕວນບ້ານ ຫ້ວຍແກ້ງບ້ານ ຫ້ວຍຊໍາອໍ້ບ້ານ ຫວັງຫີນ
ບ້ານ ນໍ້າລຽບບ້ານ ຫ້ວຍຊູຍບ້ານ ສວນບ້ານ ນາຫຼາ
ບ້ານ ໂພນໄຊ ຫລັກ 18ບ້ານ ຫ້ວຍແສນຄໍາບ້ານ ວັງຊອຍບ້ານ ຫ້ວຍເດື່ອ
ບ້ານ ຫ້ວຍດົກບ້ານ ນາແລ້ງຫຼວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ໄຊຍະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08002
ບ້ານ ໂພນແກ້ວບ້ານ ຖໍ້າລອດບ້ານ ປາກປາບ້ານ ຫ້ວຍຈິດ
ບ້ານ ນາຄູນບ້ານ ທ່າເດື່ອບ້ານ ຫ້ວຍທາດບ້ານ ປາກແລບ
ບ້ານ ປາງຄອມບ້ານ ປາກໄຜ່ບ້ານ ຕາລານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ໄຊຍະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08003
ບ້ານ ນາຕາກບ້ານ ຫ້ວຍຊ່າວບ້ານ ຫ້ວຍລູນບ້ານ ນາໂຊ
ບ້ານ ນາເລັກບ້ານ ນາງີ້ວບ້ານ ໜອງນ່ອງບ້ານ ນໍ້າທຽວ
ບ້ານ ທາດຮ່ອມບ້ານ ນາຄານບ້ານ ນາມອນບ້ານ ນໍ້າກະ
ບ້ານ ປາກຊ່າວບ້ານ ວັງດິນບ້ານ ລ້ອງແຊງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ໄຊຍະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08004
NULLNULLNULLNULL
NULLNULL

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ພຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08010
ບ້ານ ເມືອງພຽງບ້ານ ແສງຈະເລີນບ້ານ ກາງບ້ານ ນໍ້າເຮັ້ຽ
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ດົງເງີນບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງບ້ານ ສົມສະຫວັນ
ບ້ານ ໂພນຫີນບ້ານ ດົງຫລວງບ້ານ ນາກອກບ້ານ ນໍ້າປັງເໝືອນ
ບ້ານ ໜອງງົວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ພຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08011
ບ້ານ ກີ່ວແຄມບ້ານ ດອນຕີ້ວບ້ານ ປົ່ງວ່າງບ້ານ ຫ້ວຍຊາກ
ບ້ານ ນໍ້າສົງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ພຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08012
ບ້ານ ໜອງບົວພີ້ນ້ອງບ້ານ ນາຕານບ້ານ ໜອງບົວຊາຍບ້ານ ໜອງບົວທອງ
ບ້ານ ສີບູນເຮືອງບ້ານ ນາຊີງບ້ານ ໂພນຊຽງບ້ານ ຫົວນາ
ບ້ານ ນາໂສມບ້ານ ນາບວມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ພຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08013
ບ້ານ ນາແຄມບ້ານ ວາງຄໍາບ້ານ ວຽງຈະເລີນບ້ານ ຜາດໍາ
ບ້ານ ນາໜອງຮຸງບ້ານ ຫ້ວຍອຸງບ້ານ ນໍ້າປຸຍບ້ານ ນໍ້າຍາບ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ພຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08014
ບ້ານ ປາກຊ່ອງບ້ານ ນາມໍ້ບ້ານ ວັງຄໍາບ້ານ ໂພນທອງ
ບ້ານ ນາແວນບ້ານ ນໍ້າພອນບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ນາກອງ
ບ້ານ ນໍ້າລຽບບ້ານ ຫ້ວຍຫານບ້ານ ສົມສະຫວາດບ້ານ ໂພນສັກ
ບ້ານ ຂູນພອນບ້ານ ນາແລບ້ານ ນາອຸມບ້ານ ໂຮມໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ປາກລາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08020
ບ້ານ ຊໍ້າຊົ້ງບ້ານ ນາສະຫ່ວາງບ້ານ ວັງທຸ່ມບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ
ບ້ານ ຫ້ວຍລາຍນ້ອຍບ້ານ ປາງຄໍາບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍຄໍາບ້ານ ນາສັກ
ບ້ານ ແສງລາຍບ້ານ ປົ່ງຄໍ້ບ້ານ ສີສະອາດຊົມພູບ້ານ ແກ້ງສາວ
ບ້ານ ສີສະຫ່ວາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ປາກລາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08021
ບ້ານ ບຸ່ງມາບ້ານ ຫ້ວຍຕ່າງບ້ານ ປາກແລງບ້ານ ຫ້ວຍເດື່ອຫວານ
ບ້ານ ຕາກແດດບ້ານ ຫ້ວຍໄຮບ້ານ ດົງສະຫຽວນບ້ານ ສີວິໄລ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ປາກລາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08022
ບ້ານ ມ່ວງເໜືອບ້ານ ມ່ວງໃຕ້ບ້ານ ແຄບ້ານ ດອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ປາກລາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08023
ບ້ານ ເມືອງວາບ້ານ ນາຄໍາບ້ານ ທ່າມີໄຊບ້ານ ນາແຊງ
ບ້ານ ບົວບານບ້ານ ນາໃໝ່ບ້ານ ໂຄກສະທ້ອນບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍຂາວ
ບ້ານ ປົ່ງຫວານບ້ານ ຫ້ວຍມົດສົ້ມບ້ານ ໂພນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ປາກລາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08024
ບ້ານ ສຸວັນນະພູມບ້ານ ປາງຄໍາບ້ານ ທ່ານາບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ນາກາງບ້ານ ກາງບ້ານ ທ່າປໍບ້ານ ນໍ້າລິນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ປາກລາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08025
ບ້ານ ຜາແກ້ວບ້ານ ແສນພົນບ້ານ ນໍ້າຍາງບ້ານ ຫ້ວຍຄວາຍ
ບ້ານ ບວມເລົາບ້ານ ລາດສະຫ່ວາງບ້ານ ຫ້ວຍເຫລັກບ້ານ ວັງຍາວ
ບ້ານ ປ່າໄລ່ບ້ານ ຂອນແກ່ນບ້ານ ປອນຂ້າມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ປາກລາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08026
ບ້ານ ຫ້ວຍຍູງບ້ານ ນາຈັນບ້ານ ປາກຄານບ້ານ ໜອງໄຄ
ບ້ານ ເມືອງປາບ້ານ ນາຄານບ້ານ ປາກຕຸງບ້ານ ຜາລຽບ
ບ້ານ ນໍ້າປາບ້ານ ນາຕຸງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ປາກລາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08027
ບ້ານ ວັງພະໜອນບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ນາຕ້າບ້ານ ນາໂພ
ບ້ານ ນາຄະຍາງບ້ານ ຫາດດ້າຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ແກ່ນທ້າວ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08030
ບ້ານ ຈອມແກ້ວບ້ານ ເມືອງເກົ່າບ້ານ ພວນບ້ານ ນາບອນ
ບ້ານ ຈອມເພັດບ້ານ ທ້າວແກ່ນບ້ານ ຫາດແດງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ແກ່ນທ້າວ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08031
ບ້ານ ຫ້ວຍຕໍບ້ານ ຄອນຕະປູບ້ານ ສາມຊົ້ງບ້ານ ດົງສາມແສນ
ບ້ານ ເມືອງໝໍບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງບ້ານ ກົກກະບົກບ້ານ ກ້ວຍແຂ້
ບ້ານ ນາແກ້ງມາບ້ານ ນາຫີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ແກ່ນທ້າວ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08032
ບ້ານ ປາກຕົມບ້ານ ຫ້ວຍຄາບ້ານ ນໍ້າເຕົ້າບ້ານ ກົກກະທອນ
ບ້ານ ປາກແຄມບ້ານ ຫ້ວຍປາກທ່າບ້ານ ໜອງບ້ານ ກົກໄຮຄໍາ
ບ້ານ ຫ້ວຍເຮັຍບ້ານ ຫົວຂົວບ້ານ ໂພນປາກປໍບ້ານ ປົງແດງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ແກ່ນທ້າວ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08033
ບ້ານ ຫ້ວຍຫລອດ ບ້ານ ວັງປູນບ້ານ ກຸ້ມສ້ຽວ ບ້ານ ວັງປາ
ບ້ານ ຫ້ວຍປູຮາ ບ້ານ ຫ້ວຍເປັດ ບ້ານ ຫ້ວຍເລີກ ບ້ານ ສວນກ້ວຍ
ບ້ານ ລາດຂາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ແກ່ນທ້າວ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08034
ບ້ານ ດອນເມນບ້ານ ນາຄູນບ້ານ ຫ້ວຍລ້າບ້ານ ປຸ່ງຄ້າ
ບ້ານ ນາຄູນບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ເວີນຄໍາບ້ານ ຫ້ວຍອີ່ຮຸ່ນ
ບ້ານ ແຄບ້ານ ດອນສັ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ບໍ່ແຕນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08040
ບ້ານ ນາກອກບ້ານ ຕາລີ່ງບ້ານ ເມືອງຮໍາບ້ານ ຫ້ວຍຕາປູ່
ບ້ານ ນາສ້ານບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ນາຫົວຊ້າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ບໍ່ແຕນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08041
ບ້ານ ໃຫຍ່ບ້ານ ເຕົາເກືອບ້ານ ນາຂ່າບ້ານ ທ່ານາ
ບ້ານ ດອນສະຫວ່າງບ້ານ ບໍ່ແຕນບ້ານ ໜອງຜັກບົ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ບໍ່ແຕນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08042
ບ້ານ ບໍ່ສ້ານບ້ານ ນາບໍ່ນ້ອຍບ້ານ ບໍ່ຫາງນາບ້ານ ເໝື໊ອງແພ່
ບ້ານ ຕົ້ນຕານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ບໍ່ແຕນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08043
ບ້ານ ນໍ້າພຸບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ນາບົງໃຕ້ບ້ານ ນາບົງເໜືອ
ບ້ານ ນໍ້າດັ້ນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ບໍ່ແຕນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08044
ບ້ານ ໜອງປະຈິດບ້ານ ນາແລ້ງບ້ານ ໜອງໃຫຍ່ບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ກຸ່ມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຫົງສາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08050
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ດອນໄຊບ້ານ ສີມູງຄູນ
ບ້ານ ໂພນສູງບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ຈອມແຈ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຫົງສາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08051
ບ້ານ ຈໍາປາບ້ານ ນາສ້ານບ້ານ ໂພນຈັນບ້ານ ນໍ້າລິບ
ບ້ານ ວຽງແກ້ວບ້ານ ນາໄມ້ຍົມບ້ານ ພູຕຸ້ມບ້ານ ຫານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຫົງສາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08052
ບ້ານ ນາໜອງຄຳບ້ານ ນາຊາຍຄຳບ້ານ ນໍ້ເລືອກບ້ານ ກີ່ວມ່ວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຫົງສາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08053
ບ້ານ ນໍ້າແກນບ້ານ ແທ່ນບ້ານ ຫ້ວຍເຍີບ້ານ ນໍ້າຕົບ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຫົງສາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08054
ບ້ານ ນາປຸ່ງບ້ານ ໜອງຫລວງບ້ານ ກີ່ວງີ້ວບ້ານ ພູແລ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຊຽງຮ່ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08060
ບ້ານ ທາດບ້ານ ແກ່ນບ້ານ ປ່າຫ້ວານບ້ານ ດອນໃຈ
ບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ດອນເຟືອງບ້ານ ກວງບ້ານ ຄໍ້າ
ບ້ານ ຊ້າງບ້ານ ດອນຕັນບ້ານ ລັບບ້ານ ຄີງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຊຽງຮ່ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08061
ບ້ານ ປົ່ງບ້ານ ສີນົກໄຊ້ບ້ານ ນໍ້າລ້ອມບ້ານ ຫ້ວຍຕ້ອງ
ບ້ານ ກາບບ້ານ ພູລ້ານບ້ານ ແກສີພັນບ້ານ ນໍ້າເປີງ
ບ້ານ ປົ່ງແປ້ນບ້ານ ນໍ້າຄອນບ້ານ ຫ້ວຍຮາກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຊຽງຮ່ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08062
ບ້ານ ລາດສະໂນບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ນໍ້າກອກບ້ານ ຫົວເມືອງ
ບ້ານ ນາອອມບ້ານ ສາມັກຄີໄຊບ້ານ ດອນມູນບ້ານ ດ່ານໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຊຽງຮ່ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08063
ບ້ານ ປາກປິດບ້ານ ຮ່ອງຄູ່ບ້ານ ຫ້ວຍຄູນບ້ານ ນໍ້າແບ່ງ
ບ້ານ ໂຮມໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຊຽງຮ່ອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08064
ບ້ານ ດົງ ບ້ານ ຫ້ວຍເຄັງບ້ານ ມົກສະຕ ບ້ານ ຫ້ວຍຍວກ
ບ້ານ ດອນໄຊ ບ້ານ ນ້ໍາແປ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຄອບ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08070
ບ້ານ ແກ້ວດອນຄູນບ້ານ ຂອນບ້ານ ບີໝີບ້ານ ນໍ້າເງີນ
ບ້ານ ຫລວງມີໄຊບ້ານ ເພຍງາມບ້ານ ກາງບ້ານ ນາງົວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຄອບ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08071
ບ້ານ ນາຢາງບ້ານ ຫ້ວຍຜີ້ງບ້ານ ປາງປົ່ງບ້ານ ປຸ່ງຝາດ
ບ້ານ ດອນຄໍາບ້ານ ດອກເກດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ຄອບ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08072
ບ້ານ ດອກສະຫວ່າງບ້ານ ຜາແດງບ້ານ ປາກແຄມບ້ານ ກີ່ວງີ້ວ
ບ້ານ ນໍ້າທົນບ້ານ ໂຮມໄຊບ້ານ ຫ້ວຍເຫງີຍບ້ານ ບໍຫລວງ
ບ້ານ ທອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08080
ບ້ານ ຜາປອງບ້ານ ສະຖານບ້ານ ນໍ້າຟ້າວບ້ານ ເຄີ່ງເຫລັກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08081
ບ້ານ ມ່ວງດອນມູນບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ຫົວເມືອງບ້ານ ເຫລັ້ມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08082
ບ້ານ ປູ່າຄ່າ ບ້ານ ປາງມອນບ້ານ ຖໍ້າ ບ້ານ ນ້ໍາຄ່າ
ບ້ານ ປາງໄຮ ບ້ານ ດອນຍົມ ບ້ານ ທົົ່ງເໝັ້ນບ້ານ ປູ່າງຊາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08083
ບ້ານ ຫ້ວຍນົກກົດບ້ານ ບໍ່ບ້ານ ປາກຄອບບ້ານ ດອນແຮ່
ບ້ານ ຫ້ວຍເລົາບ້ານ ຫາດງາມບ້ານ ດອນຕັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ເງິນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08084
ບ້ານ ຄົກເນີຍບ້ານ ໃຈສະຫວ່າງບ້ານ ຫ້ວຍເຊີນບ້ານ ນໍ້າໂຕ່ມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ທົ່ງມີໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08090
ບ້ານ ໃຫຍ່ບ້ານ ທາດບ້ານ ມູນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ທົ່ງມີໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08091
ບ້ານ ດ່ານບ້ານ ນາໝອກບ້ານ ນາມົນບ້ານ ນາເປື່ອຍ
ບ້ານ ແຄ່ນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ທົ່ງມີໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08092
ບ້ານ ນາສະຫູ່ວາງ ບ້ານ ນາສະຫູ່ວາງ ບ້ານ ນາມູ່ວງ ບ້ານ ນາຜາຍ
ບ້ານ ໃໝູ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08100
ບ້ານ ສັນແຕບ້ານ ສະເຂດບ້ານ ພູເລີ່ນບ້ານ ກໍ່ໃຫຍ່
ບ້ານ ສະແມດໃຫຍ່ບ້ານ ກ້ອງທ່ຽງບ້ານ ກີ່ວກອກບ້ານ ກີ່ວເປາະ
ບ້ານ ສະແມດນ້ອຍບ້ານ ດອຍກາວບ້ານ ສາລາບ້ານ ສະປິ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 08101
ບ້ານ ມີໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫມອກໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09000
ບ້ານ ວຽງຄວນບ້ານ ນາຟ້າບ້ານ ດູ່ຊາງບ້ານ ລາດບວກ
ບ້ານ ວຽງບ້ານ ຫຍາບສີບ້ານ ໝີ່ບ້ານ ເປີບ
ບ້ານ ນາຄວນບ້ານ ໂພນສີບ້ານ ສີເມືອງບ້ານ ຍອດປຽງ
ບ້ານ ຫວ້ານບ້ານ ມອນບ້ານ ນາເພີງບ້ານ ໂພນ
ບ້ານ ມຽນບ້ານ ສຸຍໜອງຕັ່ງບ້ານ ດຸກບ້ານ ລ້ອງຄານ
ບ້ານ ປຸ່ງໝັ້ນບ້ານ ປັ້ງປາງບ້ານ ມາງບ້ານ ມ່ວງຄຳ
ບ້ານ ຮະງວມບ້ານ ນ້ຳຈັດບ້ານ ຈອມສີບ້ານ ຍອດແພ
ບ້ານ ນາຊາຍທອງບ້ານ ນ້ຳສາມບ້ານ ນາຂ່າບ້ານ ແລທອງ
ບ້ານ ພູວຽງບ້ານ ຊຽງແດດບ້ານ ພູແຊວບ້ານ ຢາຍ
ບ້ານ ຊາຍບ້ານ ແປນບ້ານ ຊຽງງາບ້ານ ໂຈຍ
ບ້ານ ອ່າງບ້ານ ເຄິງບ້ານ ສົມບູນບ້ານ ມີໄຊ
ບ້ານ ຊອງບ້ານ ຫວດຕັນບ້ານ ໄຊອຸດົມບ້ານ ບົງ
ບ້ານ ໜອງກາງບ້ານ ພຽງຫຼວງບ້ານ ພຽງດີບ້ານ ວັງໂຕ່ງ
ບ້ານ ສັກສອດບ້ານ ລັ້ງຈອງບ້ານ ສົບຄາວບ້ານ ລ້ອງຮາງ
ບ້ານ ນາຄວນບ້ານ ປົວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ແປກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09000
ບ້ານ ວຽງຄວນບ້ານ ນາຟ້າບ້ານ ດູ່ຊາງບ້ານ ລາດບວກ
ບ້ານ ວຽງບ້ານ ຫຍາບສີບ້ານ ໝີ່ບ້ານ ເປີບ
ບ້ານ ນາຄວນບ້ານ ໂພນສີບ້ານ ສີເມືອງບ້ານ ຍອດປຽງ
ບ້ານ ຫວ້ານບ້ານ ມອນບ້ານ ນາເພີງບ້ານ ໂພນ
ບ້ານ ມຽນບ້ານ ສຸຍໜອງຕັ່ງບ້ານ ດຸກບ້ານ ລ້ອງຄານ
ບ້ານ ປຸ່ງໝັ້ນບ້ານ ປັ້ງປາງບ້ານ ມາງບ້ານ ມ່ວງຄຳ
ບ້ານ ຮະງວມບ້ານ ນ້ຳຈັດບ້ານ ຈອມສີບ້ານ ຍອດແພ
ບ້ານ ນາຊາຍທອງບ້ານ ນ້ຳສາມບ້ານ ນາຂ່າບ້ານ ແລທອງ
ບ້ານ ພູວຽງບ້ານ ຊຽງແດດບ້ານ ພູແຊວບ້ານ ຢາຍ
ບ້ານ ຊາຍບ້ານ ແປນບ້ານ ຊຽງງາບ້ານ ໂຈຍ
ບ້ານ ອ່າງບ້ານ ເຄິງບ້ານ ສົມບູນບ້ານ ມີໄຊ
ບ້ານ ຊອງບ້ານ ຫວດຕັນບ້ານ ໄຊອຸດົມບ້ານ ບົງ
ບ້ານ ໜອງກາງບ້ານ ພຽງຫຼວງບ້ານ ພຽງດີບ້ານ ວັງໂຕ່ງ
ບ້ານ ສັກສອດບ້ານ ລັ້ງຈອງບ້ານ ສົບຄາວບ້ານ ລ້ອງຮາງ
ບ້ານ ນາຄວນບ້ານ ປົວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ແປກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09001
ບ້ານ ລາວທອງບ້ານ ໝ້ຽງນາລາມບ້ານ ຄັງວຽງບ້ານ ໝັ້ນຊົມ
ບ້ານ ສີຄູນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ແປກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09002
ບ້ານ ຄັງຍາວບ້ານ ໂຕນເໜືອບ້ານ ນໍ້າຕົ້ມບ້ານ ນານູ
ບ້ານ ນາໂອບ້ານ ໂຕນໄຕ້ບ້ານ ລາດຮ້ວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ແປກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09003
ບ້ານ ຍອດງື່ມບ້ານ ນ້ຳເກາະບ້ານ ນາສາລາບ້ານ ນ້ຳຄະ
ບ້ານ ອໍ້ອັ່ນບ້ານ ຄາຍບ້ານ ພູສັນບ້ານ ແກ່ວ
ບ້ານ ເມືອງນ້ອຍບ້ານ ປ່າຂົມບ້ານ ນາຄຳແພງບ້ານ ວຽງໄຊ
ບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ບວກກົບບ້ານ ຊວ້ານບ້ານ ຜາແກ້ວ
ບ້ານ ຍວນທອງບ້ານ ມວນບ້ານ ຕ້າບ້ານ ທ່າໂຈກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ແປກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09004
ບ້ານ ນາເຮືອງບ້ານ ນາເທົາບ້ານ ຫ້ວຍສັ້ງບ້ານ ຄັງໜອງຫຼວງ
ບ້ານ ນາດີບ້ານ ອ່າງບ້ານ ນາຫອຍບ້ານ ພູເກັງ
ບ້ານ ລາດງ່ອນບ້ານ ນາຄູນບ້ານ ມ່ວງພາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ແປກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09005
ບ້ານ ສີບ້ານ ນາຊູບ້ານ ພັ້ນບ້ານ ຄອງ
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ໜອງບ້ານ ນາບ້ານ ວຽງທອງ
ບ້ານ ພູຮຸ້ມບ້ານ ໝີ່ບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານ ປຸ່ງແວນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ແປກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09006
ບ້ານ ຄູບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຊບ້ານ ໂພນສະອາດໃຕ້ບ້ານ ລີ
ບ້ານ ວຽງບ້ານ ບີ້ບ້ານ ດ່ອງບ້ານ ໂພນງາມໃຕ້
ບ້ານ ມອນບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ໂພນມີໄຊບ້ານ ໂພນຄຳ
ບ້ານ ນາພົງບ້ານ ຢອນບ້ານ ໂງຍບ້ານ ໂພນທອງ
ບ້ານ ຄັງໄຂບ້ານ ເທີນບ້ານ ນ້ຳຫງຳບ້ານ ສາຍລົມ
ບ້ານ ຮົວະບ້ານ ຍວນບ້ານ ສີໂພນໄຊບ້ານ ນ້ຳເສິງ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນເໜືອບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້ບ້ານ ທົ່ງມີໄຊບ້ານ ໜອງແຮນ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນກາງບ້ານ ໂພນສະອາດເໜືອບ້ານ ເຫຼັກບ້ານ ໂພນງາມເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09010
ບ້ານ ຈອມທອງບ້ານ ມ່ວງໄຊບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ພຽງດີ
ບ້ານ ບານບ້ານ ນາທອງໄຄ້ວຽງບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານ ຮວດ
ບ້ານ ຕອງບ້ານ ຊຽງກ່ຽວບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ນາຍອງ
ບ້ານ ສັນບ້ານ ນາຕູມບ້ານ ດອກຄຳບ້ານ ແງ້ວ
ບ້ານ ຫີນບ້ານ ສັນພັນບ້ານ ລາດນົບບ້ານ ຄັງແຄະ
ບ້ານ ກວ້າຍບ້ານ ຊົມບ້ານ ກໍງິ້ວບ້ານ ໄຮ່ໝ່ຽງ
ບ້ານ ຊາງບ້ານ ຈອມສີບ້ານ ຍຸ້ມຈອງບ້ານ ຜາທ້າງ
ບ້ານ ດຸ່ງຄຳບ້ານ ລ້ອງປີວບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ນ້ຳຮົ່ມ
ບ້ານ ຕາດບ້ານ ແລະນາດໍ່ບ້ານ ບົວບ້ານ ຫ້ວຍພັດ
ບ້ານ ນາເໝືອຍບ້ານ ແລ້ງບ້ານ ນາອຸງບ້ານ ຊາມ
ບ້ານ ຊາຍນາດູ່ບ້ານ ຮີບບ້ານ ຍອດເກື້ອບ້ານ ໃໝ່ກໍຄາຍ
ບ້ານ ຖາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09011
ບ້ານ ໂພສີບ້ານ ນາພຽງບ້ານ ໂພນທັນບ້ານ ໂພໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09012
ບ້ານ ນາພັນບ້ານ ສຳພັນໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09013
ບ້ານ ຍອດປຽດບ້ານ ໂພຂາມບ້ານ ຜາຫານບ້ານ ໂພນໂຮມ
ບ້ານ ນ້ຳທຸ້ມບ້ານ ຜາກອກບ້ານ ໂພນແຈ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09014
ບ້ານ ນ້ຳຈາກບ້ານ ນາໄຊບ້ານ ສົບອໍ້ບ້ານ ນາມວນ
ບ້ານ ທ່າບ້ານ ບວມພຽງບ້ານ ນາຫຼວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09015
ບ້ານ ສວນມອນບ້ານ ສອງບ້ານ ວຽງບ້ານ ຫາດຄຳ
ບ້ານ ນ້ຳລ້ຽງບ້ານ ສູມແມນບ້ານ ຫ້ວຍຫອນບ້ານ ແກ່ວເຮືອ
ບ້ານ ໜອງໂອນບ້ານ ພູຫີນບ້ານ ສັນຄຳບ້ານ ວັງຊົງ
ບ້ານ ແກ່ວເລິກບ້ານ ສັນແຟນບ້ານ ສັນໂພ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09016
ບ້ານ ແທ່ນໂທ້ບ້ານ ກາງຄຳບ້ານ ສົບນາບ້ານ ສັນແກ້ວ
ບ້ານ ແທ່ນຈອງບ້ານ ພຽງດ້າງບ້ານ ສົບເປີນບ້ານ ພຽງໂຄ້ງ
ບ້ານ ສົບທ້າງບ້ານ ພຽງພ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫນອງແຮດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09020
ບ້ານ ເມືອງບ້ານ ນາດີບ້ານ ຢ້ຽມບ້ານ ຊຳກວ້າງ
ບ້ານ ບ້ານ ຫີນໂງ່ນບ້ານ ຢ່ຽນບ້ານ ຖ້ຳຫົວເຫຼົ່າ
ບ້ານ ເປີນບ້ານ ນາຮອນບ້ານ ພູວຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫນອງແຮດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09021
ບ້ານ ຜາເຜິ້ງບ້ານ ສັນຫຼວງບ້ານ ແກ່ວກວ້າງບ້ານ ໜອງ
ບ້ານ ພູກາເຟ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫນອງແຮດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09022
ບ້ານ ແທ່ນພູນບ້ານ ຫ້ວຍລຸນບ້ານ ແທ່ນທອງບ້ານ ແກ່ວເລິກ
ບ້ານ ຄາບບ້ານ ນ້ຳລັນບ້ານ ຜາຂາວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫນອງແຮດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09023
ບ້ານ ພູມະເມືອງບ້ານ ນາລາມບ້ານ ສັນຄີງບ້ານ ໜອງຫຼວງ
ບ້ານ ຊຳຍຸງບ້ານ ນາທອງບ້ານ ອົ້ມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫນອງແຮດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09024
ບ້ານ ດອກໄມ້ບ້ານ ເຄັກບ້ານ ນາພະສາດບ້ານ ນາເມືອງ
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ນາສົມບ້ານ ສີວຽງຄຳບ້ານ ນາບົງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫນອງແຮດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09025
ບ້ານ ສີພົມບ້ານ ນາຮໍ້ບ້ານ ທຸ້ມບ້ານ ໄຜ່
ບ້ານ ນາສີບ້ານ ຫ້ວຍແຈະບ້ານ ນາໄຊບ້ານ ນາໂພ
ບ້ານ ຊ້າງບ້ານ ເພຍວັດບ້ານ ໂພນແຍງບ້ານ ນາອູ່
ບ້ານ ໂພສີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫນອງແຮດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09026
ບ້ານ ຫອຍບ້ານ ບົວເໜືອບ້ານ ບົວໄຕ້ບ້ານ ໜອງຜື
ບ້ານ ນາຕໍບ້ານ ຖ້ຳບ້ານ ກົ້ວບ້ານ ໜອງນ້ຳ
ບ້ານ ທົ່ງບ້ານ ຍຸນໄຊຊະນະບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ດົງດ່ານ
ບ້ານ ນາຈັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫນອງແຮດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09027
ບ້ານ ແກ່ວແສດບ້ານ ພັກຮິ້ງບ້ານ ຕັນໃຕ້ບ້ານ ຕັນເໜືອ
ບ້ານ ປຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫນອງແຮດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09028
ບ້ານ ນ້ຳພານບ້ານ ປ່າຄາບ້ານ ຄັງໂຮງບ້ານ ຫ້ວຍຫົກ
ບ້ານ ທ່າລິນບ້ານ ພັກຊົວະບ້ານ ຜ່າເຫຼື້ອມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09030
ບ້ານ ຖ້ຳໄຊບ້ານ ໜອງຂຽວບ້ານ ພັກຫຼັກບ້ານ ໜອງຊາງ
ບ້ານ ໜອງແຮດເໜືອບ້ານ ນ້ຳກວາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09031
ບ້ານ ໜອງແຮດໃຕ້ບ້ານ ດິນດຳບ້ານ ຫ້ວຍເດື່ອບ້ານ ນາເມືອງ
ບ້ານ ຫ້ວຍຂີ້ລີງບ້ານ ລວງກວ້າງບ້ານ ແກ້ງແລດບ້ານ ຜາແວນ
ບ້ານ ປ່າກາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09032
ບ້ານ ຜາແອ່ນບ້ານ ຜາອໍ້ບ້ານ ບວງດາວບ້ານ ຄອກໝູ
ບ້ານ ພູໜອງບ້ານ ຜາງ້ອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09033
ບ້ານ ຜາຫຼວງບ້ານ ຄັງພະນຽນບ້ານ ຖ້ຳເສືອບ້ານ ໜອງສາມແຈ
ບ້ານ ຜາຫວາຍບ້ານ ປ່າຂົມບ້ານ ຍອດຫວາຍບ້ານ ໜອງແຫຼ້
ບ້ານ ອ່າງຍອດຄາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09034
ບ້ານ ພັກແຄະໃຕ້ບ້ານ ກໍທອງບ້ານ ຫ້ວຍຊວງບ້ານ ຍອດຄໍ
ບ້ານ ພັກແຄະເໜືອບ້ານ ໜອງກົບບ້ານ ນ້ຳກົ້ນງົວບ້ານ ນ້ຳເໝັນ
ບ້ານ ຜາເມົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09035
ບ້ານ ແກ່ວປະຕູບ້ານ ທຸ້ມບ້ານ ໜອງອໍ້ບ້ານ ສັນໂດນ ກ
ບ້ານ ຖ້ຳຄຸບ້ານ ປ່າຫົກບ້ານ ຜາລິນບ້ານ ສັນໂດນ ຂ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09036
ບ້ານ ພຽງມອນບ້ານ ສົມໄຜ່ບ້ານ ສັນຍົມບ້ານ ຫ້ວຍລົມ
ບ້ານ ສົບແຕນບ້ານ ຖ້ຳປ່ອງບ້ານ ບວກເສີບ້ານ ປ່າແປກ
ບ້ານ ກໍດູ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09037
ບ້ານ ກະບໍ້ບ້ານ ຫ້ວຍເທົົ່າ ບ້ານ ໂພນໄຊ ບ້ານ ນ້ໍາຍວກ, ນ້ໍາປິ
ບ້ານ ໜອງຂຽວ ບ້ານ ສັນຍົມ ບ້ານ ຈໍາໜື່ນບ້ານ ປູ່ລັນ
ບ້ານ ຫ້ວຍຄ້າງ ບ້ານ ສາມແຈ ບ້ານ ປຸ່ງແຊງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09038
ບ້ານ ກໍມອນບ້ານ ກ່ຽວກ້ອງບ້ານ ຫ້ວຍຄ້ອງບ້ານ ຜາເພີ
ບ້ານ ກໍຫາດບ້ານ ຖ້ຳຫີນບ້ານ ຜາບອງບ້ານ ນ້ຳຮອຍ
ບ້ານ ຍອດຊາວບ້ານ ພູຫົວຊ້າງບ້ານ ວັນຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09039
ບ້ານ ແກ່ວບອນບ້ານ ຫາບໍບ້ານ ຫ້ວຍແລນບ້ານ ສອງຮອງ
ບ້ານ ຫ້ອຍລົມບ້ານ ຫ້ວຍນາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫມອກໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09040
ບ້ານ ນາເພຍ ນາແຖງບ້ານ ໄຮບ້ານ ນາຮຸງ-ໜອງຫອຍບ້ານ ລາດຄາຍ ນາມຸນ
ບ້ານ ທາງຊຽງເໜືອບ້ານ ໂພນບ້ານ ຫໍໄຊບ້ານ ນ້ຳກະ
ບ້ານ ຊົວບ້ານ ຊຽງດີບ້ານ ຫວ້ານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫມອກໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09041
ບ້ານ ເຕົາບ້ານ ລາດແສນບ້ານ ຫໍກາງບ້ານ ໂພສີ
ບ້ານ ນາໂຄ້ບ້ານ ງົ້ວບ້ານ ນາສົມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫມອກໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09042
ບ້ານ ນາຂື່ບ້ານ ສ່ອມບ້ານ ໜອງບ້ານ ພາເໜືອ
ບ້ານ ທຸ່ມນາຕຽງບ້ານ ຫໍສິມບ້ານ ພາໄຕ້ບ້ານ ປຸ່ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫມອກໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09043
ບ້ານ ນ້ຳສຽມບ້ານ ນາປັນບ້ານ ຈ້ານ້ຳບ້ານ ນາໄຊ
ບ້ານ ຖ້ຳຕຳລຶງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫມອກໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09050
ບ້ານ ນາຄ່ອນບ້ານ ນ້ຳເຢັນບ້ານ ຊຳທອງບ້ານ ໝໍ້
ບ້ານ ນ້ຳຈັດບ້ານ ຄັງວຽງບ້ານ ນາແຄບ້ານ ນ້ຳກ່ຽວ
ບ້ານ ຜາແດງບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ນ້ຳທ່ຽງບ້ານ ຢວກ- ມູນ
ບ້ານ ນ້ຳເກັ່ງບ້ານ ທົ່ງເປີ້ບ້ານ ນ້ຳຈາວເໜືອບ້ານ ສາມແຈ
ບ້ານ ນ້ຳຢ້ຽມບ້ານ ນ້ຳຕາກບ້ານ ຊຽງເໝັ້ນບ້ານ ປ່າຄາ
ບ້ານ ນ້ຳຕືນບ້ານ ຈະເລີນໃໝ່ບ້ານ ນາມອນບ້ານ ພູມອນ
ບ້ານ ຖ້ຳສ່ວຍບ້ານ ນ້ຳຫງາດບ້ານ ນ້ຳຈາວໃຕ້ບ້ານ ຊອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຫມອກໃຫມ່ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09060
ບ້ານ ລ້ອງຄາວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09100
ບ້ານ ຫ້ວຍດ່ານບ້ານ ປ່າເລົ່າບ້ານ ຍອດຕື້ນບ້ານ ນ້ຳກູດໃໝ່
ບ້ານ ດົງກໍບ້ານ ປຸງບ້ານ ໂພບ້ານ ວຽງ
ບ້ານ ຕີນຜາບ້ານ ບວມຝາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຊຽງຂວາງ, ເມືອງ: ຄູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 09101
ບ້ານ ກໍສ້ານບ້ານ ພຽງຊືນບ້ານ ຫ້ວຍກໍ້ບ້ານ ປ່າຈ້າ
ບ້ານ ພຽງຫົງບ້ານ ຊ້າງເກັບບ້ານ ສວນອ້ອຍບ້ານ ສັນຍົມ
ບ້ານ ແກ່ວເຈ້ຍບ້ານ ປ່າໝີບ້ານ ເຍຍບ້ານ ໜອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໂພນໂຮງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10000
ບ້ານ ໂພນສີໃຕ້ບ້ານ ໂພນໂຮງບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ນໍ້າລິນບ້ານ ຫ້ວຍປຸ່ງບ້ານ ໂພນຂາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໂພນໂຮງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10001
ບ້ານ ນໍ້າແຈ້ງບ້ານ ຫ້ວຍທົນບ້ານ ໂພນສົມບູນບ້ານ ໂພນເງິນ
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ໂພນຕ້ອງບ້ານ ນາແພງບ້ານ ນ້ອຍນາໂພ
ບ້ານ ນາຊາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໂພນໂຮງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10002
ບ້ານ ນາໂພເໜືອບ້ານ ນໍ້າຈີມບ້ານ ໂພນຫໍບ້ານ ເພຍ
ບ້ານ ໜອງເຕົ່າບ້ານ ນາກໍ່າບ້ານ ແສນສະອາດບ້ານ ໂພນສີເໜືອ
ບ້ານ ແສນຊຸມບ້ານ ນາມ່ວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໂພນໂຮງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10003
ບ້ານ ນາເລົ່າບ້ານ ນາຊູ+ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ນາຊວກບ້ານ ນາເຫຼົ່າ
ບ້ານ ໂພນໄຮບ້ານ ສ້າງໃຫຍ່ບ້ານ ໂພນສີດາບ້ານ ໂພນ
ບ້ານ ນາທອງບ້ານ ນາຍາງບ້ານ ໂພນທາບ້ານ ນາລ້ອງຄູນ
ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ໂພນໂຮງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10004
ບ້ານ ໂພນແກ້ວບ້ານ ຂາມບ້ານ ຍວດບ້ານ ທາດ-ຫາດທາ
ບ້ານ ນາໂພພະລາດບ້ານ ວັງມົນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ທຸລະຄົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10010
ບ້ານ ເກິນເໜືອບ້ານ ເກິນໃຕ້ບ້ານ ນາໝາກບ້ານ ເກິນກາງ
ບ້ານ ໂພນແຮ່ບ້ານ ນາລັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ທຸລະຄົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10011
ບ້ານ ບໍ່ບ້ານ ພູເກົ້ານາງບ້ານ ໂພນງາມ-ນາຝ້າຍບ້ານ ໂພນໂຮງ
ບ້ານ ນາບໍ່ບ້ານ ນໍ້າອ່າງບ້ານ ພະທາວບ້ານ ປາກຫາງ
ບ້ານ ນາເພີຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ທຸລະຄົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10012
ບ້ານ ນາແພງບ້ານ ນໍ້າຫຍາມບ້ານ ພູເຂົາຄວາຍບ້ານ ນາເງິນ
ບ້ານ ນາຫວ້າບ້ານ ວັງເຮືອບ້ານ ນາຍາງບ້ານ ນານົກຂຸ້ມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ທຸລະຄົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10013
ບ້ານ ໄຮຢ່ອນບ້ານ ໜອງພົງບ້ານ ຕານປ່ຽວບ້ານ ແຈ້ງ
ບ້ານ ດົງບ້ານ ຫາດສວນບ້ານ ຈຸ້ມບ້ານ ໜອງໄຫ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ທຸລະຄົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10014
ບ້ານ ນາຄອງບ້ານ ຫາດໄຊບ້ານ ຫລິ່ງຊັນບ້ານ ຫາດສ້ຽວ
ບ້ານ ໂພນຄໍາບ້ານ ບຸ່ງພ້າວບ້ານ ໂພນແພງບ້ານ ນາແກ່ວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແກ້ວອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10020
ບ້ານ ຖີ່ນແກ້ວບ້ານ ທ່າລາດບ້ານ ນາປູນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແກ້ວອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10021
ບ້ານ ໂພນແຍງບ້ານ ລ້ອງແຄນບ້ານ ໂພນມ່ວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແກ້ວອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10022
ບ້ານ ພູເຂົາຄໍາບ້ານ ແກ້ວກູ່ບ້ານ ໂພນຄໍາບ້ານ ຂ້າມຊ້າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແກ້ວອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10023
ບ້ານ ກົກກ້ຽງບ້ານ ຫາດທາບ້ານ ຄອນກຸ່ມບ້ານ ນາແຊະ
ບ້ານ ວຽງຄໍາບ້ານ ແກ້ງໄຮບ້ານ ນາຍາວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແກ້ວອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10024
ບ້ານ ສາມັກຄີໄຊບ້ານ ຫາດຊາຍງາມບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ຫາດເດື່ອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແກ້ວອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10025
ບ້ານ ແສງສະຫວ່າງບ້ານ ຫ້ວຍປຸ່ງບ້ານ ໂສກປາແກ້ວບ້ານ ໃໝ່ໂພນແຍງ
ບ້ານ ດອນໄຊອຸດົມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແກ້ວອຸດົມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10026
ບ້ານ ຫ້ວຍໂຄ້ງບ້ານ ດານສະຫວັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ກາສີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10030
ບ້ານ ວັງວຽງບ້ານ ນາດ້ວງບ້ານ ຫ້ວຍສະເຫງົ້າບ້ານ ວຽງແກ້ວ
ບ້ານ ວຽງສະໄໝບ້ານ ນາແຄບ້ານ ໂພນເພງບ້ານ ເມືອງຊອງ
ບ້ານ ປາກເປາະບ້ານ ພູດິນແດງບ້ານ ສະຫວ່າງບ້ານ ຫ້ວຍແຍ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ກາສີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10031
ບ້ານ ໂພນຊູບ້ານ ວຽງໄຊບ້ານ ວັງຊອງບ້ານ ນາຄູນ
ບ້ານ ຫ້ວຍງາມບ້ານ ຂັນໝາກບ້ານ ໂພນສູງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ກາສີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10032
ບ້ານ ວັງໝ້ຽງບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ນາຂົມບ້ານ ງິ້ວໃຕ້
ບ້ານ ໂພນວຽງບ້ານ ໂພນແກ້ວບ້ານ ແກ່ວຄູນບ້ານ ນາມອນໃຕ້
ບ້ານ ໂພນຍາງບ້ານ ວັງເຮືອບ້ານ ນາມອນເໜືອບ້ານ ນາເລົາ
ບ້ານ ນໍ້າງາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ກາສີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10033
ບ້ານ ສົມສະຫວາດບ້ານ ນາຜາແດງບ້ານ ນາດາວບ້ານ ຜາເທົາ
ບ້ານ ຜາຮອມບ້ານ ຜາຕັ້ງບ້ານ ໂຊກໄຊບ້ານ ໂພໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ກາສີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10034
ບ້ານ ຫ້ວຍໝໍ້ບ້ານ ທ່າເຮືອໃຕ້ບ້ານ ນໍ້າພາວບ້ານ ນໍ້າປາດໃຕ້
ບ້ານ ທ່າເຮືອເໜືອບ້ານ ຫ້ວຍປາມ້ອມບ້ານ ຫ້ວຍຊີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ກາສີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10035
ບ້ານ ນໍ້າແປບ້ານ ນາລ້ອງກວາງບ້ານ ນາທອງບ້ານ ໂພນເງິນ
ບ້ານ ນາໄຊບ້ານ ນາມ່ວງບ້ານ ນາຊົມບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ຜາທອງບ້ານ ໂພນຄໍາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ກາສີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10036
ບ້ານ ຫ້ວຍນໍ້າເຢັນບ້ານ ແກ່ວກ້ວາງບ້ານ ຖິ່ນອ່ອນບ້ານ ນາຂວາງ
ບ້ານ ນາແຍ້ບ້ານ ວັງໄຜ່ບ້ານ ຊວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວັງວຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10040
ບ້ານ ນາກາງບ້ານ ນາທອງບ້ານ ທ່າບ້ານ ນາທົ່ວ
ບ້ານ ເລົາຄຳບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ດອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວັງວຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10041
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ໂພນທອນບ້ານ ໂພນແຍງ+ນາມົນບ້ານ ນາທູນ
ບ້ານ ນາພຶງບ້ານ ນາແຂງບ້ານ ນ້ຳໄຮບ້ານ ພູພຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວັງວຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10042
ບ້ານ ນ້ຳປຸງບ້ານ ນາຫວ້ານບ້ານ ໂພນສະຫວາດບ້ານ ເມືອງເຟືອງ
ບ້ານ ໜອງປໍບ້ານ ໂພສີບ້ານ ຄອນເລືອງບ້ານ ສາມໝື່ນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວັງວຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10043
ບ້ານ ນາບອນບ້ານ ໜອງເປັດບ້ານ ນາໃໝ່ບ້ານ ປາກງວ້າ
ບ້ານ ນາແຊງບ້ານ ແກ້ງຊຽງບ້ານ ສີສະອາດບ້ານ ນາອັນ
ບ້ານ ນາຕີ້ວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວັງວຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10044
ບ້ານ ນາລັງບ້ານ ນາອ່າງບ້ານ ນາຂອບບ້ານ ນາເມືອງ
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ຜາຫລວງບ້ານ ຜາສັງບ້ານ ແສນໄຊ
ບ້ານ ຫ້ວຍເດື່ອບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ປາກຮາງບ້ານ ໂນນຫີນແຮ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວັງວຽງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10050
ບ້ານ ຊະນະຄາມບ້ານ ສີພູມບ້ານ ຕາກແດດບ້ານ ປາກມີ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ເຟືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10051
ບ້ານ ປາກພາງບ້ານ ຜາລາດບ້ານ ຈວນສະຫວັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ເຟືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10052
ບ້ານ ປົ່ງບ້ານ ນາພຽງບ້ານ ນາຝາບ້ານ ນໍ້າພອກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ເຟືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10053
ບ້ານ ບົວສະຫວັນບ້ານ ດົງຂ່າບ້ານ ໂນນສະຫວັນບ້ານ ນາສັກ
ບ້ານ ໂນນຈະເລີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ເຟືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10054
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ຫ້ວຍຕາວບ້ານ ນ້ຳກວນບ້ານ ນາຄູນ
ບ້ານ ນາດູ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ເຟືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10055
ບ້ານ ນາມອຍບ້ານ ໂນນຫົວຊ້າງບ້ານ ນາກາງບ້ານ ແສນຈະເລີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ເຟືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10056
ບ້ານ ນາສົມບູນບ້ານ ຫ້ວຍກົ່ວບ້ານ ນາສະຫວ່າງບ້ານ ນໍ້າຊູ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ເຟືອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10057
ບ້ານ ຄົກເຂົາດໍບ້ານ ປາກທູນບ້ານ ດອນພຸງບ້ານ ຫ້ວຍຂະແຍງ
ບ້ານ ຄົກງີ້ວບ້ານ ດອນໂຊກບ້ານ ຫ້ວຍເຕົ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຊະນາຄາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10060
ບ້ານ ວຽງແກ້ວບ້ານ ພູຄໍາບ້ານ ນາແທນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຊະນາຄາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10061
ບ້ານ ນາຊູບ້ານ ໂພນສີດາບ້ານ ນໍ້າແກ່ນບ້ານ ຫີນໂງ່ນ
ບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ຫົວເມືອງບ້ານ ກີ່ວກ້ວາງບ້ານ ລ້ອງໝາກຄາຍ
ບ້ານ ແກ້ວຊົມພູບ້ານ ຜາເຈົ້າບ້ານ ນໍ້າແປບ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຊະນາຄາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10062
ບ້ານ ນາມົນບ້ານ ໜອງບົວທອງບ້ານ ໂພນສະຫວາດບ້ານ ທົ່ງເໝືອດ
ບ້ານ ວຽງສະໄໝ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຊະນາຄາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10063
ບ້ານ ໂພນແບ່ງບ້ານ ໂພຄໍາບ້ານ ສີສັງວອນບ້ານ ສາລາ
ບ້ານ ຈຽງບ້ານ ໂພນທ່ຽງບ້ານ ນາມອນບ້ານ ຜາຫລັກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຊະນາຄາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10064
ບ້ານ ຜາຊ້າງບ້ານ ໜອງຄໍາບ້ານ ແດນດິນບ້ານ ພູຫີນເຫຼັກໄຟ
ບ້ານ ບວນພຸນບ້ານ ຫ້ວຍຫົກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຊະນາຄາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10065
ບ້ານ ຫ້ວຍນໍ້າຟົດບ້ານ ນາຊັງທອງບ້ານ ນໍ້າພຶງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແມດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10070
ບ້ານ ຫລັກ 52ບ້ານ ໂພນຄໍາເໜືອບ້ານ ໂພນຄໍາໃຕ້ບ້ານ ນາເລົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແມດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10071
ບ້ານ ໜອງນາກໃຫຍ່ບ້ານ ໜອງນາກນ້ອຍບ້ານ ພູສັນບ້ານ ໂພນງາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແມດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10072
ບ້ານ ໂຮງເລື່ອຍບ້ານ ຫ້ວຍເດື່ອບ້ານ ສະກ້າບ້ານ ໂພນຍາງ
ບ້ານ ໜອງຂອນບ້ານ ວັງມົນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແມດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10073
ບ້ານ ແອກຊ້າງບ້ານ ໜອງປຸ່ງບ້ານ ໂພນຄ້ອງບ້ານ ແຈ້ງສະຫວ່າງ
ບ້ານ ໂພນທັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ແມດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10074
ບ້ານ ເຕົາຖ່ານບ້ານ ນາເທບບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ສີວິໄລ
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ໂພນສູງບ້ານ ດົງຂາວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຫີນເຫີບ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10080
ບ້ານ ໂພນຊອງບ້ານ ໂພນໝີເໜືອບ້ານ ໂພນໝີໃຕ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຫີນເຫີບ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10081
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຫີນເຫີບ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10082
ບ້ານ ນານິນບ້ານ ນາປາຂາວບ້ານ ນາເຄືອບ້ານ ເວີນສານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຫີນເຫີບ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10083
ບ້ານ ເມືອງເກົ່າບ້ານ ດອນກວດບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານ ໂພນຮັງ
ບ້ານ ທ່າໂພໄຊບ້ານ ຖິ່ນຍຸງບ້ານ ໜອງຄວາຍບ້ານ ໃໝ່ໂພສີ
ບ້ານ ປາກແຈ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10090
ບ້ານ ໂນນໄຮບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ນ້ຳຮ້ອນບ້ານ ນາປ່າໄຜ່
ບ້ານ ສີວິໄລ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10091
ບ້ານ ນໍ້າເພີນບ້ານ ນາຍາວບ້ານ ໂນນຕ້ອງບ້ານ ນາບົວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10092
ບ້ານ ນາຕາດບ້ານ ນາໝໍ້ບ້ານ ໂພນແສນບ້ານ ນ້ຳແພດ
ບ້ານ ນໍ້າເຫຼົ້າບ້ານ ເມືອງໝື່ນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10093
ບ້ານ ປາກຮາງບ້ານ ຜາສັງເໜືອບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ແສນໄຊ
ບ້ານ ຜາສັງໃຕ້ບ້ານ ນາຄໍາ-ເມືອງເຟືອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10094
ບ້ານ ນໍ້າຮີ້ບ້ານ ກ້ອນຄໍາບ້ານ ຄົກເໝືອດບ້ານ ປາກຈັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ວຽງຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10095
ບ້ານ ວັງບ້ານ ດອນຮ່ຽງບ້ານ ປາກຊາວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ລ້ອງຊານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10100
ບ້ານ ນາດອກຄູນບ້ານ ຫ້ວຍຊົມບ້ານ ນາກ້າງປາບ້ານ ນ້ຳຍອນ
ບ້ານ ນາງີ້ວບ້ານ ນາເທົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ລ້ອງຊານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10101
ບ້ານ ນໍ້າເຟືອງບ້ານ ເມືອງແມດບ້ານ ປ່າໝາກບ້ານ ນາປາຈາດ
ບ້ານ ນໍ້າຮວງບ້ານ ນາໂພບ້ານ ຫາດຍາວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ລ້ອງຊານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10102
ບ້ານ ນາປ່ານບ້ານ ນາຍາວບ້ານ ສີສະຫວາດບ້ານ ນໍ້າປູ່
ບ້ານ ສີສະອາດເໜືອບ້ານ ນາດີບ້ານ ປາກຍັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ລ້ອງຊານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10103
ບ້ານ ໂນນສະຫວາດບ້ານ ປາກແຜ່ນບ້ານ ສາມະຄີໄຊບ້ານ ນາມົນ
ບ້ານ ສີສະອາດໃຕ້ບ້ານ ນໍ້າແຜ່ນບ້ານ ນໍ້າຫານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ລ້ອງຊານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10104
ບ້ານ ເມືອງຂີ່ບ້ານ ຫ້ວຍກົ່ວບ້ານ ນາອຸດົມໃຕ້ບ້ານ ດອນຊາຍງາມ
ບ້ານ ນາສະຫວ່າງບ້ານ ໂພນແຍງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຮົ່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10110
ບ້ານ ຫີນເຫີບເໜືອບ້ານ ຫີນໂງ່ນບ້ານ ຫີນລັບບ້ານ ຄອນກາງ
ບ້ານ ຫີນເຫີບໃຕ້ບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ໂພນສູງບ້ານ ວຽງທອງ
ບ້ານ ຫ້ວຍອີເລີດບ້ານ ຄອນແກ້ວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຮົ່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10111
ບ້ານ ຄອນພຸກບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ນາຄຸ້ມ
ບ້ານ ໂພນມ່ວງບ້ານ ນາທອງບ້ານ ຕັ່ງຄຳບ້ານ ນາຊັດ
ບ້ານ ບໍ່ຈ່ານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຮົ່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10112
ບ້ານ ນາພ້ອງບ້ານ ນາຕ້າຍບ້ານ ຜາບ່ອງບ້ານ ນາກາງ
ບ້ານ ນາເລືອງບ້ານ ນາອັນບ້ານ ໜອງຫຼວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຮົ່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10113
ບ້ານ ຫີນຕິດບ້ານ ສົມສະໜຸກບ້ານ ນໍ້າປັດບ້ານ ວັງຄີ
ບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ປ່ອງຊອງບ້ານ ຫ້ວຍດອກໄມ້ບ້ານ ວຽງທອງເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ວຽງຈັນ, ເມືອງ: ຮົ່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 10114
ບ້ານ ຂອນແກ່ນບ້ານ ໂພນທອງໃຕ້ບ້ານ ນາພົງບ້ານ ນ້ຳໂທ່ນ
ບ້ານ ໂພນເງິນບ້ານ ວຽງຄໍາບ້ານ ນາຫວາຍບ້ານ ສວນມອນ
ບ້ານ ໂພນຄໍາບ້ານ ມຸກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງ: ປາກຊັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 11000
ບ້ານ ມີໄຊບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ທ່າສີໄຄບ້ານ ໂພນສະອາດ
ບ້ານ ສີສະອາດບ້ານ ນ້ຳງຽບບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ຫ້ວຍສຽດ
ບ້ານ ກ້ວຍອຸດົມບ້ານ ສີມຸງຄຸນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງ: ປາກຊັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 11001
ບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ອານຸສອນໄຊບ້ານ ປັດຊູມບ້ານ ສວນສະຫວັນ
ບ້ານ ນາຈິກບ້ານ ທົ່ງບ້ານ ປາກຊັນໄຕ້ບ້ານ ຊະນະໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງ: ທ່າພະບາດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 11010
ບ້ານ ວັດທາດບ້ານ ນາແຫນບ້ານ ສີສະຫວາດບ້ານ ໂນນສົມບູນ
ບ້ານ ຫາດດອນຄູນບ້ານ ໂພນຂາມບ້ານ ນາໂອບ້ານ ໂພນມຸງຄຸນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງ: ທ່າພະບາດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 11011
ບ້ານ ນາລ້ອງບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ໂພນສະຫວາດບ້ານ ບ້ານດົງ
ບ້ານ ແຄນຢ່ອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງ: ປາກກະດິງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 11020
ບ້ານ ປາກກະດິງບ້ານ ແສນສຳລານບ້ານ ບໍທືນບ້ານ ຫາດຊາຍຄູນ
ບ້ານ ປາກສາບ້ານ ນາບອນບ້ານ ດອນໄຊບ້ານ ໂພໄຊ
ບ້ານ ໂພນສີບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ສົມສະນຸກບ້ານ ນາຢາງ
ບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ປາກຊຸນບ້ານ ຊອດບ້ານ ນາກວາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງ: ບໍລິຄັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 11030
ບ້ານ ທ່າບົກບ້ານ ປ່າໄລບ້ານ ຜາໂປງບ້ານ ອຸດົມໄຊ
ບ້ານ ຫ້ວຍເລີກບ້ານ ຫົງທອງບ້ານ ທວາຍໃຫຍ່ບ້ານ ທວາຍໄໝ່
ບ້ານ ພະບາດບ້ານ ນໍາຄຳບ້ານ ສົມສະອາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງ: ຄຳເກີດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 11040
ບ້ານ ຫຼັກ 20ບ້ານ ໜອງປອງບ້ານ ນ້ຳພາວບ້ານ ໂພນແພງ
ບ້ານ ຫ້ວຍແກ້ວ 1ບ້ານ ສົມສະນຸກບ້ານ ໂພນໂຮງບ້ານ ໜອງດົງ
ບ້ານ ທົ່ງຈະເລີນບ້ານ ໂພນເມືອງນ້ອຍບ້ານ ອຸດົມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງ: ວຽງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 11050
ບ້ານ ນ້ຳຢ້າງບ້ານ ວັງຫີນບ້ານ ສົບນາບ້ານ ທ່າແພ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງ: ໄຊຈຳພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 11060
ບ້ານ ນຳເດື່ອບ້ານ ນ້ຳຄູ້ບ້ານ ນາບອນບ້ານ ນ້ຳສາງ
ບ້ານ ວຽງຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ໄກສອນ ພົມວິຫານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12000
ບ້ານ ຈອມທອງບ້ານ ດອນເຄື່ອນຊ້າງບ້ານ ເລົ່າໂພຄຳບ້ານ ສະໂງມ
ບ້ານ ສັນຕິສຸກບ້ານ ຄຳອ່າງບ້ານ ນາໄກ່ເຂ່ຍບ້ານ ໂພນສະຫັວນ
ບ້ານ ນາບົງບ້ານ ໜອງໝ້ຽງບ້ານ ນາຕາດບ້ານ ເວີນ
ບ້ານ ຈອມແຈ້ງບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ນາໜອງແກ້ວບ້ານ ກົກໄຮ
ບ້ານ ເລົ່າໂພໄຊບ້ານ ໂພນສະໜາມບ້ານ ໃໝ່ໂພສີບ້ານ ຍາຫຍາຫວາຍ
ບ້ານ ນາລາຍບ້ານ ສະໜູນບ້ານ ດອນຕິ້ວບ້ານ ໜອງຜື
ບ້ານ ນາບໍຄຳບ້ານ ໂນມີໄຊບ້ານ ແກ້ງໄຊໃຫຍ່ບ້ານ ແກ້ງຈິບ
ບ້ານ ນາກະປົງບ້ານ ດົງບັງບ້ານ ເທີ້ມໃຫຍ່ບ້ານ ຊຽງແລໂຄກ
ບ້ານ ໂທະບ້ານ ເທີ້ມນ້ອຍບ້ານ ໂພສີບ້ານ ນາຊາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12000
ບ້ານ ຈອມທອງບ້ານ ດອນເຄື່ອນຊ້າງບ້ານ ເລົ່າໂພຄຳບ້ານ ສະໂງມ
ບ້ານ ສັນຕິສຸກບ້ານ ຄຳອ່າງບ້ານ ນາໄກ່ເຂ່ຍບ້ານ ໂພນສະຫັວນ
ບ້ານ ນາບົງບ້ານ ໜອງໝ້ຽງບ້ານ ນາຕາດບ້ານ ເວີນ
ບ້ານ ຈອມແຈ້ງບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ນາໜອງແກ້ວບ້ານ ກົກໄຮ
ບ້ານ ເລົ່າໂພໄຊບ້ານ ໂພນສະໜາມບ້ານ ໃໝ່ໂພສີບ້ານ ຍາຫຍາຫວາຍ
ບ້ານ ນາລາຍບ້ານ ສະໜູນບ້ານ ດອນຕິ້ວບ້ານ ໜອງຜື
ບ້ານ ນາບໍຄຳບ້ານ ໂນມີໄຊບ້ານ ແກ້ງໄຊໃຫຍ່ບ້ານ ແກ້ງຈິບ
ບ້ານ ນາກະປົງບ້ານ ດົງບັງບ້ານ ເທີ້ມໃຫຍ່ບ້ານ ຊຽງແລໂຄກ
ບ້ານ ໂທະບ້ານ ເທີ້ມນ້ອຍບ້ານ ໂພສີບ້ານ ນາຊາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12001
ບ້ານ ນານິຍົມບ້ານ ດອນໜາໄຫຼບ້ານ ມ່ວງບ້ານ ນາສະໂທ
ບ້ານ ໂພນເດື່ອບ້ານ ມ່ວງສຸມບ້ານ ໂພນດູ່ບ້ານ ນາໂດນ
ບ້ານ ຍາງງາມບ້ານ ກວນພະວັງບ້ານ ສອງຄອນບ້ານ ຍາງບຶງ
ບ້ານ ທ່າເດື່ອບ້ານ ນາຍໍບ້ານ ຜາແຫຼມບ້ານ ນາມະລາດ
ບ້ານ ສີໂຄດບ້ານ ມ້ວງດ່ອຍບ້ານ ນາແງວບ້ານ ໂພນເຍຍໃຫຍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12002
ບ້ານ ໃໝ່ຕາດທອງບ້ານ ສົມສະອາດບ້ານ ໂພນພິມບ້ານ ກົມມະເກດ
ບ້ານ ຄຳບຸ່ນບ້ານ ຈອມເງິນບ້ານ ດອນມ່ວງບ້ານ ນາກາງ
ບ້ານ ນາບໍບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ໂນນຕູມ
ບ້ານ ໜອງບົວຄຳບ້ານ ປາກສິມັງບ້ານ ທ່າງາມບ້ານ ດົງໃຕ້
ບ້ານ ໜອງບົວເງິນບ້ານ ໂພນສາວເອ້ບ້ານ ນາແຮ່ບ້ານ ດອນທົງ
ບ້ານ ຄຳບອນບ້ານ ປາກດົງບ້ານ ນາດິນຈີ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12003
ບ້ານ ນາໂພທ່າບ້ານ ເລົ່າງົວບ້ານ ໂພນບ້ານ ນາສະອາດ
ບ້ານ ໂຄກປ່າຖອນບ້ານ ຊຽງແຫວນບ້ານ ໂພນເຍຍນ້ອຍບ້ານ ຊຽງແລ
ບ້ານ ໜອງຫ່າງບ້ານ ທ່າແຄບ້ານ ກຸງສີບ້ານ ເໝືອງບ່າ
ບ້ານ ປາກເປັ້ງບ້ານ ພິນບ້ານ ຍາງເກົ່າບ້ານ ດົງກະແສນ
ບ້ານ ດອນໃຫຍ່ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ໂຄກເຫັດບ້ານ ນາໂບ
ບ້ານ ບັງຮຽງບ້ານ ທອກບ້ານ ສົມບູນບ້ານ ຫ້ວຍນາງລີ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12004
ບ້ານ ຈອມເພັດບ້ານ ຈອມແກ້ວບ້ານ ກົກຕ້ອງບ້ານ ຫາດຄຳ
ບ້ານ ທ່າແຂກກາງບ້ານ ນ້ຳໂດນບ້ານ ດົງຊອກບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ
ບ້ານ ຫ້ວຍນາງສອດບ້ານ ໂພນສູງບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ນາງູ
ບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ດອນໂດນບ້ານ ນາມ່ວງບ້ານ ນາຕະເກດ
ບ້ານ ທ່າແຂກເໝືອນບ້ານ ແກ້ງຍາງບ້ານ ໂພນຄູນບ້ານ ຜັກໝາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ທ່າແຂກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12005
ບ້ານ ນາແງວບ້ານ ນາບ້ານ ມ່ວງລາດຄວາຍບ້ານ ໜອງພັນນາ
ບ້ານ ນາກອກບ້ານ ນາຂ້າງຊ້າງບ້ານ ໂຄກເສົ້າເຮືອນບ້ານ ນາກຸ່ມ
ບ້ານ ຕານບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ສີສົມລັດບ້ານ ຍາງໂກມ
ບ້ານ ກະບູດບ້ານ ຖ້ຳບ້ານ ໂຄກຊ້າງບ້ານ ດົງມວງໄຂ່
ບ້ານ ນາເສບ້ານ ກາງບ່າບ້ານ ໂພນຕ້ອງບ້ານ ຄຳຂີ້ໄກ່
ບ້ານ ຄຳດອກໄມ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ມະຫາໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12010
ບ້ານ ຫລັກ 7ບ້ານ ນາດີບ້ານ ຈະລູ້ມບ້ານ ຄຳແພໃຫຍ່
ບ້ານ ນາກອກບ້ານ ນາດູ່ບ້ານ ກົກແຄນບ້ານ ແກ້ງສະຫວ່າງ
ບ້ານ ໂພວາເໜືອບ້ານ ເຫຼົ່າບ້ານ ຜາກີ້ວບ້ານ ນາລີ
ບ້ານ ນາແສບ້ານ ນາກະທ້າງບ້ານ ນາແຄບ້ານ ເວີນ
ບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ນາໝາກບ້າບ້ານ ນໍ້າມາລາບ້ານ ອີ່ລານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ມະຫາໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12011
ບ້ານ ນາກຽວບ້ານ ສ້າງພອກບ້ານ ມະຫາໄຊເໜືອນບ້ານ ໂພນສະອາດ
ບ້ານ ໂພນເມືອງບ້ານ ໄຮ່ໄຕ້ບ້ານ ໂພວາໃຕ້ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ
ບ້ານ ໄຮ່ເໜືອບ້ານ ໂພນນາດີບ້ານ ປາກຊ່ອງບ້ານ ປ່າໝາມ
ບ້ານ ກາຫວາກບ້ານ ແຕງດົງບ້ານ ນາຕຸງບ້ານ ນາກະທ້າງດົງ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ຫຼັກ 9ບ້ານ ກວນຄວາຍບ້ານ ກະວະ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ມະຫາໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12012
ບ້ານ ໃໝ່ໂພສີບ້ານ ປົ້ງບ້ານ ນາຜາແກ້ວບ້ານ ຜາຈູມຄ້ອງ
ບ້ານ ກວນຫຼວງບ້ານ ນາທ່ານດົງບ້ານ ນາຊ່າວບ້ານ ມະຫາໄຊກາງ
ບ້ານ ນາທ່ອນບ້ານ ນາຄ້າຍບ້ານ ໂພນຍາງບ້ານ ໜອງກອກ
ບ້ານ ໂພນແດງບ້ານ ດ້າງກາງບ້ານ ຊອກບ້ານ ມະຫາໄຊໃຕ້
ບ້ານ ດອນດົງບ້ານ ສົມສະໜຸກບ້ານ ຄຳຜາແຫ້ງບ້ານ ແກ້ງຍາງຄຳ
ບ້ານ ຄຳເພດົງບ້ານ ໝັ້ນບ້ານ ນາພວກບ້ານ ແຕນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ມະຫາໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12013
ບ້ານ ໂພນໄຫຼບ້ານ ຜາແຄນບ້ານ ນາທ່ານທົ່ງບ້ານ ໂພນເຫຼັກ
ບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ໂພນສະໜືນບ້ານ ນາຟອງບ້ານ ໂພນໄຊ
ບ້ານ ຜານາງບ້ານ ນາງີ້ວບ້ານ ວັດທາດບ້ານ ກວນຕັນ
ບ້ານ ນາສະຖູງບ້ານ ຄຳແພນາບ້ານ ທົ່ງກວາງບ້ານ ແຕງທົ່ງ
ບ້ານ ນາກະທ້າງນ້ອຍບ້ານ ນາສະຫວ່າງບ້ານ ໂພນແດງບ້ານ ນາຕາພອນ
ບ້ານ ນາຈານບ້ານ ຄຳເຟືອງບ້ານ ວັງປູນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ໜອງບົກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12020
ບ້ານ ໜອງບົກບ້ານ ຊຽງຫວາງຫວຽດບ້ານ ນາຈຳປາບ້ານ ດົງບູນນ້ອຍ
ບ້ານ ໜອງສະພັງບົກບ້ານ ໂພນຕິ້ວບ້ານ ດົງຄຸງບ້ານ ບຶງສານເທີງ
ບ້ານ ດົງຂວາງບ້ານ ສອງເໝືອງເໝືອບ້ານ ດົງແຕ້ບ້ານ ດອນຂຽວເໝືອ
ບ້ານ ດົງຍາງບ້ານ ປົ່ງກີ່ວບ້ານ ໂນນຈິກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ໜອງບົກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12021
ບ້ານ ໝອງຫຼົ່ມບ້ານ ຕານເທີງບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ຊຽງຫວາງທ່າ
ບ້ານ ດອນໝາກໂມບ້ານ ໝອງສະພັງທົ່ງບ້ານ ໂພນບ້ານ ກຸດຈັບ
ບ້ານ ສອກເບາະບ້ານ ນາວາງໄຕ້ບ້ານ ນາມັນປາບ້ານ ໂນນສີລາ
ບ້ານ ຫາດຊຽງດີບ້ານ ນາວາງນ້ອຍບ້ານ ໝອງປະຫຼາດບ້ານ ເຫຼົ້ານາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ໜອງບົກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12022
ບ້ານ ໝອງຜຳບ້ານ ບຶງສານທ່າບ້ານ ດົງພັງເພົາບ້ານ ນາວາງເໜືອ
ບ້ານ ດົງກະສິນບ້ານ ດອນສະຫວ່າງບ້ານ ນາໄຕ້ບ້ານ ນາວາງໃຕ້
ບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ດອນປາແດກບ້ານ ດົງສະຫງຳບ້ານ ສະດຶໄຕ້
ບ້ານ ນານ້ອຍບ້ານ ປາກເດີດບ້ານ ໝອງລີບ້ານ ສະດຶເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ໜອງບົກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12023
ບ້ານ ໝອງໂດນບ້ານ ຊຽງຫວາງທົ່ງບ້ານ ນາເຫຼັກບ້ານ ນ້ຳຜຸ
ບ້ານ ສັນຕິສຸກບ້ານ ສອງເໝືອງໃຕ້ບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ດົງບູນໃຫຍ່
ບ້ານ ໝອງສະພັງມ່ວງບ້ານ ນາຫູນບ້ານ ໂພນແພງບ້ານ ສົມສະນຸກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ໜອງບົກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12024
ບ້ານ ດອນຂຽວກາງບ້ານ ດ່ານປາກເຊບ້ານ ດົງຜັກເຜື້ອບ້ານ ທ່າມ່ວງ
ບ້ານ ມ່ວງໄຂ່ບ້ານ ຜັກອີ່ຕູ່ບ້ານ ຊຳນາດີບ້ານ ໂພນສາວເອ້
ບ້ານ ໂຄກກ່ອງບ້ານ ຫາດຊາຍຟອງບ້ານ ໂຄກສະຫວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຫີນບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12030
ບ້ານ ສາມັກຄີໄຊບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ນ້ຳດິກບ້ານ ນາຂໍ
ບ້ານ ສອງຫ້ອງບ້ານ ໂພນເໝັ້ນບ້ານ ນາທານບ້ານ ຕ້ອນນ້ອຍ
ບ້ານ ວັງຫົວປາບ້ານ ໜອງຂຸ່ນບ້ານ ໂພນແພງບ້ານ ຫາດແຮ່
ບ້ານ ໂພນມ່ວງບ້ານ ບົງບ້ານ ນາຄືບ້ານ ຫີນບູນໄຕ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຫີນບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12031
ບ້ານ ໂພກຄ້ຳ+ຈຸດສອງບ້ານ ດອນລັບບ້ານ ຫ້ວຍບອນບ້ານ ນາສາ
ບ້ານ ໂພນດີບ້ານ ຫ້ວຍຕີ້ວບ້ານ ໜອງຫຼວງບ້ານ ຜາແຫຼມ
ບ້ານ ຫີນລາດບ້ານ ຫ້ວຍກະວະເໜືອບ້ານ ໂພນສູງບ້ານ ມ່ວງໄຂ່ກາງ
ບ້ານ ພົງກາງບ້ານ ຫົວຫາດບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ນາ
ບ້ານ ນາເໝືອບ້ານ ດົງກາງບ້ານ ບໍແໜ່ງບ້ານ ນາອັ້ນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຫີນບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12032
ບ້ານ ຫົວນາບ້ານ ນາເຮືອງບ້ານ ທ່າໝີບ້ານ ວັງຄ້ອງ
ບ້ານ ຄຳແກ້ວບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ຄອນແກ້ວບ້ານ ໂພນສະຫວັນ
ບ້ານ ໝອງຫອຍບ້ານ ໜອງຈັນບ້ານ ໂຮມພັມບ້ານ ດອນດູ່
ບ້ານ ຫ້ວຍສະກູນບ້ານ ແສງອາລຸນບ້ານ ໜອງຜືບ້ານ ສີວິໄລ
ບ້ານ ຫີນບູນບ້ານ ທ່າແຄນບ້ານ ໃໝ່ນ້ຳປະກັນບ້ານ ຫາດຊາຍຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຫີນບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12033
ບ້ານ ພົງໄຕ້ບ້ານ ຫາດໃຫຍ່ບ້ານ ວຽງທອງບ້ານ ມ່ວງໄຂ່ໄຕ້
ບ້ານ ປຸ່ງເໜືອບ້ານ ຫ້ວຍເຂົ້າໜີ້ນໃຫຍ່ບ້ານ ຫ້ວຍອອນບ້ານ ນາຮີ
ບ້ານ ຫ້ວຍຂຽວບ້ານ ນາກາແດ້ງບ້ານ ວັງເຜີ້ງບ້ານ ກວນກະຈາ
ບ້ານ ທ່າສົມໂຮງບ້ານ ດ່ານຮີບ້ານ ທົ່ງຄຳບ້ານ ສີສົມຊື່ນ
ບ້ານ ຫ້ວຍກະວະໄຕ້ບ້ານ ເຫຼົ້າຄຳບ້ານ ນ້ອຍບ້ານ ປາກປະກັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຫີນບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12034
ບ້ານ ແກ້ງຜັກຄຳບ້ານ ນາຫ່າງບ້ານ ໂພນຂາມບ້ານ ໂພນຄ້ຳ
ບ້ານ ຫາດນານ້ອຍບ້ານ ນາໂນບ້ານ ຜາແດງບ້ານ ປຸ່ງ
ບ້ານ ຜາວັງບ້ານ ນາໂພບ້ານ ໄຊສົມບູນບ້ານ ແມງ
ບ້ານ ຫີນຄັນບ້ານ ໝອງສະໂນບ້ານ ໝອງບົວນ້ອຍບ້ານ ພົງເໝືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຫີນບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12035
ບ້ານ ໂພນຄຳບ້ານ ນາບອນບ້ານ ນາໂດນບ້ານ ຊາວ
ບ້ານ ປຸ່ງໄຕ້ບ້ານ ຫ້ວຍເຂົ້າໜີ້ນນ້ອຍບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍບ້ານ ໜອງຊືນ
ບ້ານ ທ່າສະຫວ່າງບ້ານ ຫ້ວຍເຮືອບ້ານ ບູມລູບ້ານ ຫ້ວຍກະຊະ
ບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ມ່ວງໄຂ່ເໜືອບ້ານ ໃໝ່ສີວິໄລບ້ານ ກະແຕບ
ບ້ານ ທ່າຫຍໍ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຍົມມະລາດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12040
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ໜອງປີງບ້ານ ນາໄຮ່ບ້ານ ຫົວຕາດ
ບ້ານ ດອນສະຫວ່າງບ້ານ ແກ້ງເຫຼັກບ້ານ ນາກະຕັງບ້ານ ວຽງຫຼວງ
ບ້ານ ຍົມມະລາດໃຕ້ບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ພີດບ້ານ ປ້ອມຄູນ
ບ້ານ ຖໍ້າພວງບ້ານ ນາໂພໄຊບ້ານ ຜາທຸງບ້ນ ຖ້ຳຄວາຍ
ບ້ານ ທ່າໂທດໄຕ້ບ້ານ ດອນເປືອຍບ້ານ ກວນພັນບ້ານ ໄຮ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຍົມມະລາດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12041
ບ້ານ ນາແດນບ້ານ ຂີ້ເຫັລກບ້ານ ວັດທາດບ້ານ ໂພນບົກ
ບ້ານ ໄຮ່ຜາວຽງບ້ານ ນາທິນບ້ານ ກໍບົງບ້ານ ໂພນສະອາດ
ບ້ານ ທ່າໂຈມບ້ານ ສົມສະນຸກບ້ານ ນາມີໄຊບ້ານ ໜອງກະຈິງ
ບ້ານ ບໍ່ສົມບູນບ້ານ ຕະຫລາກບ້ານ ກຸດຜາດ່າງບ້ານ ນາໂພໄຊໄຕ້
ບ້ານ ຄຳແຮບ້ານ ຍົມມະລາດເໜືອບ້ານ ໂພນລາດຄວາຍບ້ານ ຫ້ວຍເຢັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຍົມມະລາດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12042
ບ້ານ ໂພນຕູມບ້ານ ກວນຫຼວງບ້ານ ໜອງຂາວບ້ານ ສົມສະອາດ
ບ້ານ ໂພນສະຫວາງບ້ານ ໂພນສີບ້ານ ຈະກ້ວນບ້ານ ແກ້ວວິໄລ
ບ້ານ ໂພນແຄນບ້ານ ໂພນນາດບ້ານ ທົ່ງກອງບ້ານ ໜອງແສງ
ບ້ານ ໂຄກສະຫວ່າງບ້ານ ກວນໂພບ້ານ ຫາງການບ້ານ ເຫຼົ້ານາງາມ
ບ້ານ ພິດສີໄຂ່ບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ຊຽງດາວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຍົມມະລາດ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12043
ບ້ານ ທ່າໂທດເໜືອບ້ານ ບຸງເບົາບ້ານ ໂພນທອຍບ້ານ ຫາດຊອນ
ບ້ານ ທົ່ງມັງບ້ານ ຖ້ຳພະບ້ານ ມ່ວງໄຂ່ບ້ານ ແກ້ງມ່ວງ
ບ້ານ ນາເທິດບ້ານ ນາແວງບ້ານ ຫ້ວຍວຽງບ້ານ ທ່າຕາກແດດ
ບ້ານ ຜານາງເຮືອງບ້ານ ໂພນແສດບ້ານ ນາພອງບ້ານ ນາບໍ່
ບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ໂພນສັງບ້ານ ໂພນແກ້ວບ້ານ ບືງນາ
ບ້ານ ສ້າງປຸ່ງບອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ບົວລະພາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12050
ບ້ານ ທ່າກະຈັນບ້ານ ຜານົບບ້ານ ຫາດທະນາບ້ານ ຊຳກາງ
ບ້ານ ສົບເປງບ້ານ ໜອງບົວ+ນາເພົາບ້ານ ນາຕັ້ງໃຈບ້ານ ນາພຽນລ້ານ
ບ້ານ ນາຕອຍບ້ານ ກະຈ່າມໃຫຍ່ບ້ານ ແກ້ງວັກບ້ານ ຫ້ວຍທາດ
ບ້ານ ທ່າສະອາດບ້ານ ຊອກບ້ານ ໂພນກະແຕ້ບ້ານ ເຄາະ
ບ້ານ ວັງຄົນບ້ານ ກະຈານນ້ອຍບ້ານ ດຸບ້ານ ແກ້ງຕາປາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ບົວລະພາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12051
ບ້ານ ປ່າເກີນບ້ານ ຖ້ຳລາວບ້ານ ນາປາງບ້ານ ໂພນສ້າງໄຟ
ບ້ານ ປາຊິວບ້ານ ລາດບ້ານ ຍາເຫວດບ້ານ ຊະຍູ້
ບ້ານ ຈະໂນນບ້ານ ບົວລະພາບ້ານ ຫຼັງຄັງບ້ານ ຍາຫວາຍ
ບ້ານ ໜອງມ້າບ້ານ ນາສົມບູນບ້ານ ນາຈັດບ້ານ ກາງ
ບ້ານ ລະບ້ວຍບ້ານ ນາເປງບ້ານ ໂພນບ້ານ ໂສຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ບົວລະພາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12052
ບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ລ້າຍບ້ານ ນ້ຳຈະຫຼ້າບ້ານ ຕະລອງ
ບ້ານ ນາແວ້ບ້ານ ໜອງໜ້ຽວບ້ານ ກະແຕະບ້ານ ປາກພະນັງ
ບ້ານ ຜາຂຽດບ້ານ ມູກບ້ານ ຫີນລັບບ້ານ ໜອງປິງ
ບ້ານ ໂຄກບ້ານ ງືກບ້ານ ນາປຸ່ງບ້ານ ທົ່ງຂາມ
ບ້ານ ທ່າບ້ານ ທາງແບ່ງບ້ານ ປ່າກ້ວຍບ້ານ ນາຫ້ອມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ບົວລະພາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12053
ບ້ານ ທາດບ້ານ ໜອງແສງບ້ານ ປ່າກ້ວຍບ້ານ ລະຈັງ
ບ້ານ ແສນພັນບ້ານ ໜອງໂນບ້ານ ນາສະລອນບ້ານ ກະອີ
ບ້ານ ໂກນຂະໂຫຍນບ້ານ ໜອງກະບາດບ້ານ ຫ້ວຍແຫດບ້ານ ຈະແລດ
ບ້ານ ສະອາງບ້ານ ວັງເງືອກບ້ານ ຄວາຍແມບບ້ານ ວັງຫຼວງ
ບ້ານ ວັງມະເນີບ້ານ ນ້ຳອອກຮູບ້ານ ໜອງກຸ້ງບ້ານ ໂຮງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ນາກາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12060
ບ້ານ ທ່າສີດາບ້ານ ສັງບ້ານ ສ້ອມບ້ານ ຫາດເຜັກ
ບ້ານ ນາພອນເກົ່າບ້ານ ໂພນດີທົ່ງບ້ານ ແກ້ງແປບ້ານ ໜອງບອນ
ບ້ານ ຍາງຄຳບ້ານ ກົກຕ້ອງບ້ານ ໂນນກະແຕ້ບ້ານ ຂົວເຊ
ບ້ານ ນາບືງບ້ານ ຖ້ຳລາຍບ້ານ ນາຊອຍບ້ານ ວັງເດືອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ນາກາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12061
ບ້ານ ຫາດຄຳຮຽງບ້ານ ຕືງບ້ານ ຫ້ວຍລ້າງມືບ້ານ ທ່າຫາດ
ບ້ານ ບືງຫົວນາບ້ານ ດົງໝາກບ້າບ້ານ ນ້ອຍບ້ານ ຊອກມໍ
ບ້ານ ບືງຫົວນາກາງບ້ານ ໜອງພັງບ້ານ ທ່າຄໍ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ນາກາຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12062
ບ້ານ ກະພະບ້ານ ໂຄກແກ້ງແຄນບ້ານ ໂຄກຂີ້ໜີ້ນບ້ານ ແກ້ງແຄນ
ບ້ານ ນາທານບ້ານ ເວີນສະນັ້ນບ້ານ ທັບບ້ານ ເຊນ້ອຍ
ບ້ານ ຍາງໃຫຍ່ບ້ານ ນາຄອມເກົ່າບ້ານ ໂຄກສະຫວ່າງບ້ານ ຄຳເຕີຍ
ບ້ານ ສົ້ມບ້ານ ນາຄອມທົ່ງບ້ານ ປົ່ງແດງບ້ານ ດອນສະອາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ເຊບັ້ງໄຟ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12070
ບ້ານ ນາຕານ ບ້ານ ນາວາງ ບ້ານ ອຸດົມສຸກ ບ້ານ ວັງຢ້ຽມ
ບ້ານ ບົວມາ ບ້ານ ດູ່ານ ບ້ານ ຝັງແດງ ບ້ານ ສົບແພນ
ບ້ານ ນາບອນ ບ້ານ ດົງໂພສີ ບ້ານ ນາຫາວ ບ້ານ ນາເມືອງ
ບ້ານ ທູ່ເມືອງ+ຕານດຸບ້ານ ນາຫູ່າງ ບ້ານ ທົງຊາດ ບ້ານ ນາທົນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ເຊບັ້ງໄຟ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12071
ບ້ານ ກະຈີງບ້ານ ນາກາຍໄຕ້ບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ຜາດ່າງ
ບ້ານ ນາແມວບ້ານ ນາກາຍເໜືອບ້ານ ດອນບ້ານ ໂພນຄ້ຳ
ບ້ານ ໝາກກາບ້ານ ສົບອອນບ້ານ ກະໂອຍບ້ານ ນາກາງ
ບ້ານ ປຸ່ງບ້ານ ສົບມາບ້ານ ທ່າຂັນແກ້ວບ້ານ ເມືອງຫຼາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ເຊບັ້ງໄຟ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12072
ບ້ານ ໂພນຄ້ຳບ້ານ ໝາກເຟືອງບ້ານ ນາເມີຍບ້ານ ຂອນແກ່ນ
ບ້ານ ວັງຫີນບ້ານ ຊອກແຫຼກບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ກວນສານ
ບ້ານ ສອງຄອນບ້ານ ວັງຈ້າງບ້ານ ໜອງບົວຄຳບ້ານ ທ່າໄຜ່ບ້ານ
ບ້ານ ບຶງບ້ານ ທ່າລັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ເຊບັ້ງໄຟ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12073
ບ້ານ ດອກແກ້ວບ້ານ ທົ່ງບ້ານ ສີງທອງບ້ານ ປືກ
ບ້ານ ນາສີດາບ້ານ ຍາງບ້ານ ເຕີງບ້ານ ວັງແຫຼ
ບ້ານ ກວນບ້ານ ນາຫວ້າບ້ານ ວັງຄວາຍບ້ານ ຕອງ
ບ້ານ ຊົ້ງບ້ານ ກໍບົງບ້ານ ປື

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ໄຊບົວທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12080
ບ້ານ ນາຂາມນ້ອຍບ້ານ ນາຄຳຈວງໄຕ້ບ້ານ ນາຄຳພັນບ້ານ ນາພ້າວ
ບ້ານ ນາລະອອງບ້ານ ນາຄຳຈວງເໜືອບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ເຫຼົ່າ
ບ້ານ ນາກະດອມບ້ານ ໄຮ່ໝອງບົວບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງບ້ານ ໝອງຜຶ
ບ້ານ ໜອງທາດບ້ານ ຜາຫອຍບ້ານ ຍາງບ້ານ ກຸດນ້ຳໃສ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ໄຊບົວທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12081
ບ້ານ ດົງປາງບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ນາຮັງບ້ານ ນານົກ
ບ້ານ ທ່າກົກແຄນບ້ານ ຕໍເຮືອດບ້ານ ແກ້ງຈອນບ້ານ ນາບອນ
ບ້ານ ນາໂມ້ເໜືອບ້ານ ນາຫລວງບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ຊອກທາງໄຕ້
ບ້ານ ນາກະທິງບ້ານ ຜາສອງບ້ານ ນາປ່າຄາບ້ານ ນາໝາກໝີ້ດົງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ໄຊບົວທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12082
ບ້ານ ຜາຂາດບ້ານ ຜາສະຫວາບ້ານ ນາໂມ້ໄຕ້ບ້ານ ຜາໂຄ້ງໄຕ້
ບ້ານ ຜາສະງີມບ້ານ ດົງນາຄຳບ້ານ ປ່າກ້ວຍດົງບ້ານ ຊອກທາງເໜືອ
ບ້ານ ໂພນນາດິບ້ານ ກໍບົງບ້ານ ປ່າກ້ວຍທົ່ງບ້ານ ຫ້ວຍໂຄນ
ບ້ານ ນ້ຳກະບໍບ້ານ ຜາໂຄ້ງເໜືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ໄຊບົວທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12083
ບ້ານ ນາຄອງບ້ານ ນານ້ອຍທົ່ງບ້ານ ປ່າກະແສບ້ານ ໂພນວິໄລ
ບ້ານ ກະແສບ້ານ ນາໝາກໝີ້ທົ່ງບ້ານ ທົ່ງຕຽມບ້ານ ຫົວຂົວ
ບ້ານ ນາຮີບ້ານ ວັງຫີນບ້ານ ແກ້ງໜື່ນບ້ານ ນາຊຽງຄວນ
ບ້ານ ນານ້ອຍດົງບ້ານ ສົມບູນບ້ານ ປ່າກ້ວຍໜອງບອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຄູນຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12090
ບ້ານ ກອງລໍເໜືອນບ້ານ ວັງດາວບ້ານ ຫ້ວຍແກ້ວບ້ານ ໂພນທອງ
ບ້ານ ອໍ້ບ້ານ ແກ້ງຄົດບ້ານ ນາເມືອງບ້ານ ກົງພັດ
ບ້ານ ຄູນເງິນບ້ານ ມ່ວງເໜືອນບ້ານ ມ່ວງນ້ຳສາງບ້ານ ທົ່ງລົມ
ບ້ານ ຖໍ້າແຕ້ມບ້ານ ແກ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຄູນຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12091
ບ້ານ ຜາຮ່າງໃຕ້ບ້ານ ໜອງດົງບ້ານ ນ້ຳສະນາມບ້ານ ໂພນແຍງ
ບ້ານ ຜາຈົວບ້ານ ກອງລໍກາງບ້ານ ດອນບ້ານ ນາກາງເໜືອນ
ບ້ານ ນາຄາບ້ານ ຍາງບ້ານ ນາສະກອງບ້ານ ນາຄຳ
ບ້ານ ສອງຄອນບ້ານ ຄູນຄຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຄູນຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12092
ບ້ານ ນາຕົງບ້ານ ທະນາເໜືອນບ້ານ ປາກທຶບບ້ານ ກູບ
ບ້ານ ຜາຄ້ອງບ້ານ ຫ້ວຍເປືອກບ້ານ ນາເຕີຍບ້ານ ນາຂາມ
ບ້ານ ຫາດຄ້າງບ້ານ ວັງມົນບ້ານ ກອງລໍໃຕ້ບ້ານ ກາງ
ບ້ານ ນາຄົກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຄຳມ່ວນ, ເມືອງ: ຄູນຄຳ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 12093
ບ້ານ ຜາໂກນໂກບ້ານ ນາຊ້າງຂ້າມບ້ານ ນາພວກບ້ານ ຜັງແດງ
ບ້ານ ແຄນບ້ານ ນ້ຳມະຫ່າງບ້ານ ຜາຫ່າງເໜືອບ້ານ ນ້ຳສ້າງ
ບ້ານ ນ້ຳນ້ອຍບ້ານ ໜອງຫ່າງບ້ານ ທະນາໃຕ້ບ້ານ ປາກແບ່ງ
ບ້ານ ນາກາງໃຕ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ໄກສອນ ພົມວິຫານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13000
ບ້ານ ໄຊຍະພູມບ້ານ ທ່າແຮບ້ານ ນາເລົ່າບ້ານ ນາແກ
ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີເໜືອບ້ານ ລາດສະວົງໄຊບ້ານ ສະໜາມໄຊບ້ານ ໂພໄຊ
ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີໄຕ້ບ້ານ ສຸນັນທາບ້ານ ໂນນສະຫວາດບ້ານ ຫົວເມືອງເໜືອ
ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນບ້ານ ທ່າເມືອງບ້ານ ຈອມແກ້ວບ້ານ ຫົວເມືອງໄຕ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ໄກສອນ ພົມວິຫານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13001
ບ້ານ ວຽງສະຫວັນບ້ານ ໜອງເດີນບ້ານ ນາເຊັງບ້ານ ໂພນສະອາດ
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງໄຕ້ບ້ານ ໜອງຜືບ້ານ ໂພນຊາຍບ້ານ ສອນໄຊ
ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງເໜືອບ້ານ ສະພານເໜືອບ້ານ ສະພານໄຕ້ບ້ານ ດອນເຊັງ
ບ້ານ ອຸດົມວິໄລບ້ານ ດົງດຳດວນບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ຜັກຂະ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ໄກສອນ ພົມວິຫານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13002
ບ້ານ ນາໂພບ້ານ ຊອກບ້ານ ບຶງວະບ້ານ ດົງຄຳຫຼວງ
ບ້ານ ສົ້ມປ່ອຍບ້ານ ຍາງສູງບ້ານ ຫ້ວຍບ້ານ ສົມສະອາດ
ບ້ານ ໂນນອຸດົມບ້ານ ໂພນສູງບ້ານ ແກ້ງຫີນສູງບ້ານ ຊອກວາງ
ບ້ານ ຫ້ວຍໄຜ່ບ້ານ ດົງໝາກຢາງບ້ານ ດົງນາຄຳບ້ານ ນາກອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ໄກສອນ ພົມວິຫານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13003
ບ້ານ ທາດອີງຮັງບ້ານ ເຄືອເຂົາກາດບ້ານ ດົງດຳດວນບ້ານ ທ່າຊະໂນ
ບ້ານ ໂພນສິມບ້ານ ຍາງໂພສີບ້ານ ເລົ່າງາມບ້ານ ບຶງທະເລ
ບ້ານ ສົ້ງບ້ານ ໝໍເມືອງບ້ານ ຂອນແກ່ນບ້ານ ນ້ຳບໍ່
ບ້ານ ນາເຕີຍບ້ານ ໜອງໂກ່ມບ້ານ ຕົ້ນເຜີ້ງບ້ານ ທ່າຫົວຊ້າງ
ບ້ານ ດົງບັງບ້ານ ນາຈະຫຼີດບ້ານ ປາກບໍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອຸທຸມພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13010
ບ້ານ ເຊໂນບ້ານ ໄຊສົມບູນບ້ານ ຈອມເພັດບ້ານ ໜອງອາຮົງ
ບ້ານ ມະນີວົງໄຊບ້ານ ອຸດົມມີໄຊບ້ານ ຈະເລີນສຸກບ້ານ ສະໜາມໄຊ
ບ້ານ ຈັນທະລັງສີບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນບ້ານ ໄຊອຸດົມບ້ານ ໄຊສະອາດ
ບ້ານ ວົງພັນສີບ້ານ ນາທາດບ້ານ ໂນນດອກໄມ້ບ້ານ ໜອງຄຳແຮດ
ບ້ານ ໄຊຍະເພັດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອຸທຸມພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13011
ບ້ານ ຫ້ວຍເໝົ້າບ້ານ ດົງໝາກແງວບ້ານ ໂພນເດືອບ້ານ ນາຫົວຂົວ
ບ້ານ ຫ້ວຍສັງທອງບ້ານ ຜັກຂະຫຍ່າບ້ານ ໂພນຕູມບ້ານ ໂນນນາຄູນ
ບ້ານ ກາງໂພສີບ້ານ ສົມສະອາດບ້ານ ໂພນສະຫວາງບ້ານ ນາໂພ
ບ້ານ ນາຄູບ້ານ ນາສະໂນດບ້ານ ໂພຢານາງບ້ານ ນາເກງ
ບ້ານ ສົມພັດວິໄລ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13012
ບ້ານ ໂນນປ່າໄຫຼບ້ານ ນາປົງບ້ານ ດົງໃນບ້ານ ທົ່ງ
ບ້ານ ໂພນຕາດບ້ານ ປ່າໝາມບ້ານ ໜອງແປນບ້ານ ນາ
ບ້ານ ໜອງບົວທອງບ້ານ ໂນນອຸດົມບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ນາຂີ້ເຫຼັກ
ບ້ານ ກີບມ້າບ້ານ ດົງທ່າບ້ານ ຕາດຂາແດງບ້ານ ສະກຸດ
ບ້ານ ໂພນໜາກຫຍ້າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອຸທຸມພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13012
ບ້ານ ໂນນປ່າໄຫຼບ້ານ ນາປົງບ້ານ ດົງໃນບ້ານ ທົ່ງ
ບ້ານ ໂພນຕາດບ້ານ ປ່າໝາມບ້ານ ໜອງແປນບ້ານ ນາ
ບ້ານ ໜອງບົວທອງບ້ານ ໂນນອຸດົມບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ນາຂີ້ເຫຼັກ
ບ້ານ ກີບມ້າບ້ານ ດົງທ່າບ້ານ ຕາດຂາແດງບ້ານ ສະກຸດ
ບ້ານ ໂພນໜາກຫຍ້າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອຸທຸມພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13013
ບ້ານ ດົງນ້ອຍບ້ານ ເລົ່າໃຫຍ່ບ້ານ ພີນໄຕ້ບ້ານ ໂຄກ
ບ້ານ ຫົວຄຳບ້ານ ແມດບ້ານ ນາຈານບ້ານ ນາຊາຍ
ຍ້ານ ນາກະເຊາະບ້ານ ໂນນວິໄລບ້ານ ໂນນຢາງບ້ານ ໂພນທັນ
ບ້ານ ກຸດແຂ້ບ້ານ ພີນເໜືອບ້ານ ໂນນສະຫວາງບ້ານ ຖ້ຳພະ
ບ້ານ ພີນກາງບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອາດສະພັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13020
ບ້ານ ແຈມະລອງບ້ານ ວັດທະນາສົມບູນບ້ານ ໄລກະທະບ້ານ ຕະບອງເພັດ
ບ້ານ ດົງເຫັນບ້ານ ຫົວເມືອງບ້ານ ດົງກຶມບ້ານ ໂນນຮັງ
ບ້ານ ນາແກບ້ານ ໂພນບົກບ້ານ ສາມັກຄີໄຊບ້ານ ໂຄກສະຫວ່າງ
ບ້ານ ຫຼຽນໄຊບ້ານ ນາຫຼັກບ້ານ ດົງກິໂລບ້ານ ປົ່ງດົງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອາດສະພັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13021
ບ້ານ ປົ່ງນາບ້ານ ໜອງໃສບ້ານ ຫ້ອຍບ້ານ ໜອງຫອຍ
ບ້ານ ດົງຂວາງບ້ານ ໂພນງອຍບ້ານ ນາພັງໂຄກບ້ານ ດອນປ່າໄລ່
ບ້ານ ນາສະຫວ່າງບ້ານ ປ່າໄລ່ບ້ານ ໂພສີແກ້ວບ້ານ ໜອງປາກຊ່ອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອາດສະພັງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13022
ບ້ານ ໂພນຜາງບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ນາໄລ່ໂຄກບ້ານ ນາຄຳໃຕ້
ບ້ານ ສະພັງແກ້ວບ້ານ ນານ້ຳທ່ຽງບ້ານ ນາໄລ່ດົງບ້ານ ນາແສນແກ້ວ
ບ້ານ ນາຈານບ້ານ ພັງໂຮບ້ານ ດົງນາຂາມບ້ານ ດົງໝາກກໍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ພີນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13030
ບ້ານ ເວີນຫົງຄຳບ້ານ ພອນບ້ານ ໃໝ່ໂນນສະອາດບ້ານ ນາກະຫານ
ບ້ານ ປະສົມໄຊບ້ານ ສະຄວງບ້ານ ໂຄກປູນບ້ານ ນາທະລັງ
ບ້ານ ພີນບ້ານ ນາເປາະບ້ານ ເທີ້ມໃໝ່ບ້ານ ໂນນຍາງ
ບ້ານ ນາໂພບ້ານ ນາຂະເໜາະບ້ານ ເທີ້ມເກົ່າບ້ານ ສະລອຍ
ບ້ານ ນາຈານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ພີນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13031
ບ້ານ ຫີນສະໂງມບ້ານ ລະຕຶບບ້ານ ກອຍບ້ານ ຫ້ວຍຫອຍເໜືອ
ບ້ານ ອາປອກບ້ານ ແກ້ງກະແທັງບ້ານ ຊະນະມີໄຊບ້ານ ແກ້ງອາເລີງ
ບ້ານ ມະລົວບ້ານ ໂນນໄຊບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ທູນຂາມ
ບ້ານ ຂະໝິນບ້ານ ດົງພູເງິນບ້ານ ປ່າເຫຼັກບ້ານ ປະຕອງ
ບ້ານ ວັງບ້ວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ພີນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13032
ບ້ານ ປະອົກບ້ານ ກາງເກົ່າບ້ານ ກະຢັອງບ້ານ ນາໂພຄຳ
ບ້ານ ສະລູບ້ານ ໄຊສົມບູນບ້ານ ກາງໃໝ່ບ້ານ ນາທົ່ມເກົ່າ
ບ້ານ ຫ້ວຍສິງບ້ານ ເຊສະຫວ່າງບ້ານ ໃໝ່ເລກ 9ບ້ານ ຄຳສະອີ
ບ້ານ ອາລານບ້ານ ອຸດົມໄຊບ້ານ ຕະມູບບ້ານ ນາແຊງເກົ່າ
ບ້ານ ສົງເປືອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ພີນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13033
ບ້ານ ນາຄະນົງບ້ານ ໜອງຫຼວງບ້ານ ອາລວຍຄຳນ້ອຍບ້ານ ສະແລໂພໄຊ
ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍບ້ານ ນາທູ້ບ້ານ ຂອນແກ່ນບ້ານ ອານຸສັນຍາ
ບ້ານ ພະລອງບ້ານ ອາລວຍໃໝ່ບ້ານ ສະແລເໜືອບ້ານ ນາທົ່ມໂຄກ
ບ້ານ ພະລູບ້ານ ນາທອງບ້ານ ສະແລໃຕ້ບ້ານ ຕາດໄຮເຊ
ບ້ານ ສົມສະອາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ພີນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13034
ບ້ານ ລະກາຍບ້ານ ໂນນໄຊບ້ານ ໂນນວິໄລບ້ານ ໜອງບົວ
ບ້ານ ນາປາງບ້ານ ກະແມບເຊບ້ານ ທົ່ງນາມີບ້ານ ນາເພັກ
ບ້ານ ບອຍບ້ານ ແກ້ງກົວະບ້ານ ຕັ້ງອາໄລບ້ານ ຍາງ
ບ້ານ ແກ້ງສະລັງບ້ານ ແກະບ້ານ ບົກບ້ານ ວົງສີແກ້ວ
ບ້ານ ຕາດໄຮໂຄກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ພີນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13035
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ປາເຊ໋ຍບ້ານ ພະລອງບ້ານ ປະໂທງ
ບ້ານ ປະສິດບ້ານ ກະປຸງບ້ານ ໂນນສູງບ້ານ ສົບບອນ
ບ້ານ ແກ້ງໄຊບ້ານ ໃຜ່ບ້ານ ອາເປຍບ້ານ ຫ້ວຍຫອຍໃຕ້
ບ້ານ ອາເລົາເກົ່າບ້ານ ສະວືບ້ານ ຊ້າງແທງບ້ານ ຫ້ວຍຫອຍກາງ
ບ້ານ ອາເລົາໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ເຊໂປນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13040
ບ້ານ ລູສະເລຍບ້ານ ນາບ້ານ ລະອານບ້ານ ກະລາກ
ບ້ານ ລະເວີນບ້ານ ຈະປອງບ້ານ ກົກໝາກບ້ານ ລະໂກ
ບ້ານ ຕະປອງບ້ານ ຜາບັງບ້ານ ຕະເບືອບ້ານ ປະຢຸຍ
ບ້ານ ກອກບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ລະງີບ້ານ ສະດູນ
ບ້ານ ສົບລູບ້ານ ນ້ຳໂທນບ້ານ ອາວຽນບ້ານ ສະແລນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ເຊໂປນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13041
ບ້ານ ໃໝ່ສະກີບ້ານ ຕູບໃຫຍ່ບ້ານ ສະໜູນບ້ານ ດົງໃຫຍ່
ບ້ານ ຕໍເຮືອບ້ານ ມະຮາດບ້ານ ແກ້ງກົກບ້ານ ອາຫໍ
ບ້ານ ລະເຕືອງບ້ານ ກະແຫຼງບ້ານ ກະດັບບ້ານ ແກ້ງແມວ
ບ້ານ ອາກິງບ້ານ ຈຽງບ້ານ ສະກີພີນບ້ານ ແກ້ງຫຼວງ
ບ້ານ ຕູບນ້ອຍບ້ານ ວັງບິງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ເຊໂປນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13042
ບ້ານ ປ່າໄລ່ບ້ານ ເມືອງຈັນບ້ານ ວັງແຍງບ້ານ ຫົວຍື່ງ
ບ້ານ ລະຄືມບ້ານ ເມືອງແສນບ້ານ ແຄວີນບ້ານ ສະແກງ
ບ້ານ ກະແຫຼງກາງບ້ານ ຫ້ວຍແຈງບ້ານ ຫ້ວຍຕ້ອນບ້ານ ຫົວນາ
ບ້ານ ອາລາງບ້ານ ເຊໂປນບ້ານ ໂພໂລະບ້ານ ຊຽງຮົ່ມ
ບ້ານ ອາໄລບ້ານ ສົບເຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ເຊໂປນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13043
ບ້ານ ດູນບ້ານ ລາດຫໍ້ບ້ານ ແກ້ງຄຶບບ້ານ ແກ້ງຫົວປາ
ບ້ານ ຕ້າຍບ້ານ ນາໂທນບ້ານ ວັງໝໍ້ທຸ້ມບ້ານ ລະອໍ
ບ້ານ ສະແຫວງບ້ານ ວັງໄຮບ້ານ ສົບມີ່ບ້ານ ແກ້ງກີວ
ບ້ານ ປະງາບ້ານ ລາດບ້ານ ທ່າແມະບ້ານ ມັນຈີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ເຊໂປນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13044
ບ້ານ ນາຫຼວງບ້ານ ເຟືອງບ້ານ ສອນມີໄຊບ້ານ ນາບໍ່
ບ້ານ ລະໂບກາງບ້ານ ຫ້ວຍສານບ້ານ ອຸດົມສຸກບ້ານ ໂພນໄຮ
ບ້ານ ວັງກຸງບ້ານ ດົງສະຫວັນບ້ານ ວົງວິໄລບ້ານ ໂພໄຊ
ບ້ານ ແດນສະຫວັນບ້ານ ທ່າໂຄ່ງບ້ານ ໂພນມ່ວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ນອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13050
ບ້ານ ແກ້ງກອກດົງບ້ານ ດົງນາຄອຍບ້ານ ນາຄູບ້ານ ນາກະທະ
ບ້ານ ແກ້ງກອກກາງບ້ານ ພະແລ໋ງບ້ານ ດອນແດງບ້ານ ດົງຕາແດງ
ບ້ານ ແກ້ງກອກເໜືອບ້ານ ດົງຄຳໝື່ນບ້ານ ຕະແຫຼວບ້ານ ໜອງກະໂດກ
ບ້ານ ແກ້ງກອກທົ່ງບ້ານ ຫົວເມືອງບ້ານ ຕະແຫຼວນ້ອຍບ້ານ ທວດ
ບ້ານ ດົງໜອງຂຸນບ້ານ ໂນນວິໄລວັນບ້ານ ນາຕ້າຍບ້ານ ນາຂາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ນອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13051
ບ້ານ ນາໄຮ່ດຽວບ້ານ ໜອງລຳຈັນບ້ານ ໜອງອີງບ້ານ ຄຳສີດາ
ບ້ານ ລຳບອງບ້ານ ເຊບ້ານ ຫົວນ້ຳສ້າງບ້ານ ເລົາໜາກຂ່າ
ບ້ານ ວັງເມົາບ້ານ ຫ້ວຍເຍົາບ້ານ ຕານສຸມບ້ານ ບົກ
ບ້ານ ລຳເທນບ້ານ ຕຳຕອງລອງບ້ານ ດອນເຄັງບ້ານ ເລົາຫົວຄຳ
ບ້ານ ເພຍກາບ້ານ ແສນບ້ານ ເລົາໜາດບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ນອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13052
ບ້ານ ກະດານບ້ານ ຄຳນ້ອຍບ້ານ ດົງຄັນຄູບ້ານ ໜອງກະລ໋ອງ
ບ້ານ ດົງກວງໂຕນບ້ານ ນາສານບ້ານ ຄຳແຄນບ້ານ ນານົກຂຽນ
ບ້ານ ບາກບ້ານ ເຂົາກາດບ້ານ ໜອງເປັດບ້ານ ດົງນາມອນ
ບ້ານ ນາເຕີຍບ້ານ ຍາງສູງບ້ານ ຫ້ວຍຍາງບ້ານ ສີທອງ
ບ້ານ ໄຜ່ບ້ານ ຂອນແຕ້ບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ຂາມເຖົ້າ
ບ້ານ ຫຼັກ 35ບ້ານ ໜອງຫົງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ນອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13053
ບ້ານ ຄໍ້ບ້ານ ວັດທະນະທຳບ້ານ ແກ້ງປູນບ້ານ ດົງເມືອງ
ບ້ານ ໜອງແວງບ້ານ ໄຜລ້ອມບ້ານ ໂນນສີທັນບ້ານ ທ່າເມືອງ
ບ້ານ ດົງດອກໄມ້ບ້ານ ບືກດົງບ້ານ ສະຄືນເໜືອບ້ານ ດົງໝີ
ບ້ານ ໂຄກແລ້ງບ້ານ ໂພນທອງບ້ານ ສະຄືນໄຕ້ບ້ານ ໂພນສະອາດ
ບ້ານ ບືກທົງບ້ານ ດອນແຍງບ້ານ ທ່າມ່ວງບ້ານ ໂພນໂດກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ນອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13054
ບ້ານ ໂພນມ່ວງບ້ານ ກຸດບອນບ້ານ ເລົາສຸລິຍະບ້ານ ກະຫຼາງເໜືອ
ບ້ານ ໂພນສູງບ້ານ ມ່ວງໄຂ່ບ້ານ ໂນນຮັງບ້ານ ກະຫຼາງໄຕ້
ບ້ານ ໜອງຫຍ້າມ້າບ້ານ ໂພນຕາດບ້ານ ນອງໄຮບ້ານ ປ່າກ້ວຍ
ບ້ານ ໂນນສູງບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ພັງເຮງບ້ານ ຄຳປ່າແໜ
ບ້ານ ຍືກຕະຫຼຸງບ້ານ ດົງໝາກກໍ່ບ້ານ ນາເຊືອກບ້ານ ນົກກົກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ທ່າປາງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13060
ບ້ານ ປາກຊ່ອງບ້ານ ໂຊກໄຊບ້ານ ມະໄລທອງບ້ານ ໂນນສົມພູ
ບ້ານ ລັດຕະນະລາສີບ້ານ ນາຄຳນົນບ້ານ ໂນນຝາຍບ້ານ ໜອງນົກຂຽນ
ບ້ານ ສາລາຄຳບ້ານ ທົງສີເມືອງບ້ານ ນາກາລາບ້ານ ອຸ່ມນາມຄອງ
ບ້ານ ນວນວິໄລບ້ານ ໜອງຍໍບ້ານ ໜອງໄຮ່ບ້ານ ນາພວກ
ບ້ານ ເຫຼັກເມືອງບ້ານ ໂຄກສະອາດບ້ານ ໂນນສົມບູນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ທ່າປາງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13061
ບ້ານ ນາຫອຍບັງບ້ານ ໄໝ່ໜອງຫວ້າບ້ານ ຫ້ວຍຄໍ້ບ້ານ ໜອງແດງ
ບ້ານ ນາຫວ້າບ້ານ ນາທັງບ້ານ ລະຫາໂຄກບ້ານ ຄືມສະຫວ່າງ
ບ້ານ ນາຟອງຕີ້ວບ້ານ ພະແລງບ້ານ ນາຍູງບ້ານ ໜອງອີ່ເຫຼືອງ
ບ້ານ ນາຟອງທ່າບ້ານ ດອນມ່ວງບ້ານ ນາປົ່ງບ້ານ ນາຄູ
ບ້ານ ນາໜອງຜືບ້ານ ດອນຂຽວບ້ານ ໜອງວັດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ທ່າປາງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13062
ບ້ານ ແກ້ງຫີນແກ້ວບ້ານ ທ່າປະຊຸມບ້ານ ຫົວຫາດບ້ານ ຄືມມ່ວນ
ບ້ານ ໜອງເມັກບ້ານ ນາໂພບ້ານ ໂນນຄຳສູງບ້ານ ເປືອຍຂາວ
ບ້ານ ຊະບູໄຊບ້ານ ລາດນາດີບ້ານ ສາລາລ້ຽວບ້ານ ຜັກຂະ
ບ້ານ ທ່າເດື່ອບ້ານ ແກ້ງໂດນບ້ານ ໜອງຄັນຄູບ້ານ ຫ້ວຍໄຂ່
ບ້ານ ໜອງເດີ່ນທ່າບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ຫີນແຕກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ທ່າປາງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13063
ບ້ານ ນາກະຫຼຶງບ້ານ ນາດົງບ້ານ ນາແສນເທບບ້ານ ໜອງຂອນ
ບ້ານ ສອງຄອນບ້ານ ນາໂຄບ້ານ ເຊບັ້ງຫຽງບ້ານ ໂຄກກ່ອງ
ບ້ານ ດົງສະຫວ່າງບ້ານ ໂນນສຳລານບ້ານ ແກ້ງຕາງານບ້ານ ຫີນຄອກ
ບ້ານ ວິໄຊສົງບ້ານ ນາລາມບ້ານ ໂນນເຕົາຖ່ານບ້ານ ນາອຸດົມ
ບ້ານ ກຸດຮີບ້ານ ຫີນກອງບ້ານ ໝີຢ້ຽມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ທ່າປາງທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13064
ບ້ານ ເຊບັ້ງນວນບ້ານ ນາຮັງແຂ້ບ້ານ ນາຊະໂນບ້ານ ແບ່ງຄຳໄຫຼ
ບ້ານ ດອນຫວາຍບ້ານ ດອນຊາດບ້ານ ໜອງເດີ່ນທົ່ງບ້ານ ມ່ວງໄຂ່
ບ້ານ ນາຄະຍອມບ້ານ ດອນໃຫຍ່ບ້ານ ສິງທ່າບ້ານ ຄຳສະຫວ່າງ
ບ້ານ ຫຼັກ 11ບ້ານ ລະຫານ້ຳບ້ານ ດ່ານແຕ້ບ້ານ ຊະແຍກ
ບ້ານ ທ່າຂາມລຽນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ສອງຄອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13070
ບ້ານ ນາຍົມບ້ານ ຜາລະພາງບ້ານ ນາຊູບ້ານ ຂີ່ຄັ່ງ
ບ້ານ ໂຄກບ້ານ ໄຮ່ດົງບ້ານ ເລົາຫຼວງບ້ານ ໜອງກະປາງ
ບ້ານ ນາບອນບ້ານ ທາດບ້ານ ນ້ອຍບ້ານ ນາມົນ
ບ້ານ ນາແອະບ້ານ ນາເຕີ້ບ້ານ ນາພັກພວກບ້ານ ປ່າຜັກເນົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ສອງຄອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13071
ບ້ານ ນາສະເລາະບ້ານ ນາກະຈັບບ້ານ ນ້ຳຄີບບ້ານ ເມືອງແສນ
ບ້ານ ດົງຕ້ອງບ້ານ ຂົວງະບ້ານ ສົບກົງບ້ານ ນາຊຽງແລ
ບ້ານ ທ່າບ້ານ ນາແກບ້ານ ນາແທ່ນເຫ່ຍບ້ານ ໂນນສົມພູ
ບ້ານ ນ້ຳສ້າງບ້ານ ໂນນສົມບູນບ້ານ ກົກຕ້ອງບ້ານ ນ້ຳຄຶບ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ສອງຄອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13072
ບ້ານ ໃໝ່ນຳແມງບ້ານ ນາມະລູບ້ານ ນາພິລາງບ້ານ ກະຕົບ
ບ້ານ ນາໂພບ້ານ ປຸງປໍບ້ານ ສົມສະໜຸກບ້ານ ໂນນສຳລານ
ບ້ານ ດົງຢາງບ້ານ ນ້ຳແລບບ້ານ ນາກະພັງບ້ານ ຜົນຂະເຫຍາະ
ບ້ານ ນາຂາງບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ຫິນແຮ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ສອງຄອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13073
ບ້ານ ທາງແບ່ງແກ້ງຫຼວງບ້ານ ແກ້ງເຫຼັກໃຕ້ບ້ານ ນ້ຳປາບ້ານ ສະເລາະປາກອຍ
ບ້ານ ວັງຍາງບ້ານ ສົບປາບ້ານ ອ່າງຄຳບ້ານ ກະລ້າຍ
ບ້ານ ບຸ່ງຄຳບ້ານ ນ້ຳຈະໂຫຼະບ້ານ ວັນມະເຮັງບ້ານ ຫ້ວຍສູງ
ບ້ານ ຫ້ວຍຊ້ວນບ້ານ ນ້ຳມະຮີບ້ານ ສົບສະລຸງບ້ານ ຕະລີອາປອບ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ສອງຄອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13074
ບ້ານ ນາກອຍບ້ານ ເມືອງຫຼວງບ້ານ ນ້ຳປາເຄນບ້ານ ກົກໝາກ
ບ້ານ ວັງທ່າຄວາຍບ້ານ ຫ້ວຍຫອງບ້ານ ໜອງກະແດ້ງບ້ານ ຫ້ວຍດ່າງ
ບ້ານ ແກ້ງເກິກບ້ານ ທົ່ງຫຼວງບ້ານ ປ່າດົງບ້ານ ນາກະຊິບ
ບ້ານ ແກ້ງເຫຼັກເໜືອບ້ານ ຕໍເຮືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ຈຳພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13080
ບ້ານ ໂນນຈານບ້ານ ນາຫ້ວຍໄລບ້ານ ຫົວຄວາຍບ້ານ ກຸດຮີ
ບ້ານ ທ່າສາລາຄຳບ້ານ ແກ້ງປີງບ້ານ ໜອງກັນບ້ານ ບຸດຕະພານ
ບ້ານ ດົງນ້ອຍບ້ານ ນາສະໂນບ້ານ ແກ້ງແກບບ້ານ ໃໜ່ໂພສີ
ບ້ານ ນາເຊືອກບ້ານ ພູແສງຄຳບ້ານ ຫ້ວຍໜື່ນບ້ານ ທົ່ງປາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ຈຳພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13081
ບ້ານ ແກ້ງພູມະລີບ້ານ ເຊກືບ້ານ ດອນຂາວບ້ານ ແກ້ງສັງກູ
ບ້ານ ນາປະຊາດບ້ານ ອາຫໍບ້ານ ນາຕັງບ້ານ ນາທະນາມ
ບ້ານ ພູຜານາງບ້ານ ໄຊສົມບູນບ້ານ ນາຖຳໜູບ້ານ ທ່າພີ
ບ້ານ ນາເລົາບ້ານ ແດນສະຕິງບ້ານ ພະນຽດບ້ານ ຫີນຕັ້ງໂຄກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ຈຳພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13082
ບ້ານ ຜືວຽງຄຳບ້ານ ລະວາງໃຫຍ່ບ້ານ ຫີນຕັ້ງກາງບ້ານ ດົງອາລາງ
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ເຊປອງບ້ານ ນາຈັນທາງບ້ານ ບົ່ງເຊທະມວກ
ບ້ານ ບາກຂຸມຄຳບ້ານ ປະດອງບ້ານ ແກ້ງຫຼີ່ບ້ານ ນາໄຊ
ບ້ານ ໂນນສີວິໄລບ້ານ ຫ້ວຍໄລ່-ນາພວງບ້ານ ປົ່ງບ້ານ ນາສະໂນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ຈຳພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13083
ບ້ານ ນາລະແອນບ້ານ ນາທອງບ້ານ ໜອງແຂ້ບ້ານ ໜອງສິມ
ບ້ານ ລຳທວນບ້ານ ຕັ້ງຫວາຍໂຄກບ້ານ ນາຈານໃຫຍ່ບ້ານ ດົງໜອງແຄນ
ບ້ານ ດົງມົດບ້ານ ລຳບຽດບ້ານ ກະທອງເຊບ້ານ ເມືອງໂຮງ
ບ້ານ ປະລຸງບ້ານ ສະໜາມໄຊບ້ານ ຕັ້ງຫວາຍນ້ຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ຊົນນະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13090
ບ້ານ ກອງປະທຸມວັດບ້ານ ໜອງຜຳບ້ານ ໂນນຄູ້ບ້ານ ຫົງຄຳ
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ນາຫົວຫຼວງບ້ານ ບຶງຊ້າງບ້ານ ດົງນາຄຳ
ບ້ານ ຊຽງຮົ່ມບ້ານ ດົງບູນບ້ານ ໂຄກຫົວຊ້າງບ້ານ ໜອງບົວຫຼວງ
ບ້ານ ທ່າຂາມເຫຼືອມບ້ານ ຕົ່ມແຍບ້ານ ດົງຫວາຍບ້ານ ໂພນຕານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ຊົນນະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13091
ບ້ານ ນາໂພນທອງບ້ານ ແສງຈະເລີນບ້ານ ແກ້ວຄຳດີບ້ານ ນາບົງ
ບ້ານ ດອນຍາໂນງບ້ານ ໂພໄຊຄູນບ້ານ ໜອງສອງຫ້ອງບ້ານ ໜອງເບັນ
ບ້ານ ໂນນຍາງບ້ານ ໄຊສົມບູນບ້ານ ກະເບົາບ້ານ ໂນຮັ່ງມີ
ບ້ານ ໜອງຜືບ້ານ ດວງມາລາບ້ານ ຫົວຄວາຍບ້ານ ນາຫວ້າສົມໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ຊົນນະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13092
ບ້ານ ອາຫໍບ້ານ ໜອງບົວລາວບ້ານ ໄຊວົງທິລາດບ້ານ ດົງອາລາງ
ບ້ານ ວິໄຊບ້ານ ຕຳປອງບ້ານ ອາລາງບ້ານ ບົ່ງເຊທະມວກ
ບ້ານ ນາແພງບ້ານ ປະຕົງບ້ານ ແກ້ງຫຼີ່ບ້ານ ນາໄຊ
ບ້ານ ອຳພາວັງບ້ານ ເຊວັນບ້ານ ປົ່ງບ້ານ ນາສະໂນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ຊົນນະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13093
ບ້ານ ນາລະແອນບ້ານ ນາທອງບ້ານ ໜອງແຂ້ບ້ານ ໜອງສິມ
ບ້ານ ລຳທວນບ້ານ ຕັ້ງຫ້ວຍໂຄກບ້ານ ນາຈານໃຫຍ່ບ້ານ ດົງໜອງແຄນ
ບ້ານ ດົງມົດບ້ານ ລຳບຽດບ້ານ ກະທອງເຊບ້ານ ເມືອງໂຮງ
ບ້ານ ປະລຸງບ້ານ ສະໜາມໄຊບ້ານ ຕັ້ງຫວາຍນ້ຳ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ໄຊບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13100
ບ້ານ ໝາກນາວໃຕ້ບ້ານ ສະກອງບ້ານ ຍາງຄ້ຳບ້ານ ໝາກນາວ
ບ້ານ ຫ້ວຍແຫ່ບ້ານ ຜັກເຜື້ອບ້ານ ເລົ່າຜ້າຍບ້ານ ເຄືອເຂົາກາດ
ບ້ານ ໜອງເຮືອທອງບ້ານ ສົມສະອາດບ້ານ ແກ້ງແຮດບ້ານ ປາກເຊບັ້ງໄຟ
ບ້ານ ແກ້ງໂພສີບ້ານ ດົງພ້າວບ້ານ ດົງຍາງບ້ານ ກ້າງປາ
ບ້ານ ງາສອນບ້ານ ດົງພູ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ໄຊບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13101
ບ້ານ ບົວໄຂບ້ານ ແກ້ງກະເບົາໃຕ້ບ້ານ ສະຫວ່າງບ້ານ ຊຽງໃຄ
ບ້ານ ນາສັງບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ນາເທິງບ້ານ ແກ້ງແວງ
ບ້ານ ທ່າຂາມບ້ານ ຄຳໂນນສູງບ້ານ ຜັກຂະຍ່າບ້ານ ດົງໝາກໄຟ
ບ້ານ ທ່າຄໍ້ບ້ານ ດົງພຸງບ້ານ ໜອງແວງບ້ານ ແກ້ງກະເບົາເໜືອ
ບ້ານ ໜອງສະພັງບ້ານ ພູໂກະ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ໄຊບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13102
ບ້ານ ປ່າໄຫຼບ້ານ ນາແດງບ້ານ ບຶງເຊບ້ານ ດ້າງສະຫວັນ
ບ້ານ ນາມ່ວງບ້ານ ດົງໄປວັນບ້ານ ຕົ້ນແຫນບ້ານ ສີໄຄ
ບ້ານ ກະຈຸບ້ານ ນາເຮືອງບ້ານ ເວີນເໜືອບ້ານ ມະນີລາດ
ບ້ານ ໜອງຂຽດເຫຼືອງບ້ານ ເວີນໃຕ້ບ້ານ ກາງບ້ານ ຫາດຊາຍສູງ
ບ້ານ ໂພນທັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ວິລະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13110
ບ້ານ ທາດດອກແກ້ວບ້ານ ນາຮັງນ້ອຍບ້ານ ດົງຫວາຍດິນບ້ານ ນາເຂົ້າໝິ້ນ
ບ້ານ ນາກຸດຈານບ້ານ ກຸດແຄນບ້ານ ນາທົມບ້ານ ຫິນສີ່ວ
ບ້ານ ຜັກຂະຫຍ່າບ້ານ ສອງຫ້ອງບ້ານ ດົງທະດາບ້ານ ໜອງເດີ່ນ
ບ້ານ ວັງມົນບ້ານ ນາເດື່ອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ວິລະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13111
ບ້ານ ນາໝາກເກືອບ້ານ ກົກແດງບ້ານ ບຶງບ້ານ ໂພນແພງ
ບ້ານ ກຸດຊຸງບ້ານ ໂພນນາດີບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ຜັກກະດາ
ບ້ານ ສົ້ມໂຮງບ້ານ ໂພນຕູມບ້ານ ກະທິງໄກ່ບ້ານ ນາແຄ
ບ້ານ ດອນກອງບ້ານ ໂພໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ວິລະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13112
ບ້ານ ໂນນຍາງບ້ານ ກາງທ່າບ້ານ ຫ້ວຍຍາງບ້ານ ໂພນບົກ
ບ້ານ ນານ້ອຍບ້ານ ດົງຄຳກວານບ້ານ ແກ້ງແມວບ້ານ ສົບເຊ
ບ້ານ ບັງເບດເຊບ້ານ ໂຄກກະຕ່າຍບ້ານ ແກ້ງມົນບ້ານ ນາປອດ
ບ້ານ ຄຳພູບ້ານ ແກ້ງແດງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ວິລະບູລີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13113
ບ້ານ ກຸດຫີນບ້ານ ວຽງໄຊບ້ານ ນາກະປົງບ້ານ ດົງຂັນຄຳ
ບ້ານ ໄຊໂພນສິມບ້ານ ຈອມຮາດບ້ານ ນາເລົ່າບ້ານ ຫ້ວຍງົວຄຳ
ບ້ານ ຕົ້ນໂພສີບ້ານ ນາຍອນບ້ານ ຫ້ວຍເດື່ອບ້ານ ບຶງພະເນົາ
ບ້ານ ນາຂາມບ້ານ ສິງສະຫວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອາດສະພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13120
ບ້ານ ທ່າດ່ານ ບ້ານ ບຸ່ງນາດີບ້ານ ສົມສະອາດບ້ານ ໂພນສົ້ມໂຮງ
ບ້ານ ນາພານບ້ານ ຫົວຫາດບ້ານ ພູມມະເຈດີບ້ານ ໂພນທາດ
ບ້ານ ດອນຫວາຍບ້ານ ທ່າໂພບ້ານ ນາໝາກເກືອບ້ານ ມ່ວງໄຂ່
ບ້ານ ຄັນທະຈານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອາດສະພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13121
ບ້ານ ດອນຕູມບ້ານ ນາໂດນບ້ານ ຄຳຊັນບ້ານ ນາລະໂອງ
ບ້ານ ສີສະຫວ່າງເໜືອບ້ານ ດົງໂພສີບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ໂພສີແກ້ວ
ບ້ານ ດົງໝາກໄພບ້ານ ຂົດດຳບ້ານ ຕາກແດດບ້ານ ຄຳແສນໄຊ
ບ້ານ ນ້ຳຜຸ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ອາດສະພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13122
ບ້ານ ໂພນທັນບ້ານ ນາດູ່ບ້ານ ເຮືອນຫີນບ້ານ ຫ້ວຍຂະຫຍອງ
ບ້ານ ຫ້ວຍມ່ວງບ້ານ ນາຈານບ້ານ ເຫຼົ່າໝາກຫູດບ້ານ ດອນສະໂນດ
ບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ສີສະຫວ່າງໃຕ້ບ້ານ ດົງດອກໄມ້ບ້ານ ເວີນຄູນ
ບ້ານ ນາບໍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ພະລານໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13130
ບ້ານ ພະລານໄຕ້ບ້ານ ນາໂພວັດບ້ານ ຫົວເມືອງບ້ານ ແກ້ງຊາຍນ້ອຍ
ບ້ານ ພະລານເໜືອບ້ານ ກາງທົ່ງບ້ານ ບຶງທະເລບ້ານ ນາຂວາງ
ບ້ານ ນາໝາກມີ້ບ້ານ ນາໂພສົມບູນບ້ານ ກະທ໋ອງເໜືອບ້ານ ນາຮູ
ບ້ານ ພະນົມໄຊບ້ານ ໂພນຕານບ້ານ ກະທ໋ອງໄຕ້ບ້ານ ໂພໄຊ
ບ້ານ ໜອງແວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ພະລານໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13131
ບ້ານ ແກ້ງພາມບ້ານ ສົມອູ່ບ້ານ ນາສະຄຸບ້ານ ກະແສນ
ບ້ານ ຊ່າງແສງບ້ານ ນາທ່ອນບ້ານ ນາທູ້ໃຫຍ່ບ້ານ ນາມ່ວງ
ບ້ານ ອຸດົມໄຊບ້ານ ນາຈັນໄຕບ້ານ ໂພນບ້ານ ຊຽງແລນ້ຳ
ບ້ານ ຄຳເຕີຍບ້ານ ນາຂັ້ນໄດບ້ານ ກະສົກຄຳບ້ານ ແກ້ງຫຼວງ
ບ້ານ ນາຫີນແຕກບ້ານ ໂພນບົກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງ: ພະລານໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 13132
ບ້ານ ດ່ວນໜອງຜືເທີ້ມໃຫ່ຍເທີ້ມນ້ອຍ
ນາລາຍຊຽງແລໂຄກໂພສີສະຫມູນ
ດົາບັງໂທະນາຊາຍດອນຕີ້ວ
ແກ້ງໄຊໃຫຍ່ແກ້ງຈິບນາບໍຄຳນາກະບົງ
ໂນມີໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14000
ບ້ານ ນາພະຍີ່ບ້ານ ນາທູນນ້ອຍບ້ານ ຫາງພູນ້ອຍບ້ານ ທາດນ້ອຍ
ບ້ານ ນາທົ່ງຫຼວງບ້ານ ດົງໜ້ອງບ້ານ ທາດຫ້ວຍບ້ານ ນາຂ້ອຍສາວ
ບ້ານ ນາລາດບ້ານ ນາເຫຼັກບ້ານ ໜອງສະເກີງບ້ານ ນາໂຄກ
ບ້ານ ທ່າເມືອງເກົ່າບ້ານ ວັດກາງບ້ານ ຄັນຈົມບ້ານ ໂພນຕານ
ບ້ານ ນາແພງບ້ານ ໂພນແກ້ວບ້ານ ຄັນທະລາດບ້ານ ໂພນບົກ
ບ້ານ ເສົາກະດີບ້ານ ນາກົກໂພບ້ານ ນາໂດນບ້ານ ເຕົ່າປູນ
ບ້ານ ທ່າເມືອງເຊບ້ານ ຫຼັກ IIບ້ານ ໂພໄຜ່ບ້ານ ແສນວັງ
ບ້ານ ຫາດທອງຫຼວງບ້ານ ນາທ່ອນບ້ານ ນາດອນຂວາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14001
ບ້ານ ນາທູນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14002
ບ້ານ ນາທານກ້ວຍບ້ານ ສູງບ້ານ ວຽງຄຳບ້ານ ທົ່ງປາປົກ
ບ້ານ ໂກະບ້ານ ພ້າວບ້ານ ຫາງພູໃຫຍ່ບ້ານ ດົງສະວັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14003
ບ້ານ ນາໄຊໃຫຍ່ບ້ານ ສະໂປນບ້ານ ປາກແລັງບ້ານ ຈານເໜືອ
ບ້ານ ໜອງສະໂນບ້ານ ດອນຂາວບ້ານ ສອງກະລອງບ້ານ ນາໄຊນ້ອຍ
ບ້ານ ເລີນສຳພັນບ້ານ ແກງກະເວົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14004
ບ້ານ ດົງໂກະບ້ານ ກະດັບບ້ານ ນາເຕິບ້ານ ສຸຕຸວະລີ
ບ້ານ ແບ່ງອຸດົມບ້ານ ລະວາງບ້ານ ຫ້ວຍລະນົງບ້ານ ນາຕຶມ
ບ້ານ ຄຽງໂຄ້ງບ້ານ ແສງວັງນ້ອຍບ້ານ ນາຕູບ້ານ ແລງໃໝ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14005
ບ້ານ ທົ່ງນາຄຳບ້ານ ຈານໃຕ້ບ້ານ ພະນວນບ້ານ ນາດອນບົງ
ບ້ານ ໜອງໃສບ້ານ ນາໄຊສ່ວຍບ້ານ ໜອງບົວນ້ອຍບ້ານ ຫ້ວຍດາດ
ບ້ານ ບຶງຂາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14006
ບ້ານ ຈານວົງບ້ານ ຕົ້ງສີວິໄລບ້ານ ແກ້ງເປາະບ້ານ ໝອງໝໍ້
ບ້ານ ຜັກແພວເສັດບ້ານ ຜັກແພວທົ່ງບ້ານ ນາຫີນໂລງບ້ານ ບຶງໄຊ
ບ້ານ ວັງງົວບ້ານ ຕົ້ງໃຫຍ່ບ້ານ ໂຄກສະຫວາດບ້ານ ໜອງຫີນບູ
ບ້ານ ແກ້ງຂຸມບ້ານ ນາໂພເລີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14007
ບ້ານ ແກ້ງສິມບ້ານ ນາຫວ້າບ້ານ ດ່ານໃຫຍ່ບ້ານ ເລີນປະອູບ
ບ້ານ ນາບອນບ້ານ ຄັນໝາກໂຍດບ້ານ ຄັນງົວບ້ານ ໜອງຄ້າ
ບ້ານ ໂນນສະຫວັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14008
ບ້ານ ກະຊະໃຫຍ່ບ້ານ ໜອງໝາກຍາງບ້ານ ຄຳທອງບ້ານ ນາຄູ
ບ້ານ ສອງຄອນບ້ານ ແກ້ງເມືອງລາວບ້ານ ຕົ້ງຊວຍບ້ານ ໜອງຜັ່ງຍອງ
ບ້ານ ກະຊະນ້ອຍບ້ານ ປາກປົ່ງບ້ານ ໜອງເພັກບ້ານ ໜອງເຜິ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສາລະວັນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14009
ບ້ານ ທົ່ງປິວບ້ານ ນາປາລີບ້ານ ໂພນທັນບ້ານ ຫາດເກາະນ້ຳ
ບ້ານ ໂຄກເກົ່າບ້ານ ຜັກຂະໃຫຍ່ບ້ານ ໜອງບົວໃຫຍ່ບ້ານ ນາໂພນ້ອຍ
ບ້ານ ໂຄກໃໝ່ບ້ານ ໝາກນາວນ້ອຍບ້ານ ແບ່ງວັງຈັນບ້ານ ນາໂພໃຫຍ່
ບ້ານ ປາກປຸຍບ້ານ ໝາກນາວໃຫຍ່ບ້ານ ກະທ້າງບ້ານ ວັງຊອນ
ບ້ານ ບຸ່ງສຸ້ຍບ້ານ ບ່ວງໃຫຍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຕະໂອ໋ຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14010
ບ້ານ ເທດສະບານບ້ານ ລະວຽງບ້ານ ກັງບ້ານ ຕຸ່ມລິເກົ່າ
ບ້ານ ຕະຫຼຸງລະລາວບ້ານ ແຕນບ້ານ ຫຸນບ້ານ ຕຸ່ມລີຂາວ
ບ້ານ ຮູກະໂຍບ້ານ ຊືງຕະມອງບ້ານ ປະສິງບ້ານ ລະແຊງ
ບ້ານ ລະປືງບ້ານ ຕຸ່ມລິທົ່ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຕະໂອ໋ຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14011
ບ້ານ ປຼອຍບ້ານ ປະດຸບ້ານ ສ້ອຍທົ່ງບ້ານ ສ້ອຍຕາມ
ບ້ານ ກົກບົກບ້ານ ຫ້ວຍງົວບ້ານ ກະໂອນເກົ່າບ້ານ ຕະປືນພູ
ບ້ານ ປະຈຸກະປາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຕະໂອ໋ຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14012
ບ້ານ ສັນຍາຍອນບ້ານ ທົ່ງກາໄຮ່ບ້ານ ທົ່ງຊະບ້ານ ໂບງນ້ຳ
ບ້ານ ດຶກດົງບ້ານ ກະມ່ວນບ້ານ ປິຕຽນບ້ານ ສະບອງກົກໄຮ
ບ້ານ ທົ່ງກາໄຕ້ບ້ານ ປະໂສມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຕະໂອ໋ຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14013
ບ້ານ ກະແປບ້ານ ດູບບ້ານ ປະງານດາວບ້ານ ພໍເບີຍ
ບ້ານ ກະເຕັນບ້ານ ພໍຕັງບ້ານ ປະງານສິງບ້ານ ປະເຕມ
ບ້ານ ພໍເຊັນບ້ານ ສະແໜງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຕະໂອ໋ຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14014
ບ້ານ ລະຫາບບ້ານ ໂຈະໃຕ້ບ້ານ ຕຸງໂກງບ້ານ ຕຸງແຕງ
ບ້ານ ປະເສັຍບ້ານ ຕະຮວກບ້ານ ປີໂກະບ້ານ ອາງໍ
ບ້ານ ປະຈູດອນບ້ານ ໂຈະໄຮ່ບ້ານ ອາດອນບ້ານ ອາດື
ບ້ານ ປະຈູເຈີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຕຸ້ມລານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14020
ບ້ານ ສາມັກຄີໄຊບ້ານ ນາຮ່ອງໃຫຍ່ບ້ານ ຕຸກລຸກບ້ານ ດິນດາກ
ບ້ານ ຫ້ວຍຫວ້າບ້ານ ວັງໂກ້ຍບ້ານ ຕະແບງບ້ານ ໂພນງາມ
ບ້ານ ດອນບຸ່ງບ້ານ ແກ້ງຮັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຕຸ້ມລານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14021
ບ້ານ ກະແໝບບ້ານ ສະໂນບ້ານ ນາຮ່ອງນ້ອຍບ້ານ ຕະເຢີກ
ບ້ານ ກົກມ່ວງບ້ານ ຕະນົວບ້ານ ລະມຶກບ້ານ ວັງລີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຕຸ້ມລານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14022
ບ້ານ ຕະເວີຍບ້ານ ວັງເຮືອບ້ານ ນາດູ່ບ້ານ ດອນຊາດ
ບ້ານ ຕ່ຳແບ່ງບ້ານ ບອຍນ້ຳບ້ານ ຖ້ຳມະລຶບ້ານ ນາໂພໃຫຍ່
ບ້ານ ອາເປ້ຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຕຸ້ມລານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14023
ບ້ານ ຫ້ວຍໄລ່ບ້ານ ຕຸ້ມລານບ້ານ ດອນຂະຍຸງບ້ານ ນາມະຕອງ
ບ້ານ ກະຕາວບ້ານ ນາກະເຈີມບ້ານ ດອນມ່ວງບ້ານ ທົ່ງໄກ່ຂວາ
ບ້ານ ນາລະຈາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ລະຄອນເພັງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14030
ບ້ານ ເທດສະບານບ້ານ ອາຈຶແລັງບ້ານ ອາຊິງໄຕບ້ານ ອາຊິງເໜືອ
ບ້ານ ອາຈຶລິແລບ້ານ ແມວບ້ານ ລະວາໄຕ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ລະຄອນເພັງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14031
ບ້ານ ອາແດງກູຕາບ້ານ ລະໄລສ້ອຍບ້ານ ລະວາເໜືອບ້ານ ພີນເຊ
ບ້ານ ອາຕຸກບ້ານ ລະຮາງບ້ານ ປັນໄຕບ້ານ ຕັນດີ
ບ້ານ ລະໄລກົງບ້ານ ຕັງໂກບ້ານ ພີນເບບ້ານ ອາວາວ
ບ້ານ ລະເລາະບ້ານ ພີນອາບ້ານ ອາເສົາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ລະຄອນເພັງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14032
ບ້ານ ອາສົກອັນລະບ້ານ ອາເມັນບ້ານ ລະເສນບ້ານ ຕະໂລຍ
ບ້ານ ອັນລະບ້ານ ອາຈາຮຸງຕຸນບ້ານ ສະໝ້ວຍບ້ານ ກິລິໃຫຍ່
ບ້ານ ໂຮ່ບ້ານ ເຊບ້ານ ກິແນະບ້ານ ຕຶບເໜືອ
ບ້ານ ປະລຸອາຕາງບ້ານ ຕັນຢູບ້ານ ອາວອງບ້ານ ອາໄມ
ບ້ານ ອາເສົາອາຢົງບ້ານ ລະຕົວະບ້ານ ຕະຫຼຸງກາງບ້ານ ຕັງກວນ
ບ້ານ ຕະລຽບ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ລະຄອນເພັງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14033
ບ້ານ ອາໂຫ້ບ້ານ ປີໄຮ່ບ້ານ ຕະລໍໄຕ້ບ້ານ ກູໂບຍ
ບ້ານ ອາວ້າຍບ້ານ ກະເລງບ້ານ ຕະລໍເໜືອບ້ານ ຕະຫວາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ວາປີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14040
ບ້ານ ພູມສະຫວັນບ້ານ ດົງມອນບ້ານ ຈ່ອງບ້ານ ແມດ
ບ້ານ ໜອງໂພບ້ານ ສະເໝັຍບ້ານ ດົງລະອູ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ວາປີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14041
ບ້ານ ນາຊັນບ້ານ ເລົ່າບ້ານ ສະພາດບ້ານ ນາມ່ວງ
ບ້ານ ນາຮ່ອງຂາມບ້ານ ຫາດບ້ານ ນາໂພນຕານບ້ານ ນາຫວ້າ
ບ້ານ ແກ້ງນ້ອຍບ້ານ ແກ້ງສຸທິບ້ານ ນາຫົວແຮດບ້ານ ລານ
ບ້ານ ແກ້ງກຸບ້ານ ມ່ວນເວີນຄຳບ້ານ ນາໂພ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ວາປີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14042
ບ້ານ ຜັກຂະບ້ານ ຫ້ວຍໂຄນບ້ານ ໜອງໂງ້ງບ້ານ ນ້ອຍເຊ
ບ້ານ ບັງຄານ້ຳບ້ານ ຕານສຸມບ້ານ ເກາະຊອງບ້ານ ນາກົກຕານ
ບ້ານ ວາປີບ້ານ ນາລະໂອງບ້ານ ຫີນດ່ານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ວາປີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14043
ບ້ານ ນາໜອງຈານ ບ້ານ ໄຜູ່ລ້ອມບ້ານ ດອນຂ່າ ບ້ານ ດອນເໝັີ້ນ
ບ້ານ ໜອງບົວ ບ້ານ ໜອງເຜິີ້ງ ບ້ານ ຄອນສາຍ ບ້ານ ນາພິມານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ວາປີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14044
NULLNULLNULLNULL
NULLNULL

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ວາປີ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14045
ບ້ານ ກອງລື້ໃຫຍ່ບ້ານ ນາລັນບ້ານ ນາຕະປ່ຽນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14050
ບ້ານ ຄົງໃຫຍ່ບ້ານ ນາແພງໃຫຍ່ບ້ານ ໂນນຄໍ້ບ້ານ ແກ້ງຕະຫວັງ
ບ້ານ ທົ່ງຈະເລີນບ້ານ ໂຮງເລື່ອຍມີໄຊບ້ານ ບົວລະພາບ້ານ ໜອງສະພັງ
ບ້ານ ຄົງລະຄອນບ້ານ ຄົງນ້ອຍບ້ານ ບຶງກາງບ້ານ ໜອງເກາະຊອງ
ບ້ານ ວັງການຮຸງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14051
ບ້ານ ໂນນບົກບ້ານ ໜອງໂນບ້ານ ກຸດມີໄຊບ້ານ ດິນກອກ
ບ້ານ ນາໂພບ້ານ ສົມສະອາດບ້ານ ນາປົ່ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14052
ບ້ານ ດອນໄຜ່ບ້ານບ້ານ ຄຳຄໍ້ບ້ານ ຕານປ່ຽວບ້ານ ປາກເຊືອກນາຮັງ
ບ້ານ ຈາລານເຊບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ໝື່ນປູ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14053
ບ້ານ ນາຫວດບ້ານ ໂນນບ້ານ ສະເທີມບ້ານ ຄຳໄຮ
ບ້ານ ຕະຫຼາງບ້ານ ນາເມັກບ້ານ ປົງບ້ານ ໜອງແສງລາວ
ບ້ານ ນາຕານດົງບ້ານ ນາເຕີຍບ້ານ ປັດຊຸມບ້ານ ນາໂຄກ
ບ້ານ ເຫຼົ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14054
ບ້ານ ຫີນສິ່ວບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ໂອກາດນ້ອຍບ້ານ ບຶງມານ
ບ້ານ ຄຳທອງບ້ານ ໜອງແຕງບ້ານ ຝັງຖານໃຫຍ່ບ້ານ ໂອກາດໃຫຍ່
ບ້ານ ໂນນສຳລານບ້ານ ເມືອງເກົ່າບ້ານ ຝັງຖານນ້ອຍບ້ານ ຫ້ວຍເຊົາ
ບ້ານ ດອນເມືອງບ້ານ ໜອງຄຸລຸ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14055
ບ້ານ ອີເລີງບ້ານ ນາມ່ວງບ້ານ ຄຳອິບ້ານ ຄັນທຸງໄຊ
ບ້ານ ໂຄກຫົວຊ້າງບ້ານ ດອນກ່ອງເຂົ້າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14056
ບ້ານ ໂຄກຫີນກອງບ້ານ ນາສະດອງບ້ານ ນາໂນງບ້ານ ຄຳຕື້
ບ້ານ ກຸດຫີນບ້ານ ໂນນຫີນຕັ້ງບ້ານ ຊາຍມົນບ້ານ ຊາຍຄຳ
ບ້ານ ນາໂພໄຊບ້ານ ນາກອກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14057
ບ້ານ ຫາດຊາຍຄຳບ້ານ ຕານດ່ຽວບ້ານ ນາທຶນບ້ານ ນາພູລາວ
ບ້ານ ຫາດດູ່ບ້ານ ແກ້ງຫວດບ້ານ ມ່ວງຊຸມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ຄົງເຊໂດນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14058
ບ້ານ ແກ້ງໂຄນບ້ານ ໜອງຫອຍບ້ານ ທວງເຊບ້ານ ດອນແກ້ວ
ບ້ານ ຊະໂອບ້ານ ໜາມແທ່ງບ້ານ ຮັງແຮ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ເລົ່າງາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14061
ບ້ານ ດະເຊັຍໃຫຍ່ບ້ານ ດະເຊັຍນ້ອຍບ້ານ ພໍ່ເຂັມບ້ານ ທົ່ງສຸຍ
ບ້ານ ດອນດູ່ບ້ານ ມ່ວນແທ້ບ້ານ ໜອງຕົມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ເລົ່າງາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14062
ບ້ານ ດົງບ້ານ ມ່ວງຊຸມບ້ານ ຫຼວງເສນາບ້ານ ຜັກກູດໃຫຍ່
ບ້ານ ຂະຫຍອງແຂກໃນບ້ານ ຄົວບ້ານ ວັງຍາວບ້ານ ຫ້ວຍແສງ
ບ້ານ ຂະຫຍອງແຂກນອກບ້ານ ເລົ່າໜ້ອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ເລົ່າງາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14063
ບ້ານ ອົ້ນນ້ອຍບ້ານ ຕຸກລຸກບ້ານ ອົ້ນແບ່ງບ້ານ ຫໍກອງ
ບ້ານ ອົ້ນໃຫຍ່ບ້ານ ເລົ່າຫຍ້າບ້ານ ຫ້ວຍຫູນໄຕ້ບ້ານ ຫາຍໂສກ
ບ້ານ ພວກໃຫຍ່ບ້ານ ນ້ຳແບ່ງບ້ານ ຫ້ວຍຫູນເໜືອບ້ານ ເພຍລາດ
ບ້ານ ພວກໃໝ່ບ້ານ ໜອງຈົວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ເລົ່າງາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14064
ບ້ານ ວັງຄະນານບ້ານ ນາແຊບ້ານ ຍານບ້ານ ກວາງຊີນ້ອຍ
ບ້ານ ສອງຫ້ອງນ້ອຍບ້ານ ສອງຫ້ອງໃຫຍ່ບ້ານ ໜອງເລົາບ້ານ ວັງແຂ້
ບ້ານ ນາອອມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ເລົ່າງາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14065
ບ້ານ ໜອງແກບ້ານ ສະຫວ່າງບ້ານ ກະຕວດບ້ານ ນາຈານ
ບ້ານ ດົງຕ້ອງບ້ານ ດົງຫຼວງບ້ານ ກະແບງບ້ານ ກະຊະ
ບ້ານ ໜອງຕົວະບ້ານ ນາທັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ເລົ່າງາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14066
ບ້ານ ຫ້ວຍເປົ້າບ້ານ ນາໝີບ້ານ ນາບອນ ບ້ານ ຄາທອງ
ບ້ານ ກາງ ບ້ານ ດົງຊວງ ບ້ານ ດົງບັງ ບ້ານ ຂະໜວນ
ບ້ານ ເກັບເຜີີ້ງ ບ້ານ ໜອງເດີນ ບ້ານ ຝັ່ງລາມບ້ານ ພະນາຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ເລົ່າງາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14067
ບ້ານ ຂົວເສັດບ້ານ ບາກໃຫຍ່ບ້ານ ສະນຶມນອກບ້ານ ສັນທົ່ງ
ບ້ານ ວັງເປືອຍບ້ານ ອິນແປງບ້ານ ສະນຶມໃນບ້ານ ນາກະລອນ
ບ້ານ ເຕເມພໍ່ປູມບ້ານ ອີ່ເລີງບ້ານ ພໍ່ຕອກບ້ານ ຄຽງຕັງເລ
ບ້ານ ພໍ່ນວນບ້ານ ສັນໂນນບ້ານ ຄຽງຕາດສູງບ້ານ ສະນຶມນາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສະໝ້ວຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14070
ບ້ານ ລະຄອນສີບ້ານ ຫ້ວຍກະໂພບ້ານ ຄອນສາຍບ້ານ ແກ້ງສະພານທອງ
ບ້ານ ລະຄອນເພັງບ້ານ ນາວາສຸກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສະໝ້ວຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14071
ບ້ານ ນາດູເກົ່າບ້ານ ນາກະເດົາບ້ານ ນາແສນພັນບ້ານ ພູກາສີ
ບ້ານ ນາດູ່ໃໝ່ບ້ານ ໜອງນົກຂຽນບ້ານ ທ່າຄັນຊຸມແຊວບ້ານ ພູສີແກ້ວ
ບ້ານ ໂຊກແພງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສະໝ້ວຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14072
ບ້ານ ພູຖ້ຳພວງບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ນາພະບາງບ້ານ ນາພະບາງນ້ອຍ
ບ້ານ ນາແລນບ້ານ ໂອກາດບ້ານ ນາທົມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສະໝ້ວຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14073
ບ້ານ ປາກຕາພານບ້ານ ໜອງຍາວບ້ານ ເລິງນົກທາບ້ານ ແກ້ງທັນ
ບ້ານ ໂຮງສາຍທອງບ້ານ ໜອງສະໂນບ້ານ ໂນນແສນພັນບ້ານ ນາໂພສີ
ບ້ານ ປາກສະນົມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສະໝ້ວຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14074
ບ້ານ ນາທຶນເໜືອບ້ານ ໜອງແສງບ້ານ ດອນເຮືອບ້ານ ດອນໝາກເກືອ
ບ້ານ ນາທຶນໃຕ້ບ້ານ ດອນແດງບ້ານ ນາກະລາບ້ານ ວັງຕາແຫຼວ
ບ້ານ ນາເມືອງໃຫຍ່ບ້ານ ໂນນສັງບ້ານ ໂພນງາມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສະໝ້ວຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14075
ບ້ານ ໜອງແວງບ້ານ ວັງແກດບ້ານ ນາສົ້ມໂຮງບ້ານ ນາຂັ້ນໄດ
ບ້ານ ໂນນດິນຊາຍບ້ານ ຫຼັກ 94ບ້ານ ດົງຕະຫຼຸງບ້ານ ພູດາວແຈ້ງນ້ອຍ
ບ້ານ ນາບ້ານ ຫຼັກ 90

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສະໝ້ວຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14076
ບ້ານ ພູດາວແຈ້ງໃຫຍ່ບ້ານ ຄຳເຕີຍບ້ານ ດ່ານນາເລົາບ້ານ ໂພນແພງ
ບ້ານ ໜອງສະໂນ 1ບ້ານ ດ່ານນ້ອຍບ້ານ ແບ່ງດ່ານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສະໝ້ວຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14077
ບ້ານ ໂພນສູງບ້ານ ໜອງແຕ້ບ້ານ ສາວແຫວ່ນບ້ານ ໜອງສີ່ແຈ
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ໜອງເທົາບ້ານ ໄຊຊະນະສົມບູນບ້ານ ດອນໄລ່
ບ້ານ ໜອງອ່ຽງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ສະໝ້ວຍ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 14078
ບ້ານ ບຸດຕະພານບ້ານ ກຸດລຳພອງບ້ານ ໜອງຂີ້ຕົມບ້ານ ແກ້ງຫຍ້າພືດ
ບ້ານ ນາງລາວບ້ານ ເຕົາຖ່ານບ້ານ ດອນຄັ່ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ສາລະວັນ, ເມືອງ: ເລົ່າງາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 1460
ບ້ານ ຫ້ວຍນຳສັນບ້ານ ໂນນສູງບ້ານ ທົ່ງຂາມບ້ານ ເພົາ
ບ້ານ ເລົ່າງາມບ້ານ ເຕເມສັງທອງບ້ານ ເລນບ້ານ ທົ່ງໂກະ
ບ້ານ ໂນນດູ່ບ້ານ ປາກທໍ່ບ້ານ ພໍ່ຫຼົງບ້ານ ໝື່ນປາກດີ
ບ້ານ ໂນນຄຳບ້ານ ງິ້ວບ້ານ ໜອງກາໄຕ້ບ້ານ ຕະກີດ
ບ້ານ ໂນນເດືອບ້ານ ລະຫວາດບ້ານ ເຕນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ເຊກອງ, ເມືອງ: ລະມາມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 15000
ບ້ານ ໂນນມີໄຊບ້ານ ເພຍໄໝ່ບ້ານ ປາກໂທນບ້ານ ຫ່ອງໄລ
ບ້ານ ວັດຫຼວງບ້ານ ທ່າຫຼວງບ້ານ ດາວີບ້ານ ໂນນໜອງຫ້ວາ
ບ້ານ ໄໝ່ຫົວເມືອງບ້ານ ນາວາແສນບ້ານ ດອນຈັນບ້ານ ໂພນ
ບ້ານ ໂພນຄໍາບ້ານ ໂມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ເຊກອງ, ເມືອງ: ກະລຶມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 15010
ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍບ້ານ ໜອງບົວໃສບ້ານ ຫຼັກຂາວບ້ານ ປົງໃໝ່
ບ້ານ ທ່າແຕ່ງເໜືອບ້ານ ທ່າແຕງໃຕ້ບ້ານ ປະແຫຼງໃຕ້ບ້ານ ປະແຫຼງເໜືອ
ບ້ານ ຫົວເຊໂດນບ້ານ ກົງຕາຢູນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ເຊກອງ, ເມືອງ: ດັກຈຶງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 15020
ບ້ານ ແກ້ງກຽນບ້ານ ສອງຄອນບ້ານ ໂດນບ້ານ ວັງປະງໍ
ບ້ານ ແກ້ງກຸຍບ້ານ ແຈະ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ເຊກອງ, ເມືອງ: ທ່າແຕງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 15030
ບ້ານ ດາກຈຶງບ້ານ ງອນດອນບ້ານ ດາກສາບ້ານ ດາກປໍາ
ບ້ານ ໂນນສະຫວັນບ້ານ ຕົງສຽງບ້ານ ດາກເອີຍບ້ານ ດາກດີນ
ບ້ານ ດາກບອງບ້ານ ດາກເຮີນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປາກເຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16000
ບ້ານ ປາກເຊບ້ານ ທ່າຫີນເໜືອບ້ານ ນາແຫກບ້ານ ຮ່ອງຄະຍອມ
ບ້ານ ປາກຫ້ວຍເດື່ອບ້ານ ຫ້ວຍປູນບ້ານ ແກ້ວອຸດົມບ້ານ ສາງນ້ຳມັນ
ບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ດົງກະໂລງບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ວັດຫຼວງ
ບ້ານ ທ່າຫີນໃຕ້ບ້ານ ແກບ້ານ ສະຫງວນສັກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປາກເຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16001
ບ້ານ ແກ້ງເກີງບ້ານ ຊົງເຊໃຫຍ່ບ້ານ ພັດທະນາຫຼັກ 7ບ້ານ ທ່າເຊໃໝ່
ບ້ານ ຂົວຕະພັນບ້ານ ສ້າງທ່ຽງບ້ານ ສາງວິໄລບ້ານ ໂພນງາມ
ບ້ານ ດອນສາມສິບບ້ານ ສວນສະຫວັນບ້ານ ທ່າຫຼວງບ້ານ ນາກອກ
ບ້ານ ຊົ້ງເຊນ້ອຍບ້ານ ຄອນໄຫລບ້ານ ໂພນບົກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປາກເຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16002
ບ້ານ ຫ້ວຍເລົາບ້ານ ທ່າອຸດົມບ້ານ ບຸ່ງອຸດົມບ້ານ ດອນເຂາະ
ບ້ານ ນາຈຽງບ້ານ ກາງບ້ານ ທ່າຫີນກາງບ້ານ ໂຊກອຳນວຍ
ບ້ານ ແກ້ວສຳພັນບ້ານ ທ່າສາລາຄຳບ້ານ ກົກເດື່ອບ້ານ ແຮ່
ບ້ານ ສະໜາມໄຊບ້ານ ພະບາດບ້ານ ໜອງອີ່ເລີງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປາກເຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16003
ບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ໂພນສີໄຄບ້ານ ພູມ່ວງ
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ທ່າໄຮບ້ານ ແກ້ງຊັນບ້ານ ຫ້ວຍຍາງຄໍາເໜືອ
ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງຄຳໄຕ້ບ້ານ ຄັນເກີງບ້ານ ໂພຕາກບ້ານ ຈັດສັນ
ບ້ານ ທົ່ງບ້ານ ສະພານໄຊບ້ານ ໂພນກຸງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຊະນະສົມບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16010
ບ້ານ ຫົວປາຂໍ້ບ້ານ ທາງຄົບບ້ານ ໜອງບົວຂາວບ້ານ ໜອງຜຳ
ບ້ານ ພະພີນບ້ານ ດອນທາງຄວາຍບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ຫ້ວຍເງິນເໜືອ
ບ້ານ ວັດລະຄອນບ້ານ ໜອງກ່ອນບ້ານ ໜອງແຕ້ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ
ບ້ານ ພະນອນໃຕ້ບ້ານ ໜອງຂາມບ້ານ ໂນນສຳລານ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຊະນະສົມບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16011
ບ້ານ ຂອນແກ່ນບ້ານ ໜອງສາບ້ານ ທົມຈານບ້ານ ທ່າໃໝ່
ບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ໜອງນົກຂຽນບ້ານ ເມີຍບ້ານ ຫ້ວຍເງິນໃຕ້
ບ້ານ ໂພນແພງບ້ານ ດອນຕະລາດບ້ານ ຫ້ວຍນາບ້ານ ນາຄວາຍ
ບ້ານ ເມືອງກາງບ້ານ ໜອງສະໂນບ້ານ ທ່າແຕງທ່າບ້ານ ຄັນແຍງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຊະນະສົມບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16012
ບ້ານ ເມືອງແສນບ້ານ ດອນກອງບ້ານ ຫ້ວຍແຫ້ບ້ານ ວັດທາດ
ບ້ານ ໄຮ່ບ້ານ ທ່າແຕງເທິງບ້ານ ຫ້ວຍມັນປາບ້ານ ກະຕຶບ
ບ້ານ ສີສະຫວ່າງບ້ານ ເປືອຍບ້ານ ນາດົງບ້ານ ໜອງຫໍ
ບ້ານ ໜອງເດີ່ນບ້ານ ໂດ່ບ້ານ ວັດໄຊບ້ານ ທາງແບ່ງ
ບ້ານ ສ້າງແຄນບ້ານ ພົງໂພດບ້ານ ວັດທົ່ງບ້ານ ນາສະຫວ່າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຊະນະສົມບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16013
ບ້ານ ໜອງໝາກແກ້ວບ້ານ ດອນຊຽງຫຼ້າບ້ານ ໜອງວຽນບ້ານ ຄຳຈະເລີນ
ບ້ານ ຫຼັກແບ່ນບ້ານ ດອນກອຍບ້ານ ຫ້ວຍສາຫົວບ້ານ ງົວບາ
ບ້ານ ໜອງຫໍບ້ານ ພັນທະຄານບ້ານ ໂຄກກ່ອງບ້ານ ສີສຸລາດ
ບ້ານ ໂນນດີບ້ານ ວັດອາມາດບ້ານ ໜອງຫີນບ້ານ ທ່າຕານ
ບ້ານ ສົ້ມໂຮງບ້ານ ວັດຫຼວງເກົ່າບ້ານ ໂນນທາຍບ້ານ ໃໝ່ກາງ
ບ້ານ ດອນຮີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16020
ບ້ານ ກາງໂຂບ້ານ ແສນເໜື່ອບ້ານ ຫາດບ້ານ ທ່າມ່ວງ
ບ້ານ ພິມານໂພນບ້ານ ດອນຫວດບ້ານ ໂພນສະຫວັນບ້ານ ພະເພັງ
ບ້ານ ຫ້ວຍບ້ານ ນາສົ້ມໂຮງບ້ານ ເສັດນ້ຳອ້ອມບ້ານ ດອນສີສົມ
ບ້ານ ຫົວໂຂງແຫຼມບ້ານ ນາແວງບ້ານ ແສນໂຮມບ້ານ ດອນເດດອອກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16021
ບ້ານ ລົດພັດບ້ານ ຫາງສົມບ້ານ ຫົວໂລງບ້ານ ດອນຄັນ
ບ້ານ ອຸບປະຊາບ້ານ ເດື່ອເໜືອບ້ານ ໂລງກາງບ້ານ ໂຂງເໜືອ
ບ້ານ ບຸ່ນນ້ອຍບ້ານ ຫາງຊ້າງໄຟບ້ານ ເວີນທອງບ້ານ ແສນໃຕ້
ບ້ານ ທ່າໝາກເຫັບບ້ານ ລົບປະດີນາບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ຫ້ວຍໄຜ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16022
ບ້ານ ນາຄອງແຄະບ້ານ ນາປາກຽບບ້ານ ດອນຕານຕົກບ້ານ ໂສງເປືອຍ
ບ້ານ ຫົວແກ້ງບ້ານ ເສັດເຕົາເຫຼັກບ້ານ ດອນເດດຕົກບ້ານ ທ່າຂາມ
ບ້ານ ໂພນແດງບ້ານ ໂພນໂພບ້ານ ເຕົາປຸງບ້ານ ດອນເປືອຍ
ບ້ານ ດອນແຄບ້ານ ຄອນເມືອງບ້ານ ແກ້ງບ້ານ ເດື່ອໃຕ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16023
ບ້ານ ລົບປະດີບ້ານ ຫາງໂຂງບ້ານ ບຸ່ງບ້ານ ຫີນຮອງ
ບ້ານ ລົບປະດີໂພນຕາກບ້ານ ແສນລ່າມບ້ານ ໂສງເປື່ອຍບ້ານ ກ້ອງແກ້ງ
ບ້ານ ໂລງໂຊ້ງບ້ານ ສັນບ້ານໂພນບ້ານ ນາເຊືອກບ້ານ ໂສດ
ບ້ານ ຖານຕາເວັນອອກບ້ານ ແສນຫາດໃຫຍ່ບ້ານ ນົກກົກບ້ານ ເສັດສະຫວັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16024
ບ້ານ ດອນຈອມບ້ານ ກົກປາແດກບ້ານ ດອນຊ້າງບ້ານ ຫົວຮີ້ນ້ອຍ
ບ້ານ ຄອນໃຕ້ບ້ານ ດອນຂະເໝົາບ້ານ ສາລາບ້ານ ຖານຕາເວັນຕົກ
ບ້ານ ດອນຕານອອກບ້ານ ທ່າໂພບ້ານ ລົບປະດີໂພນທັນບ້ານ ນາ
ບ້ານ ດອນແອ່ນບ້ານ ສົມວັນອອກບ້ານ ດອນສົ້ມໂຮງບ້ານ ຊຽງຫວາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16025
ບ້ານ ຫົວສັນບ້ານ ໂພນວິໄຊບ້ານ ພຽງດີບ້ານ ຫົວສະດຳ
ບ້ານ ແສນຫາດນ້ອຍບ້ານ ຫາດຊາຍຄູນບ້ານ ເວີນຄາມບ້ານ ຫ້ວຍໄຮ
ບ້ານ ສາມຄ້າງບ້ານ ກະດັນບ້ານ ບຶງງາມບ້ານ ນາລານ
ບ້ານ ໂສງຍາງບ້ານ ຊົນລະວຽງບ້ານ ຫາງຄອນບ້ານ ດອນຫໍ່ເຂົ້າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16026
ບ້ານ ທ່າພ້າວບ້ານ ລົບປະດີກາງບ້ານ ໂພສີບ້ານ ນາແສນພັນ
ບ້ານ ສົມວັນຕົກບ້ານ ດອນໂຈນບ້ານ ໂຂງທາດງີ້ວບ້ານ ໂພນສະອາດ
ບ້ານ ທໍລະນີບ້ານ ຫາງຮີ້ນ້ອຍບ້ານ ດອນເຫຼັກໄຟບ້ານ ເວີນຂາວ
ບ້ານ ມ່ວງບ້ານ ດົງບ້ານ ໂພນຕານບ້ານ ຂີ້ນາກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16027
ບ້ານ ນາສົງເປືອຍບ້ານ ດອນສະໂຮງບ້ານ ມ່ວງບ້ານ ຫົວຊ້າງໄຟ
ບ້ານ ຫາດຂີ້ຄວາຍບ້ານ ຫາງສະດຳບ້ານ ແກ້ງກຸ່ມບ້ານ ລົບປະດີເກົ່າ
ບ້ານ ນາກະສັງບ້ານ ຈານບ້ານ ເວີນສົມບ້ານ ລົບປະດີຄອນນ້ອຍ
ບ້ານ ທ່າຄໍ້ບ້ານ ນາຝັ່ງບ້ານ ນາວຄວັດບ້ານ ດອນກະເດັນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປາກຊ່ອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16030
ບ້ານ ທ່າຄໍ້ບ້ານ ໜອງຫອຍບ້ານ ທ່າຫີນບ້ານ ທ່ານນ້ອງ
ບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ຮີເວີນບ້ານ ຂະເໝົາກາງບ້ານ ດອນເປືອຍ
ບ້ານ ດອນນາງລອຍບ້ານນາບ້ານ ຫາງດອນກອຍບ້ານ ໜອງຊາບ້ານ ລວງໂຊ້
ບ້ານ ຊານົນບ້ານ ນາດີບ້ານ ກະດຽມບ້ານ ກ້ວຍ
ບ້ານ ຊຽງຫວາງບ້ານ ສະເຫົາໂສງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປາກຊ່ອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16031
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ເວີນທ່າຊ້າງບ້ານ ເຂັມບ້ານ ໜອງບົວທອງ
ບ້ານ ນາຕານບ້ານ ເວີນຍາງບ້ານ ທ່ານແຮ່ບ້ານ ເດື່ອເຕ້ຍ
ບ້ານ ຮີທາດບ້ານ ດອນເຄົາບ້ານ ດອນນາງລອຍບ້ານ ຫ້ວຍຍາງ
ບ້ານ ດອນແຮດບ້ານ ຂະເໝົາປາກເຊບ້ານ ໄຄ້ດ່ຽວບ້ານ ຫົວດອນກອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປາກຊ່ອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16032
ບ້ານ ຫ້ວຍໂກບ້ານ ຂະເໝົາໂພນເປືອຍບ້ານ ເວີນແຄນບ້ານ ຮີນາຄອນ
ບ້ານ ໂພນດູ່ບ້ານ ປໍບ້ານ ປະໂມກເໜືອບ້ານ ນາກາງ
ບ້ານ ທ່າກັງບ້ານ ເວີນເໜືອບ້ານ ສະພັງເໜືອບ້ານ ທ່າໝັ້ນ
ບ້ານ ຫົວຂະເໝົາບ້ານ ດອນນາງລອຍບ້ານໃຫຍ່ບ້ານ ທ່າເດື່ອບ້ານ ການເຫືອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປາກຊ່ອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16033
ບ້ານ ຂະເໝົາພູແມວບ້ານ ດອນນາງລອຍກາງບ້ານ ດອນຮີບ້ານ ຫີນລາດ
ບ້ານ ຫາງຂະເໜົາບ້ານ ປ່ານ້ອຍບ້ານ ຫາງດອນຮີບ້ານ ຂະເມົາຫ້ວຍຫຼວງ
ບ້ານ ເປວບ້ານ ປະໂມກກາງບ້ານ ຫ້ວຍແຮດບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ
ບ້ານ ເວີນໃຕ້ບ້ານ ສະພັງໃຕ້ບ້ານ ຊານຫວ້າບ້ານ ກະດັນກາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປະທຸມພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16040
ບ້ານ ສຸຂຸມາເໜືອບ້ານ ດົງຍາງບ້ານ ປາກຊ້າງບ້ານ ຫ້ວຍເລກ
ບ້ານ ບົກບ້ານ ໝາກມີ້ບ້ານ ສຸຂູມາໃຕ້ບ້ານ ປ່າກ້ວຍ
ບ້ານ ໂຄກສະຫວ່າງບ້ານ ທາດໂນນຍາງບ້ານ ລາດບ້ານ ໄໝ່ວົງໝາກແສວ
ບ້ານ ແຮ່ບ້ານ ດອນຂັ້ນເທິງບ້ານ ໝາກໂງະບ້ານ ທາດ
ບ້ານ ທ່າໂພສີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປະທຸມພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16041
ບ້ານ ດອນຫວາຍບ້ານ ໂພນບ້ານ ອຸທຸມໃໝ່ບ້ານ ໂນນແດງເໜືອ
ບ້ານ ດອນຄອກງົວບ້ານ ປ່າກໍ່ບ້ານ ກອກບ້ານ ກູດຕະບູນ
ບ້ານ ຫຽງບ້ານ ບຸ່ງແກ້ວບ້ານ ໜອງພັນວົງບ້ານ ໂຄກໜອງບົວ
ບ້ານ ທັບຈານບ້ານ ໜອງນົກກວຽນບ້ານ ຍາງສາວບ້ານ ບາກ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ປະທຸມພອນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16042
ບ້ານ ທ່າແສງບ້ານ ໂນນພະເຈົ້າບ້ານ ມ່ວງບ້ານ ຫົວດອນໄຊ
ບ້ານ ທ່າດ່ານບ້ານ ດອນກາງບ້ານ ສາມຂາບ້ານ ຕູມໃຫຍ່
ບ້ານ ອຸທຸມເກົ່າບ້ານ ຫ້ວຍເຜີ້ງບ້ານ ດົງຫົວບ້ານບ້ານ ແສນເໜືອ
ບ້ານ ຕູມນ້ອຍບ້ານ ໂພນເຜິ້ງບ້ານ ຫ້ວຍໄຜ່ບ້ານ ໂນນຍາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂພນທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16050
ບ້ານ ຫລັກ 40ບ້ານ ຫຼັກ 19ບ້ານ ໜອງແຂບ້ານ ສະໂນດ
ບ້ານ ຄອນນ້ອຍບ້ານ ນ້ຳໃສລຸ່ມບ້ານ ພະຫຼວງບ້ານ ທົງໄຊ
ບ້ານ ຫຼັກ 13ບ້ານ ຫົວດອນແດງບ້ານ ໜອງບົວນ້ອຍບ້ານ ກະລະ
ບ້ານ ຫຼັກ 20ບ້ານ ສີຈັນໂທບ້ານ ທ່າກວ້າງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂພນທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16051
ບ້ານ ພັກຂະບ້ານ ໜອງບຶກບ້ານ ໝໍ້ພຸບ້ານ ປະທຸມພອນ
ບ້ານ ໜອງປີງບ້ານ ປາກຕວຍບ້ານ ນ້ຳໃສເທິງບ້ານ ຫ້ວຍໄຜ່
ບ້ານ ນາບອນບ້ານ ນາລາດບ້ານ ບັງຊາຍບ້ານ ບຸ່ນໃຫຍ່
ບ້ານ ນ້ຳອ້ອມບ້ານ ຫຼັກ 24ບ້ານ ຕານປ່ຽວ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂພນທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16052
ບ້ານ ປ່າອາວບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ຫຼັກ 30ບ້ານ ຫຼັກ 31
ບ້ານ ຫ້ວຍໂກະບ້ານ ຕະອອງບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ສີມຸງຄຸນ
ບ້ານ ກະແລໃຫຍ່ບ້ານ ເລົ່າຫຍ້າບ້ານ ຫຼັກ 25ບ້ານ ຫຼັກ 48
ບ້ານ ຫ້ວຍໝາກບ້ານ ນາຄຳບ້ານ ນ້ຳໃສທ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂພນທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16053
ບ້ານ ແຊງບ້ານ ພົມມະລືບ້ານ ຕວຍບ້ານ ເວີນ
ບ້ານ ຫ້ວຍແມ່ສັງບ້ານ ທົ່ງພະບ້ານ ສົມສຸກບ້ານ ນ້ຳພາກ
ບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ກະແລໃໝ່ບ້ານ ນາຂາມບ້ານ ປາກຫ້ວຍ
ບ້ານ ຫ້ວຍຍາງບ້ານ ບຶງໂຄະບ້ານ ຫຼັກ 41

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂພນທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16054
ບ້ານ ຫຼັກ 34ບ້ານ ໜອງບົວໃຫຍ່ບ້ານ ແກ້ງນາງອ່າງບ້ານ ໜອງເອກ
ບ້ານ ຊຽງຫວາງບ້ານ ພອງເພາະບ້ານ ພະໂພບ້ານ ໂຕະໂມະທ່າ
ບ້ານ ນາລານບ້ານ ກຽດໂງ້ງບ້ານ ພະລາຍບົກບ້ານ ສີສຸກ
ບ້ານ ນາໂພບ້ານ ນາທົ່ງບ້ານ ຈົ່ງຮ່ວຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂພນທອງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16055
ບ້ານ ຜັກແພວບ້ານ ເປືອຍດ້າວບ້ານ ນາບ້ານ ພາລາຍທົ່ງ
ບ້ານ ບັງລຽງໃນບ້ານ ນາກອນບ້ານ ທົບສອກບ້ານ ຕະວ່າງ
ບ້ານ ຫຼັກ 29ບ້ານ ທ່າຮູ້ບ້ານ ສະໝິງບ້ານ ໜອງຫີນ
ບ້ານ ມ່ວງບ້ານ ຫ້ວຍເກືອບ້ານ ຄອນທູດບ້ານ ຫ້ວຍຕ້ອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຈຳປາສັກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16060
ບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ໜອງເມັກບ້ານ ຫີນໂງມບ້ານ ໂພນສັນ
ບ້ານ ດອນໄຫຼ່ບ້ານ ນາສະຫວ່າງບ້ານ ໂນນສະອາດບ້ານ ດູ່
ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ໂນນພະເຈົ້າບ້ານ ພູມສະຫວັນບ້ານ ໜອງໄຮໂຄກ
ບ້ານ ນາຫ້ວາບ້ານ ໂນນກຸງບ້ານ ໂນນຫາດບ້ານ ດົງຍາງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຈຳປາສັກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16061
ບ້ານ ດອນໂຈດບ້ານ ໜອງໄຮທ່າບ້ານ ໜອງບົວບ້ານ ນາສົມບູນ
ບ້ານ ທົ່ງກວ້າງບ້ານ ຂະໜາດບ້ານ ທ່າກູບ້ານ ໜອງຫີນ
ບ້ານ ກຸດນ້ຳຂຸ່ນບ້ານ ສະໝັນບ້ານ ໜອງຫອຍບ້ານ ແກ້ງຍາວ
ບ້ານ ໂນນຄູນບ້ານ ວັດຫໍພະແກ້ວບ້ານ ໂພນໃຫຍ່ບ້ານ ພະລິງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຈຳປາສັກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16062
ບ້ານ ອຸປະຫຼາດບ້ານ ບົກບ້ານ ນາອຸດົມບ້ານ ລວງຕົມ
ບ້ານ ໃໝ່ສີວິໄລບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ໂຄກກອງບ້ານ ມ່ວງ
ບ້ານ ໂນນຫີນບ້ານ ດ່ານນາວຽງບ້ານ ໂນນຊັບບ້ານ ໜອງສາ(ວັງຊອນ)
ບ້ານ ໂພຄຳບ້ານ ວັງເຕົ່າບ້ານ ສີມຸງຄຸນບ້ານ ໂນນສັງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຈຳປາສັກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16063
ບ້ານ ຫ້ວຍເພັກບ້ານ ດອນຂວາງບ້ານ ຝັ່ງແດງບ້ານ ໝໍ້
ບ້ານ ດອນຊາດບ້ານ ທ່ານ້ອຍບ້ານ ກຸງບ້ານ ໜອງລາດ
ບ້ານ ໜອງແຕ້ນ້ອຍບ້ານ ສະໝໍລຽບບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ອ່າງສີລາ
ບ້ານ ໜອງຜືບ້ານ ຫຼັກ 8ບ້ານ ໂຄກກຸງບ້ານ ປ້ອງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຈຳປາສັກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16064
ບ້ານ ກະຕິນບ້ານ ສະໝໍໂຍນບ້ານ ນາຈານບ້ານ ທ່າໃຫຍ່
ບ້ານ ຄັນແຍງບ້ານ ທົ່ງຄູ່ເມືອງບ້ານ ກ້ວຍບ້ານ ທ່າໂພສີ
ບ້ານ ເວີນໄຊໃຫຍ່ບ້ານ ໂນນສະຫວັນບ້ານ ວັງອິລິດບ້ານ ຫຼັກ 12
ບ້ານ ສັກເມືອງເໜືອບ້ານ ຄັນແຍງບ້ານ ສອງຄອນບ້ານ ໂນນຈຳປາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຈຳປາສັກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16065
ບ້ານ ຈິກບ້ານ ແກ້ງກາງບ້ານ ນາຫວ້າບ້ານ ທ່າຫຼວງ
ບ້ານ ໂພແກ້ວບ້ານ ໜອງສາລາບ້ານ ເວີນໄຊນ້ອຍບ້ານ ຫ້ວຍໂດນ
ບ້ານ ດອນຈິກບ້ານ ໂພນງາມບ້ານ ສັກເມືອງໃຕ້ບ້ານ ສະເຫຼົ້າ
ບ້ານ ໜອງດົງບ້ານ ດອນສ້າງໄພບ້ານ ຊົ້ງຊາຍບ້ານ ໂພນນ້ອຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ຈຳປາສັກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16066
ບ້ານ ໄຜ່ລ້ອມບ້ານ ນາສົມຫວັງບ້ານ ອຸສຸບ້ານ ສະຫວ່າງ
ບ້ານ ອ່າງຄຳບ້ານ ມ່ວງຄຳບ້ານ ໄຮຢ່ອງບ້ານ ເລົາ
ບ້ານ ໂນນສະອາດບ້ານ ແກບ້ານ ໂຄກສະຫວ່າງບ້ານ ກົກລຳແຊງ
ບ້ານ ບຸງແກບ້ານ ໂນນດູ່ບ້ານ ຂຸມທອງບ້ານ ຫາດຂີ້ກາ
ບ້ານ ດອນຕະແບງບ້ານ ມີໄຊບ້ານ ໜອງແສງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ສຸຂຸມາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16070
ບ້ານ ຊອນພາກບ້ານ ກະຕິນໃຫຍ່ບ້ານ ເດື່ອໃຕ້ບ້ານ ຫົວແຊ
ບ້ານ ສີທວນບ້ານ ໂພໄຊບ້ານ ໂຊໂລໃຫຍ່ບ້ານ ຕ້າງລ້າງ
ບ້ານ ບຸ່ງຄ້າບ້ານ ດອນເພັກບ້ານ ຄຳແປງບ້ານ ທົ່ງຮີນ້ອຍ
ບ້ານ ສຸລະບ້ານ ໂນນຊາດບ້ານ ລຸຍໃຕ້ບ້ານ ແກ້ງໂພ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ສຸຂຸມາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16071
ບ້ານ ຫີນລາດບ້ານ ຫ້ວຍຍາງນ້ອຍບ້ານ ຄັນສວນມອນບ້ານ ນາໃນ
ບ້ານ ນາຫຼັກບ້ານ ໂຢງເໜືອບ້ານ ແກ້ງກອກບ້ານ ນາຂາມ
ບ້ານ ໂສກກຸງບ້ານ ດອນໂຄບ້ານ ປົ່ງສ້ານບ້ານ ທົ່ງຮີໃຫຍ່
ບ້ານ ປົ່ງບ້ານ ປາກຊອນບ້ານ ຄຳເມັກບ້ານ ນາຫົວພູ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ສຸຂຸມາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16072
ບ້ານ ປາກປ່າກັ້ງບ້ານ ຫ້ວຍຍາງໃຫຍ່ບ້ານ ທາດບ້ານ ຄຳຫຼວງ
ບ້ານ ນາຫຼົ້ງບ້ານ ໂຢງກາງບ້ານ ພູທອງລຸ່ມບ້ານ ໜອງໄຜ່
ບ້ານ ນາແກວບ້ານ ນາຂວ້າງບ້ານ ດອນແຊບ້ານ ນາດ່ານ
ບ້ານ ລາດເໜືອບ້ານ ໜອງຫອຍບ້ານ ນາງາມບ້ານ ເລົ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ສຸຂຸມາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16073
ບ້ານ ຄຳບອນບ້ານ ໜອງເມັກບ້ານ ໜອງໂນບ້ານ ຄຳງົວ
ບ້ານ ວັງເວີນໃຫຍ່ບ້ານ ງິ້ວບ້ານ ງົວແດງບ້ານ ໜອງດູ່
ບ້ານ ດົງລານຄຳບ້ານ ສົ້ມໂຮງບ້ານ ຈຳປີບ້ານ ຄີລີ
ບ້ານ ມ່ວງບ້ານ ທາງແບ່ງສີວິໄລບ້ານ ດົງບ້ານ ໂພນທາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ສຸຂຸມາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16074
ບ້ານ ແກ້ງໄມ້ເຮ້ຍລຸ່ມບ້ານ ສິງສຳພັນບ້ານ ແກ້ງແກວບ້ານ ຄຳຢາດ
ບ້ານ ຫົວພູບ້ານ ກະຕິນນ້ອຍບ້ານ ໂຊໂລນ້ອຍບ້ານ ແຊລະບຳ
ບ້ານ ວັງເວີນນ້ອຍບ້ານ ໂພນແກ້ວບ້ານ ໜອງຂາມບ້ານ ແກ້ງໄມ້ເຮ້ຍເທິງ
ບ້ານ ທາງແບ່ງຫຼັກ 17ບ້ານ ນາຊອນບ້ານ ໜອງແຄນບ້ານ ປົ່ງເກີມ
ບ້ານ ອອກເມືອງບ້ານ ສະລິບ້ານ ໜອງນົກຂຽນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ມູນລະປາໂມກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16080
ບ້ານ ພູເຂົາທອງບ້ານ ສົມສະນຸກໃຫຍ່ບ້ານ ໜອງສຳພັນບ້ານ ພະໜວນດົງ
ບ້ານ ໜອງຂິງຄໍາບ້ານ ຜັກກູດໃຫຍ່ບ້ານ ແບງບ້ານ ຫຼັກ 12
ບ້ານ ຫຼັກ 42ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງບ້ານ ພູມາກກໍບ້ານ ໜອງເຄືອງລັບ
ບ້ານ ຫຼັກ 28ບ້ານ ໜອງຢາເທິງບ້ານ ເຊປ່ຽນບ້ານ ຈັດສັນໃຫມ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ມູນລະປາໂມກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16081
ບ້ານ ອຸບປະຊາບ້ານ ແກ້ວຄູນເມືອງບ້ານ ຫ້ວຍຈຽດບ້ານ ໜອງແລະ
ບ້ານ ໜອງພະໜວຍບ້ານ ໜອງບຶງແກ້ວບ້ານ ສົມສະນຸກເກົ່າບ້ານ ໜອງຢາລຸ່ມ
ບ້ານ ເຊນ້ຳນ້ອຍບ້ານ ຫຼັກ 48ບ້ານ ຜັກກູດນ້ອຍບ້ານ ເສັດຄົດ
ບ້ານ ນ້ຳຕຽງບ້ານ ຫຼັກ 40

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ມູນລະປາໂມກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16082
ບ້ານ ກະຕວດບ້ານ ຫຼັກ 15ບ້ານ ຈອດບ້ານ ວັດຫຼວງ
ບ້ານ ໜອງຫຼວງບ້ານ ຫ້ວຍກອງບ້ານ ພູດິນອ່ອນບ້ານ ຫຼັກ 47
ບ້ານ ປາກບ້ອງບ້ານ ໜອງເມັກບ້ານ ນ້ຳເລງບ້ານ ຫຼັກ 38
ບ້ານ ຫ້ວຍຊາດບ້ານ ຕະໂອດບ້ານ ນາຢິກເສືອ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ມູນລະປາໂມກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16083
ບ້ານ ຄົດໃຫຍ່ບ້ານ ພູດ້າມຂວັນບ້ານ ທົ່ງຫວ້າບ້ານ ນ້ຳຮຸ່ງ
ບ້ານ ໜອງບອນບ້ານ ຫີນຂາວບ້ານ ຫີນລັບບ້ານ ໜອງຫີນ
ບ້ານ ພູດິນແດງບ້ານ ລີເຈືອງບ້ານ ຈັນສະຫວ່າງບ້ານ ນ້ຳກົງ
ບ້ານ ໜອງກະລິບ້ານ ທົ່ງກະຕ່າຍບ້ານ​ ໜອງກິນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ມູນລະປາໂມກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16084
ບ້ານ ໜອງກາບ້ານ ຫຼັກ 36ບ້ານ ຫ້ວຍຊັນບ້ານ ກົງຕາຢູນ
ບ້ານ ນ້ຳຕວດບ້ານ ຄົດນ້ອຍບ້ານ ພູມອນບ້ານ ຫຼັກ 5
ບ້ານ ປາກຊ່ອງບ້ານ ໃໝ່ໄຊສົມບູນບ້ານ ທົ່ງເສັດບ້ານ ຫ້ວຍຊອຍ
ບ້ານ ຫຼັກ 45ບ້ານ ກະເພີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ມູນລະປາໂມກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16085
ບ້ານ ໂນນຈັນບ້ານ ໜອງເທືອມບ້ານ ບັງລຽງບ້ານ ຫ້ວຍເຕົ່າ
ບ້ານ ໜອງເຄືອງໃໝ່ບ້ານ ຫ້ວຍຊອນບ້ານ ຫຼັກ 43ບ້ານ ພູດິນ
ບ້ານ ທົ່ງຫວາຍບ້ານ ທົ່ງກາຫຼົງບ້ານ ຫຼັກ 30ບ້ານ ພູຫຼັງແກ້ວ
ບ້ານ ໜອງຕວງບ້ານ ຫ້ວຍເຕີຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ມູນລະປາໂມກ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16086
ບ້ານ ເຊຕະປຸງບ້ານ ຕາດສະເມັກບ້ານ ນ້ຳຕ່າງບ້ານ ດອນໂຂງ
ບ້ານ ແດງສະຫວ່າງບ້ານ ຫົວຊ້າງບ້ານ ໜອງອີໂອຍບ້ານ ທົ່ງຢາວ
ບ້ານ ກອງຕຸ່ມບ້ານ ຫຼັກ 11ບ້ານ ລາຊາສິນບ້ານ ຫ້ວຍຫວາຍ
ບ້ານ ພູໝາກນາວບ້ານ ນ້ຳປົດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂຂງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16090
ບ້ານ ໜອງກອກບ້ານ ທົ່ງສີວິໄລບ້ານ ລົມສັກເໜືອບ້ານ ຫ້ວຍສົ້ມ
ບ້ານ ໜອງຫົວຄວາຍບ້ານ ຫ້ວຍຕ້ອງບ້ານ ສະບອງບ້ານ ລາດບົກ
ບ້ານ ໂນນສອນບ້ານ ດົງບ້ານ ໜອງກັ້ງບ້ານ ໜອງບົວ
ບ້ານ ທີ 4ບ້ານ ຫຼັກ 22ບ້ານ ໜອງບົກໃຫຍ່

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂຂງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16091
ບ້ານ ສະຫວ່າງບ້ານ ໜອງບົກນ້ອຍບ້ານ ມ່ວງໄຂ່ບ້ານ ປາກຫ້ວນເດື່ອ
ບ້ານ ຫຼັກ 16ບ້ານ ນາແກບ້ານ ແກ້ງໄລ່ບ້ານ ແກ້ງຕື້ນ
ບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ທີ 6ບ້ານ ຫຼັກ 23ບ້ານ ສຳນັກເມືອງ
ບ້ານ ໝື່ນຫຼວງບ້ານ ຫ້ວຍລືສີ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂຂງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16092
ບ້ານ ທົ່ງທິງບ້ານ ຫຼັກ 20ບ້ານ ໝາກແງວບ້ານ ອຸດົມສຸກ
ບ້ານ ໂນນອຸດົມບ້ານ ນິຄົມໃສບ້ານ ປາຫຼາຍບ້ານ ພີນ
ບ້ານ ໂພນໄຜ່ບ້ານ ຈຽງໄຊບ້ານ ທີ 1ບ້ານ ຫົວຂົວແກ້ງເຈຍ
ບ້ານ ເພລາດບ້ານ ພູທອງເທິງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂຂງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16093
ບ້ານ ຫຼັກ 25ບ້ານ ສົງຄອນບ້ານ ຫຼັກ 19ບ້ານ ໂນນ
ບ້ານ ລົມສັກໃຕ້ບ້ານ ເມິ້ງບ້ານ ຫຼັກ 15ບ້ານ ທີ 9
ບ້ານ ຄຽງຕັງແລບ້ານ ທົ່ງສາລາບ້ານ ໜອງນ້ຳຂາວໃຫຍ່ບ້ານ ທົ່ງຈານ
ບ້ານ ທົ່ງກິມບ້ານ ທົ່ງເພົາບ້ານ ໜອງສິມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂຂງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16094
ບ້ານ ທີ 8 ແລະ ທີ 10ບ້ານ ກະໂປບ້ານ ເພຍລາດບ້ານ ຫຼັກ 14
ບ້ານ ຫ້ວຍເສີຍບ້ານ ໜອງບົວທອງບ້ານ ກວາງຊິບ້ານ ໜອງນ້ຳຂາວນ້ອຍ
ບ້ານ ຜາສ້ວມບ້ານ ຫ້ວຍມູດບ້ານ ກະຈິດບ້ານ ໂດນ
ບ້ານ ຫົວແຊຫຼັກ 8ບ້ານ ແກ້ງເຈຍບ້ານ ຫຼັກ 18

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ຈຳປາສັກ, ເມືອງ: ໂຂງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 16095
ບ້ານ ໜອງໃສບ້ານ ປາກົວະບ້ານ ຫ້ວຍຍາງບ້ານ ໂພນທອງ
ບ້ານ ທີ 2ບ້ານ ຫຼັກ 21ບ້ານ ແກ້ງຍາວບ້ານ ໜອງກຸ້ງ
ບ້ານ ທົ່ງອຸດົມບ້ານ ຫ້ວຍເສັດບ້ານ ແຂນລາຍບ້ານ ຫຼັກ 17
ບ້ານ ຂະຫຍອງແກ້ວບ້ານ ຫ້ວຍເດື່ອບ້ານ ບະແກງບ້ານ ໜອງບົວຂາວ
ບ້ານ ຫຼັກ 13

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17000
ບ້ານ ຮົມບ້ານ ສາມັກຄີບ້ານ ແຄມຊັງບ້ານ ໂສກຄຳ
ບ້ານ ກອງຮັງບ້ານ ໄຊໂພສີບ້ານ ເຊກອງບ້ານ ໃຫຍ່ເຂກະໝານ
ບ້ານ ກະຍືບ້ານ ທ່າຫີນບ້ານ ເຊໃຫຍ່ບ້ານ ຕຳມໍເລີຍ
ບ້ານ ກະໂສມບ້ານ ຫຼັກສາມບ້ານ ໂພນສະວ່າງບ້ານ ວັດຫຼວງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ໄຊເສດຖາ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17001
ບ້ານ ສະເພົາທອງບ້ານ ສອກບ້ານ ຮະລາງບ້ານ ລະຍາວເໜືອ
ບ້ານ ໄຊສະອາດບ້ານ ຈຳປາວບ້ານ ສີວິໄລບ້ານ ລະຍາວໄຕ
ບ້ານ ລະຍາວກາງບ້ານ ມື່ນຫົວເມືອງບ້ານ ເມືອງໃໝບ້ານ ເວີນແຄນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ສາມັກຄີໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17010
ບ້ານ ສົມໂຄດບ້ານ ຄັນມະກ່ອງບ້ານ ວັດຫຼວງບ້ານ ຝັ່ງແດງ
ບ້ານ ສະແຄະບ້ານ ຕວຍບ້ານ ນ້ຳຫຽງບ້ານ ແກ້ງໃຫຍ່
ບ້ານ ຫາດສະຕີບ້ານ ຫາດຊັນບ້ານ ທ່າລານບ້ານ ເຜົາສຳພັນມີໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ສາມັກຄີໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17011
ບ້ານ ວັດທາດບ້ານ ຊ້າຍບ້ານ ແກ້ງໄຊບ້ານ ໃຫຍ່ອຸດົມ
ບ້ານ ສະປວນບ້ານ ດອນສິມບ້ານ ພອກບ້ານ ໄຊສີ
ບ້ານ ວັດເໜືອບ້ານ ໂພໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ສະຫນາມໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17020
ບ້ານ ແທບ້ານ ດອນສູງບ້ານ ກະແຊະບ້ານ ຫາດຍາວ
ບ້ານ ທ່າຫີນບ້ານ ຫາດຊາຍຄຳບ້ານ ດອນບ້ານ ອິນທີ
ບ້ານ ມິດສຳພັນບ້ານ ບຸ່ງແກ້ວບ້ານ ຫີນລາດບ້ານ ອຸດົມສຸກ
ບ້ານ ຈູມໂພບ້ານ ໜອງມ່ວງບ້ານ ໃໝ່ບ້ານ ຫາດອຸດົມໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ສະຫນາມໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17021
ບ້ານ ຄັນໝາກນາວບ້ານ ປາກບໍບ້ານ ຄັງບ້ານ ສົມປ່ອຍ
ບ້ານ ມັດກ້າບ້ານ ຕະມໍຍອດບ້ານ ດອນເສືອບ້ານ ຫາດຊາຍສູງ
ບ້ານ ຈັນຕໍບ້ານ ສະໝອງໄຕບ້ານ ອຸດົມໄຊບ້ານ ໄຊດອນໂຂງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ສະຫນາມໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17022
ບ້ານ ແບງວິໄລບ້ານ ປິ່ນດົງບ້ານ ຫາດພິລາບ້ານ ໜອງຫີນ
ບ້ານ ໜອງແຂ້ບ້ານ ປຸຍບ້ານ ຕະເງົາບ້ານ ພອນມະນີ
ບ້ານ ທ່າແສງຈັນບ້ານ ດອນໃຜ່ບ້ານ ນຳກົງບ້ານ ໂພນສະອາດ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ສານໄຊ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17030
ບ້ານ ສົມບູນບ້ານ ນາຊອນບ້ານ ພູເກືອບ້ານ ພູຍາງ
ບ້ານ ວົງສຳພັນບ້ານ ວັງແຄນບ້ານ ຄຳວົງສາບ້ານ ວົງສົມພູ
ບ້ານ ວັງຍາງບ້ານ ພູໂຮມບ້ານ ລະມອງບ້ານ ພູໄຊ
ບ້ານ ວຽງໄຊບ້ານ ນ້ຳກົງບ້ານ ວົງລະຄອນ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ພູວົງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17040
ບ້ານ ສົມບູນບ້ານ ດອກປອກໃໝບ້ານ ດາກເບນບ້ານ ພູໄຊ
ບ້ານ ເພຍແກ້ວບ້ານ ດາກຍົກບ້ານ ວັງຕັດນ້ອຍບ້ານ ຕາດແສງ
ບ້ານ ດາກກຽດບ້ານ ນຳງອນໄຕບ້ານ ໜອງໄກ່ໂອກບ້ານ ຈະເລີນໄຊ
ບ້ານ ດອນແຄນບ້ານ ດາກລະບ້ານ ວັງໄຊບ້ານ ດາຊຶມ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ພູວົງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17041
ບ້ານ ດາກສະມໍບ້ານ ວັງຕັດໃຫຍ່ບ້ານ ດາກກະນາດບ້ານ ດາກສັງ
ບ້ານ ກອງນາບ້ານ ດາກຮຽດບ້ານ ດາກສຽດບ້ານ ສຸກສະຫວ່າງ
ບ້ານ ໃໝຖາວອນບ້ານ ຕາດກຸ່ມບ້ານ ດາກນົງບ້ານ ດາກບ໋ອກ
ບ້ານ ດາກປະດຸບ້ານ ມູນບ້ານ ດາກລຽມບ້ານ ມີໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ພູວົງ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17042
ບ້ານ ໃໝ່ນາກອກບ້ານ ດາກດຼໍບ້ານ ດອນຈັນບ້ານ ຢຽກດາກ
ບ້ານ ຫີນດຳບ້ານ ນ້ຳງອນເໜືອບ້ານ ດາຊາວບ້ານ ໜອງຟ້າ
ບ້ານ ດາກປອກເກົ່າ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ອັດຕະປື, ເມືອງ: ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 17050
ຂຶ້ນກັບເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ໄຊສົມບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18000
ບ້ານ ພູຫົວຊ້າງບ້ານ ຜາສະຫງົບບ້ານ ທົ່ງຄູນບ້ານ ທົ່ງຮັກ
ບ້ານ ອ່າວເໜືອບ້ານ ອ່າວກາງບ້ານ ອ່າວໃຕ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ໄຊສົມບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18001
ບ້ານ ນໍ້າຍອນບ້ານ ນໍ້າໂມ້ບ້ານ ນ້ຳຈັ້ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ໄຊສົມບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18002
ບ້ານ ອອມບ້ານ ຖ້ຳໂລ້ບ້ານ ນາດີບ້ານ ກໍໄຮ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ໄຊສົມບູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18003
ບ້ານ ຫີນຫົວເສືອບ້ານ ຫຼັກ 18ບ້ານ ຫຼັກ 24ບ້ານ ມ່ວງສູມ
ບ້ານ ໂພນພະ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ຮົ່ມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18010
ບ້ານ ນໍ້າຄຽນບ້ານ ຜາລະແວກບ້ານ ຮົ່ມທາດບ້ານ ສັນຊາວ
ບ້ານ ຊຽງມີບ້ານ ນາໂພບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍບ້ານ ພູກາທະ
ບ້ານ ນ້ຳຖວຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ທ່າໂທມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18020
ບ້ານ ຄອນວັດບ້ານ ຫີນສໍບ້ານ ຊາຄອນບ້ານ ໂພນເລົ່າ
ບ້ານ ວັງຫຼວງບ້ານ ໂພນມ່ວງບ້ານ ພູປ່າມັນບ້ານ ຖ້ຳດິນ
ບ້ານ ນາໄຊບ້ານ ໂພນໄຊບ້ານ ນ້ຳຄຸຍ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ທ່າໂທມ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18021
ບ້ານ ໂພນສະອາດບ້ານ ໂພນສະຫວາດບ້ານ ດອນສຳພັນບ້ານ ສັນປາຕອງ
ບ້ານ ນາມອນບ້ານ ແກ້ວສາມີບ້ານ ນ້ຳເຢັນບ້ານ ນ້ຳມຸ່ງ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ພູນ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18030
ບ້ານ ລ້ອງແຈ້ງບ້ານ ຊຳທອງບ້ານ ນ້ຳຊານບ້ານ ນ້ຳຊາວ
ບ້ານ ພັນໄຊບ້ານ ຫຼວງພັນໄຊບ້ານ ນາໄຊສະຫວ່າງບ້ານ ນາຕີ
ບ້ານ ໜອງພຸມໄຊບ້ານ ນ້ຳຜາ

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ລ້ອງຊານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18040
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງບ້ານ ນ້ຳຜັງບ້ານ ຊຽງຕັນບ້ານ ນາຫີນບູນ
ບ້ານ ໂພນຈະເລີນບ້ານ ໂພນຮົ່ມບ້ານ ຄອນສະນະບ້ານ ຊຳກໍທອງ
ບ້ານ ນ້ຳລໍ້

ຜົນການຄົ້ນຫາຕາມທີ່ຢູ່ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ: ລ້ອງຊານ ມີກູ່ມບ້ານລູ່ມນີ້ນຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ: 18041
ບ້ານ ທ່າວຽງໄຊບ້ານ ນາຊອງບ້ານ ວຽງທອງບ້ານ ຊຽງຄົງ
ບ້ານ ໂພນໂຮມບ້ານ ນາຫ້ອງບ້ານ ພຽງຕາບ້ານ ຫາບສຳຄອນ
ບ້ານ ປູ້ບ້ານ ສັນພູໄຊ