ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ລະບົບ ປະຕູຖານຂໍ້ມູນ ບໍລິການໄປສະນີຢູ່ ສປປລາວ ຫັນວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂົ້ມແຂງ ຢືນຢັງ, ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ລາຍການອົງການຄຸ້ມຄອງ


ລ/ດ ຊື່ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແຂວງ ໂທ/ແຟັກ ເວບໄຊ້ ອີເມວ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ
1 ກົມໄປສະນີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 85621 315115 https://www.mpt.gov.la/ dopost@mpt.gov.la ແຜນທີ່
2 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 260479 ແຟັກ 021 260481 https://www.dpt-vc.gov.la ແຜນທີ່
3 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຜົ້ງສາລີ 088 210209 https://www.dpt-psl.gov.la DPTPSL088210209@gmail.com ແຜນທີ່
4 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ຫລວງນ້ຳທາ 086212176 dptlntgroup@gmail.com ແຜນທີ່
5 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ອຸດົມໄຊ 081 312 508 dpt-odx.gov.la ແຜນທີ່
6 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ແກ້ວ 084 212254, 084 215008 http://dpt-bokeo.gov.la dpt-bk@mpt.gov.la ແຜນທີ່
7 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ 071 260028 http://www.dpt-lpb.gov.la dptlpbweb@gmail.com ແຜນທີ່
8 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຫົວພັນ ຫົວພັນ Tell:064 312130 /Fax 064 312240 dpt-hph.gov.la www.dpthph2012@gmail.com ແຜນທີ່
9 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ 074 212 065 https://www.dpt-xay.gov.la Dpt_xayaboury@mpt.gov.la ແຜນທີ່
10 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຊຽງຂວາງ 061 213382 dpt-xkh.gov.la dpt_xiengkhouangaxi.goc.la ແຜນທີ່
11 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໄຊສົມບູນ 026 210 015 Dpt-xaysomboun@xs.gov.la ແຜນທີ່
12 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ວຽງຈັນ ວຽງຈັນ 023 212153 http://dpt-vtp.gov.la dptvtprovince@gmail.com ແຜນທີ່
13 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ບໍລິຄຳໄຊ 054 790937 http://www.dept-bol.gov.la boldept@gmail.com ແຜນທີ່
14 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ຄຳມ່ວນ ເບີໂທ(856-51)214160,ແຟ໋ກ(856-51)250938 https://dpt-km.gov.la/ dpt_km@hotmail.com ແຜນທີ່
15 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ສະຫວັນນະເຂດ 041 252 714-15 dpt-svk.gov.la/sample-page dpt_svk@mpt.gov.la ແຜນທີ່
16 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ສາລະວັນ ສາລະວັນ 034 212 050 www.dpt-sar.gov.la souksavanh.dpt@gmail.com ແຜນທີ່
17 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ເຊກອງ ເຊກອງ 038211747 dptsekong@gmail.com ແຜນທີ່
18 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຈຳປາສັກ ເບີໂທ: 031253248 ; ແຟັກ: 031253249 http://dpt-cps.gov.la/ dpt-ch@mpt.gov.la ແຜນທີ່
19 ພະແນກ ຕສ ແຂວງ ອັດຕະປື ອັດຕະປື 036 211656 https://www.DPT_ATP.gov.la H_DPT@at.gov.la ແຜນທີ່