ລັດວິສະຫະກິດໄປສະນີລາວ ຍົກລະດັບບໍລິການໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວລັດວິສະຫະກິດໄປສະນີລາວໄດ້ເດີນໜ້າຍົກລະດັບບໍລິການຂົນສົ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງນີ້ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ບໍລິການໄປສະນີໃຫ້ກັບຄົນລາວ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະກ້າວ ທົ່ວທຸກພາກ ໃນ ສປປລາວ.

ລັດວິສະຫະກິດໄປສະນີ ເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີແບບຄົບຊຸດ ຊື່ງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການສັງມາຢ່າງຍາວນານ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງສົມ ດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງໄປສະນີ
2. ບໍລິການການເງິນໄປສະນີ
3. ບໍລິການຜະລິດຕະພັນໄປສະນີ ແລະ
4. ບໍລິການຂ່າວສານດ້ານໄປສະນີ