ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມູນ

 

 

 

ກົມໄປສະນີ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຂໍເຊີນບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄຸນວຸດທິເໝາະສົມ ເພື່ອຢື່ນຊອງປະມູນ ສຳລັບການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສ້າງໂປຣແກຣມສູນລວມການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມເຄື່ອງຝາກໄປສະນີພາຍໃນປະເທດ.