ກອງປະຊຸມທາງໄກສະຫລອງຄົບຮອບ 50 ປີ Asian-Pacific Postal College (APPC)

ໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2020 ກົມໄປສະນີ, ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານລະບົບ (Video conference) ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະຫະພາບໄປສະນີສາກົນ Universal Postal Union (UPU).