ASIAN-PACIFIC POSTAL COLLEGE GOVERNING BOARD MEETING

ຕອນບ່າຍເວລາ 1:30 ໂມງຂອງວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2020 ກົມໄປສະນີ ພ້ອມດ້ວຍລັດວິສະຫະກິດໄປສະນີລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອອນໄລນ ກັບ ອົງການສະຫະພາບໄປສະນີອາຊີປາຊີຟິກ ຊື່ງມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊີຮ່ວມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ "ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ" ຂອງອົງການ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ອັນເນື່ອງມາຈາກບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເລື່ອນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງສະພາບທີ່ເກີດຈາກ COVID-19